Timzizzelt tasklant Velâid At Âli

3
260

Idles am uxxam, ma tqamiḍt, tveddeḍ γures, tqedced as, tvarzedt u tezdmeḍ as-d ad ived, ad iqqim d amuqran d azedgan. Ma illa ittwahmel yiwen ur d-ilhi yides, ad ittwadrem, ad iqqim d ilem, ad yuγal d ixervan.
Γef aya ihi id-llan wid iqedcen deg udles nneγ am ujgu alemmas. Myal yiwen seg sen s wacu id-ittqami. Myal yiwen tama id-iṭṭef. Gar asen tella Tesveddit Tiregwa d-izgan di Ottawa. D Racid At Âli Uqasi (irsen Begnan) i illan d aqerruy-is. Sin iseggassen agi ineggura tessali-d timzizzelt tasklant imi tefka isem n Velâid At Âli i yuran ungal amenzu s teqvaylit, Lwali n udrar deg useggass n 1946.

Timzizzelt agi γures sin iseggassen. Tessexdam akka tura deg wis qrad. Ilindi di temzizzelt tamenzut teṭṭfed 28 n tullizin. Aseggass agi teṭṭfed 14. Deg usmel n tseveddit tezmrem ad twalim anwaten wigi i tent yuran d warazen imezwura ittwarevḥen. Atanihi γur-wen: https://fr-fr.facebook.com/TasbedditTiregwa. Illa diγen ttawil amek ar asen issiwel neγ ar asen yaru yiwen.

Gar leqdicat akw illan γef teqvaylit ulac win id-ikkan nnig tira d useqdec di teqvaylit. Akken ad tidir tmeslayt ilaq a tt-ttwasexdem akken ad tefsu ad tennerni. Tasveddit Tiregwa tettak ifaden i wid ittarun, tettaṭaf afus i wid uγur mazal γur-sen ul γef taqvaylit macci s wawal kan. Tasveddit Tiregwa tajmilt is d tameqrant imi, di tama, teffid i win iffuden teqvaylit , di tayeḍ tâawen win d-ittagmen.

Ulac asevγes illan sennig win isevγasen deg imyura s timad nsen, ulac leqdic iccuren d azal am win ivennun γef ayen ara d-iqqimen, ara d-igrin azekka ur ittawi waḍu n wakud. D aya kan i d avrid.

3 COMMENTS

  1. Azul akkit.
    Nekk aqli ttnadih amdan aqvayli yessnen tutlaut nnegh akken ay isgerrez tira, acku urigh-d yiwen wedlis n isefra d kra n tulliosin. Ihi izmer ad yaru ar dagi ( win yettidiren deg tmurt negh Fransa): tadukkli@gmail.com

  2. Azul akkit.
    Nekk aqli ttnadih amdan aqvayli yessnen tutlaut nnegh akken ay isgerrez tira, acku urigh-d yiwen wedlis n isefra d kra n tulliosin. Ihi izmer ad yaru ar dagi ( win yettidiren deg tmurt negh Fransa): tadukkli@gmail.com

  3. Azul akkit.
    Nekk aqli ttnadih amdan aqvayli yessnen tutlaut nnegh akken ay isgerrez tira, acku urigh-d yiwen wedlis n isefra d kra n tulliosin. Ihi izmer ad yaru ar dagi ( win yettidiren deg tmurt negh Fransa): tadukkli@gmail.com

Comments are closed.