Bgayet : Inehharen rrfan

0
241

Inehharen yettawin abrid n Bgayet-At muḥli-Buɛendas yettɛeddin ɣef
Amiẓur, Iberbacen akked Kendira, gan iḍelli aḥbas ɣef uxeddim akken
ad d-sseknen lɣiḍ-nsen mgal ayen ttxelliṣen di lagar amaynut n
Bgayet. Imi inehharen-agi ttxelliṣen tabzert n 4 800 DA i waggur, rennun
txelliṣen lḥeq n usṭaṣyuni 6DA i wass akken ad rajun di parking.

Am
akken daɣen i as-nugin imḍebren i inehharen yessawaḍen deg webrid-agi ad
ɛebbin imsafren yettrajun di Amiẓur, Iberbacen akked Kendira.