Ur ten terri tmara!

15
345

Tineggura yagi wa defir wa, am uqḍar, tefγen-d timadaγin nsen kra gar aneγ. Rekḍen ayen illan d ayla nsen, hemlen iẓuran nsen u ssusfen ar imawlan iten-id isâan akken ad âeddin zdat ucengu iten iseknan, iten yurzen. Am akken yuγ-iten usindrum n Stockholm.

Tamsalt-a ivaxusen, xas tella ak ar igduden umaḍal, neγ ad iniγ d ayen illan ar ar talsa s umata, γur-neγ tevda aṭas aya diγen. D taqvurt. T-luled di tallit n at zik. Ayen iγ d-iwḍen, id-iqqimen ar assa fell-as d tamsalt n ugellid Yugurten ittwazenzen s ufus n gma-s: Vuxus. Syin iγ-d iqqim wawal agi ivxes. Win ivexsen d win ifkan afus di gma-s d wayla-s d tγawsiwin ines. D win izenzen, d aharki. Avxas ihi ay atmaten yuqem deg neγ afernas. Si tallit n Yugurten d ttrad-is mgal Irumyen almi d Iccariḍen d ttrad mgal Fransa, astehzi, tikci ufus d tyita n nneḥ kksen aγ tazmert d ifadden . Imi mi d-nuki, nera a nerfed iqerray nneγ, ad d-ilal yiwen seg nneγ ad aγ isseknu, ad aγ irvu. Aqvayli mi d-ivan, ad t-inaγ uqvayli am akken ulamek ara as yanef ad igmu. Amzun d kniwen akw i nella.

D lwi isen nefka neγ imi si zik argaz γur-es azref ad ived akken inwa iffeγ fell-as zdat temsal tisartanin, ama di taddart ama di laârac ama anda nniḍen? Tamuγli yagi tella seg nneγ, tenta deg iqerray nneγ. Macci d ayen n diri acku ur ilaq ara a nekkes neγ a nessenkeẓ a nesqermeḍ amrar n tlelli imi llan kra iffeγen ivardan gar aneγ. Maca, di tama nniḍen nγil tilelli ur as laqent ara tlisa d ilugan. Nγil ulac zzarv ara d-iḥellin annar-is. Netta win izenzen atmaten-is ur izmir ara ad isvur neγ ad iddari ddaw tcuḍaḍ n tilelli. Ulamek. Acku tilelli macci d aserwet kan. Akken ad yilli wayen tettuqimeḍ deg uvrid n tilelli ilaq-ak ad tqazmeḍ ayen d-ssussiḍ, ayen d-sseγliḍ s ufus-ik am a ilha ama d irit.

Tifrat attan deg neγ. Tikli zdat n wid icḍen ilaq ad tili am tin d-illan si zik n zikkkni di tudrin nneγ: tufγa di ttufiq. Win ur neddi ara deg uvrid d-njer taddart s ṭṭman-is d lamin ad yaf iman-is am texlijt ddaw taddart. Iḍturef, ittwagdel.

Madigel macci di leṣlaḥ nneγ id-illa ma illa ifka Umengellat udem i massa Tumi yuzel iccna di Tlemsan neγ di Ṣirta, di Sdif neγ di Vgayet, issefk ad tili tmeddit fell-as. Ulama, ur nelli ara am Ikursiyen inneqqen wid izelgen gar-asen, issefk kan ad yili kra ara issewḍen medden ad rren aḍar, ad ḥsun d akken tigatin nsen dulaqrar ad d-aweḍ tmeddit ad qazmen imawlan yis-sent. Mawel, ma nessusem asen kan, sin neγ qrad n tzejjeggin ad d-slalent ayen ur nelli di Takfarinas mi ara d-ilint tafranin. Yak nwal-t yagi.

Wanag tura wid ifkan afus âemden, sfesden akka am Ben Yunes neγ Muhemmadi Ssaâid, Ait Belqasem d wiyiḍ ak (acku aṭas yid sen) ilaq asen wayen yugaren asufeγ di ttufiq. Ilaq ad ten gedlen Iqvayliyen anda bγun ddan. D taqvaylit, gar neγ yidsen.

