Ay izem n wassa γur-ek ad tuγaleḍ d awtul azekka! – Udem-ik assa, isem-ik azekka

6
240

Ihi imγiden agi dren d mmit-sen ilemẓi u ass-mi id-ewweḍ lawan srewten megren, uqmen akka cwiṭ n zariâa di ṭṭaref u ffren kra n temzin d yirden i yiman nsen. Mmit-sen, illan gar ilemzyen izdukliyen, izenz-iten. Mgagin-d iγallen n llaman n Sṭalin fell-asen u ewwin-ten. Cemten-ten sdat medden send ad ten-nγen. Uqmen-ten d amedya i wiyaḍ. Ussan-nni yuγal Pavel, ilemẓi yagi izenzen vava-s d yema-s d assaḍ. Taγmist taprupagandit n Sṭalin tessuli-t s igenni. Ssalin as yiwen usevdad anect-ilat di taddart-is. Izga yisem γef yilsawen n medden d tirni. Timura akw tisuviatiyin slant yis.
Xarttum wa icrah wa icâef. Wa iqed tassa-s wa yugad ad ittwaṭṭef …

Rnan kra kan immut kan akken d ilemẓi. D jeddi-s i t-inγan d ttar.

Assa tveddel tmurt n Rruss. Udem is asertan assa macci d win n iḍelli. Teγli tezdukla tufrar-ed tlelli. Tvedel tegnitt tvedel tmuγli. Dγa yuγal Pavel Morozov d aḥerki gar wallen Irusiyen n wassa. Yuγal d vu-tqerraḍin, d war-azal win akken illan d amedya n tsuta tasuviat, assaḍ n uγlan. Yuγal d win ifkan afus deg imawlan-is. D win ur nesâi azal u hudden medden asvdad-nni ines di taddart is. At taddart-is assa ttsetḥin ad inin witen-ilan imi akfur nsen n iḍelli yuγal d lâiv d laḥya assa.

Akka ihi, win ur ngir tamawt ar tikli umezruy izmar ad ittwaṭef gar tucar-is. Ad inteḍ ar yir awal s llazuq n usfuti.
Tadyant-agi urussi tesmektay yaγ-d d akken win irran aqelmun s iḍaren assa ad iqazem azekka ḥenturi. Ad ittwafdeḥ gar medden amzun irḍ-ed γef tevlaḍt n tejmaât.

Ad iniγ ihi i Iqvayliyen agi nneγ issawalen ar lvut, ar kennu, xas γnan-ken assa u selsen awen talava n wassaḍ n uγlan atan d akellex kan. Acku ayen tḥewṣem assa akken yecc azekka. Ad d-ineqlav fell-awen ama di tudart nwen ama deffir wen. Uyaḥya issaweḍ assa almi ugint-as teqrar ad immeslay tameslayt-is u ineḥcam issusem. Tella kra n tyita yugaren ta limer is d-qqim kra n tirugza?

Mass At Aḥmed n iγalen inemlayen kif kif. Ur terri tmara ad issenγel kra yuqem di tudart is. Ur terri tmara netta ivedden γef umnar n laxart assa ad icemmet isem is s tqulhatin d texnanasin udavu azzayri aγeddar!
Maca di tizi leḥris, win iâemden ittekka, akken id-ijja awal wassaḍ n yidelli d wassa, Lwennas.

Wanag, aṭas n wiyaḍ i nezmer ad nader imi glalzen akw di yir tamazirt, ḥnunfen akw deg ijifar ucengu n uγref aqvayli. Yerna d wid nneγ, d wid inγil iḍelli d irgazen neγ i illan d issaḍen nneγ, i nerra a nâaned, i nera anefk γur sen anzi. Assa, ddan afus deg fus d ucengu, wa γef uâebbuḍ, wa γef ayen nniḍen. Macci kan fkan afus deg ugdud nsen, zenzen atmaten nsen, jjan imawlan nsen yerna ur ten nefdiḥ akken i wata, ur ten ncemmet akken ilaq.
Limer di La Corse id-lulen atan kksen asen iqerray, limer d Ibaskiyen illan atan âezlen-ten ar tegrurt, imi d Iqvayliyen i llan mazal ar asen neqqar: awidukan ad tellim! Am arezg nneγ nesâa-ken!

D icennnayen, d isartiyen, d iterrasen n udles d teγmisin, gar asen irgazen imeqwranen, ilemmasen, ilmeẓyen. Gar asen wid irefden aveckiḍ i ffeγen s adrar ad nγen atmaten-nsen, gar asen wid isseccayen i medden rraj s imyura di teγmist nsen. Cfuken-id, terwi tebberwi! Maca ahat xas s Iqvayliyen nerra talwit, ur nelhi ara d imenγi d cwal, amezruy ad d-yerr ttar. Akud ad iweccem myal yiwen seg nneγ, wa di tatut, wa deg awal aẓidan ma d kra nniḍen, ad fuḥen u ad ten-iḥmilen wid id-iteddun am jenjar i tiṭ. Win isâan kra n wudem assa ar medden, ad as-iniγ γur-ek amek ara yili yisem-ik azekka. Yak ula d cilmum ittuγal d ulmu!

Sɣur M.A.U

6 COMMENTS

 1. i necrah uliw ma a8ra8 aru ama .igeraz ,iqa3d i-yedba3 am saru.kemel a gema la qdic agi ;awal-ik igerraz ,yeme3n .
  a3fu tuyri agi inu txus atas aqli d nahfud…
  tanmirt

 2. Am akken ttmeslayen tura di tudrin n yeqvayliyen af wid nni yefkan afus di lawan nni n traḍ d Fransa. Akken yena Lwennes: « Di wakud agi id lliɣ, ur zmiraɣ ara ad iqqimaɣ di teɣmart-iw, ur cliεaɣ ara, ur iyi-tuwqiε ara di Tmurt-iw ».
  Aẓerriw.

 3. i necrah uliw ma a8ra8 aru ama .igeraz ,iqa3d i-yedba3 am saru.kemel a gema la qdic agi ;awal-ik igerraz ,yeme3n .
  a3fu tuyri agi inu txus atas aqli d nahfud…
  tanmirt

 4. Am akken ttmeslayen tura di tudrin n yeqvayliyen af wid nni yefkan afus di lawan nni n traḍ d Fransa. Akken yena Lwennes: « Di wakud agi id lliɣ, ur zmiraɣ ara ad iqqimaɣ di teɣmart-iw, ur cliεaɣ ara, ur iyi-tuwqiε ara di Tmurt-iw ».
  Aẓerriw.

 5. Azul
  « Limer di La Corse id-lulen atan kksen asen iqerray, limer d Ibaskiyen illan atan âezlen-ten ar tegrurt ». Fihel ma nezger levher : limer di thmurth thaqvaylith, id kren, zrin lgirra n 1954 igh isnezfen alma d adif, atan itchathen rsas, aflis negh ujenwi.

 6. Azul
  « Limer di La Corse id-lulen atan kksen asen iqerray, limer d Ibaskiyen illan atan âezlen-ten ar tegrurt ». Fihel ma nezger levher : limer di thmurth thaqvaylith, id kren, zrin lgirra n 1954 igh isnezfen alma d adif, atan itchathen rsas, aflis negh ujenwi.

Comments are closed.