Tura ma d iqeddacen udavu, aklan n Butef akka am Uld Ali d Hennaci tlaq asen ṣṣrima akken awal ur ten id-ittali gar yergazen. Taqvaylit ara neg yidsen nutni daγen asen tefk tiyita ar wanda kan iqerreḥ. Tura limer Igawawen ak unfen asen am akken ur llin, kra ara d innin d awal kan, kra ara susfen d aman kan, ad afen iman nsen di tekwatt neγ grurin ar udaynin. Ad yughal ula d winna akken i γef qedcen, i γef ttazalen ur ten ittiḥwijj ara. Ula d netta ad ten idegger, xas akken asen isegri iγes neγ sin.

Llan diγen kra ttikin di tqulhatin udavu amaḥrus akka am Ssaâid Ssaâdi. Ikki di tafranin, yuzel ar Surya ad iẓẓal gar waâraven deg akken i t-inγa uqezzev. Kra diγen γef tqejjimt n uγrum. Wanag tura ma d Ait Ahmed, ikkes avarnus ilsa ajellav. Ur ivan nneγ neγ nsen. Ikkat kan akk-in akka. Ayen ittuγaḍen deg-s imi d netta i d-isekren ttrad n 63, d tatut i deg ara iγli mi ara immet. As cfun medden yugi amennuγ γef iẓuran-is ar tama n watmaten is, izga ikkat wul-is γef Llezzayer t-yugin.

Ar tagara, taγmist n tmurt n Llezzayer teccur diγen s wid nneγ. I tt iqqaren d Igawawen, i tt-ittaγen d Igawawen. Tura ahat macci γef ayen tella teγmist i tt-ttaγen medden, ahat imi kan Iqvayliyen zgan rγan, caḍen ad γren, ad walin dacu iḍerun di tmurt d umaḍal d tirni.

Gar wid ittarun di teγmist-a i illan mgal Igawawen llan Igawawen s timmad nsen. Wigi daγen asen nanef kan ad ssrewten? Neγ ilaq daγen ad nezzi γur-sen neγ ahat asen nezzi s waârur. A neḥves tiγin n tcetiḍin nsen, asen nanef ad qqimen γef ideknan n tḥuna a ten tali tisist. Kra anda illa uγmis d-yuran neγ d-innan kra mgal leṣlaḥ nneγ, xas ur nezmir ara a nsâeddi di tiṭ n tisegnit win t-yuran, maca nezmer ur t-nettaγ ara, ur t-neqqar ara. Ad t-neqlaâ war tiyita.

Anect-a yak a gma, atmaten ik ur asen ttanef ara ad âedin akk-in i tlisa. Err asen ṣṣarf nsen, sseken asen d akken tizelgi, avxas macci d tirrugza macci d tissas. Imi tiγawsiwin agi d tiqvurin, atas aya d imezwura nneγ ttqazemen tent, issefk aγ assa a nkemmel a neddu deg uvrid nsen imi nutni ufan as-d tifrat s wudem n tugdut d tilelli. Gan ilugan u kra n win iten ituâeddan ixelles, ittwaxeṭṭa. Kra n win ur ten nquder, iddari tiγemmar.

15 COMMENTS

 1. azul, iγaḍ aγ Lunis i nḥemmel merra, wanag wiyiḍ ur γ-id tecqa ara deg sen, yelha usuref i win yecḍen yuγal ed, acku deg Sirta n idles aεrav ur yecna ara deg-s

  • azul a muh !

   Dda Lunis, i nhemmel marra, ur yecnara di « Cirta tamaght n yidles a3rav », lama3na yecna di « Alger tamanaght n yidles a3rav » di 2007.

   aygher yecna di Ldzayer tamanaght di 2007 et yugi ad yecnu di Cirta 2015 ?

   amedyaz am netta, i wacu a yessemsax iman-is di tqoracin aghd yettandi udavu ?

 2. azul, iγaḍ aγ Lunis i nḥemmel merra, wanag wiyiḍ ur γ-id tecqa ara deg sen, yelha usuref i win yecḍen yuγal ed, acku deg Sirta n idles aεrav ur yecna ara deg-s

  • azul a muh !

   Dda Lunis, i nhemmel marra, ur yecnara di « Cirta tamaght n yidles a3rav », lama3na yecna di « Alger tamanaght n yidles a3rav » di 2007.

   aygher yecna di Ldzayer tamanaght di 2007 et yugi ad yecnu di Cirta 2015 ?

   amedyaz am netta, i wacu a yessemsax iman-is di tqoracin aghd yettandi udavu ?

 3. azul, iγaḍ aγ Lunis i nḥemmel merra, wanag wiyiḍ ur γ-id tecqa ara deg sen, yelha usuref i win yecḍen yuγal ed, acku deg Sirta n idles aεrav ur yecna ara deg-s

  • azul a muh !

   Dda Lunis, i nhemmel marra, ur yecnara di « Cirta tamaght n yidles a3rav », lama3na yecna di « Alger tamanaght n yidles a3rav » di 2007.

   aygher yecna di Ldzayer tamanaght di 2007 et yugi ad yecnu di Cirta 2015 ?

   amedyaz am netta, i wacu a yessemsax iman-is di tqoracin aghd yettandi udavu ?

 4. azul a Aqvayli, d tidett d ayen yessewhamen! deg tiyiḍ akk tewwi-t xalida nni, yecna tent, deg tagi n Cirta 2015 yugi a tt yecnu? ahat iεudd a t-ḥemmlen akken i t-nḥemmel nekni,

 5. azul a Aqvayli, d tidett d ayen yessewhamen! deg tiyiḍ akk tewwi-t xalida nni, yecna tent, deg tagi n Cirta 2015 yugi a tt yecnu? ahat iεudd a t-ḥemmlen akken i t-nḥemmel nekni,

 6. azul a Aqvayli, d tidett d ayen yessewhamen! deg tiyiḍ akk tewwi-t xalida nni, yecna tent, deg tagi n Cirta 2015 yugi a tt yecnu? ahat iεudd a t-ḥemmlen akken i t-nḥemmel nekni,

 7. ayen riγ a d-iniγ γaf ucennay nneγ ameqqran, mi yedda yecna, yiγil a ten-id yehdu s tezlatin ines yesεan anamek meqqren, yiγil mi ssmuzegten i wayen teksev tutlayt nneγ, ad yiḥnin wul nsen a t-kcem tayri ad gaddren ciṭuḥ taqvaylit, imi tutlayin akk γur sent azal, maca ul yequren am ẓru, cnu as neγ qqim

 8. ayen riγ a d-iniγ γaf ucennay nneγ ameqqran, mi yedda yecna, yiγil a ten-id yehdu s tezlatin ines yesεan anamek meqqren, yiγil mi ssmuzegten i wayen teksev tutlayt nneγ, ad yiḥnin wul nsen a t-kcem tayri ad gaddren ciṭuḥ taqvaylit, imi tutlayin akk γur sent azal, maca ul yequren am ẓru, cnu as neγ qqim

 9. ayen riγ a d-iniγ γaf ucennay nneγ ameqqran, mi yedda yecna, yiγil a ten-id yehdu s tezlatin ines yesεan anamek meqqren, yiγil mi ssmuzegten i wayen teksev tutlayt nneγ, ad yiḥnin wul nsen a t-kcem tayri ad gaddren ciṭuḥ taqvaylit, imi tutlayin akk γur sent azal, maca ul yequren am ẓru, cnu as neγ qqim

 10. azul a Muh,

  Akken ivghu isseqqa-tt zik Lunis nnegh amuqran imi tura izzi-d ghur negh, as nelli urawen as nenni: ansuf yis-ek s axxam-ik!
  Ayen i wumi nger irebbi anect-ilat u tamurt nnegh tehwajj ak tarwa-s. Ur nezmir ara a nestehzi deg wa negh deg wihin.

 11. azul a Muh,

  Akken ivghu isseqqa-tt zik Lunis nnegh amuqran imi tura izzi-d ghur negh, as nelli urawen as nenni: ansuf yis-ek s axxam-ik!
  Ayen i wumi nger irebbi anect-ilat u tamurt nnegh tehwajj ak tarwa-s. Ur nezmir ara a nestehzi deg wa negh deg wihin.

 12. azul a Muh,

  Akken ivghu isseqqa-tt zik Lunis nnegh amuqran imi tura izzi-d ghur negh, as nelli urawen as nenni: ansuf yis-ek s axxam-ik!
  Ayen i wumi nger irebbi anect-ilat u tamurt nnegh tehwajj ak tarwa-s. Ur nezmir ara a nestehzi deg wa negh deg wihin.

Comments are closed.