Monthly Archives: Γuct, 2016

Burkini, tiyersi nniḍen

Awal agi n burkini d anaynut. D win d-yufraren deg usemlili n burka ak d bikini. I sin yid-sen d icettiḍen n tlawin. Bikini, d areqqaq akya u d win is ittâumunt tlawin deg uftis. Am wid ttlusun irgazen deg iftisen, ur iteffer ara aṭas di ttejja n tmɛṭtut. Ibikiniyen nnulfan-d deg issegassen n 1946-47 di Fransa. D ajenyur Louis Réard i t-id isnulfan di Paris.

Yiwen umasiḥi issargagi ten

Mas Sliman Buhafs d Aqvayli n at Wartilan. D amasiḥi am netta am Imasiḥiyen ak n umaḍal. Yumen s wawal n Âisa, iqqar tibibelt u ittqadar ilugan d wansayen n usγan amasiḥi. Ur ẓriγ ara ma d amisiḥi aqvur neγ yudef tagara yagi an netta am twinnas n Iqvayliyen ifernen asγan amasiḥi. Maca ama d aqvur ama d amaynut, imi ifren avrid-is ulayγer as yinni yiwen tihin tagi. Myal yiwen iṭṭef avrid is-ilaq-en, myal yiwen idder tudart akken teffeγ fell-as. Tudart am uẓekka, myal yiwen s yiwen-is.

Limer mazal ttmeslayen iγersan

Γef medden, imi illa deg ansayen zellu izamaren, tettas-ed d taâkemt i umi ur zmiren. Ilaq ad tezluḍ ikerri iswan ayendin yerna ad tγafreḍ tiwelliyin, ad d-aγeḍ levsa i at uxxam akken ad cebḥen. Arrac laqen asen daγen kra n wuraren d illellucen. Xarttum macci d yiwet ad tt iqazem umdan s tjarnant-is. Kra n ixxamen di tmurt n Iqvayliyen i mazal iten d Inselmen skarayen-d akraren zellun. Xarttum d win ur t id-ttaγen ara. Wanag ayen nniḍen ur ten ittazgal ara. Ma d win ur nesâi ikerri d tedrimt s wacu ara t-id yaγ neγ ara d-infeq, ad tafeḍ iḥsel , innuγna, tennuγna twacult d tarwa. Muqlen di medden u sseqḍen.

Ayen γucen Udayen

Uday gar wallen n wAâraven d lγerḍ. Ilha kan i tyita, iskar kan i win ara t-id irren di znad. Aγucu i γucen wAâraven Udayen d qqeḍran. D aγucu irkan, iqesḥen, iseγsen. D win ur nḥellu ur nettwajver imi ikka yasen-d seg zuṛan. Yuγal assa d adles, d tanumi, d avrid n tudart ittaγen u id-ttajjan wa i wa. Ama meqqer ama meẓẓi, Uday i wAârav d jjenjar i tiṭ, d ilili i yimi. Aâraven ihi n Llezzayer akka igan. Caḍen wulawen nsen, mmeccen. Diγen netta ttrun γef Ipalastiniyen ugar ttrun γef yiman nsen. γaḍen ten iqrar n Palistin ugar n wid nsen. Atan ihi gzu-tt neγ fru-tt! Ma d nek vateγ!

Remḍan qim i laẓ neγ qim

Aṭas ayagi i ttwessiâeγ ad aruγ kra γef agur n remḍan, agur n laẓ n Inselmen. Maca myal tikkelt ttkukruγ imi tamusni-iw n usγan ineslem γur-es tilisa d tihrawanin. Ur lliγ d Ineslem ur nudaγ ad issineγ ugar n wayen sliγ yagi ar medden. Maca, imi Aqvayli ittwawacem s usγan agi imi mazal nedder ddaw uḍar n wAârav isneslem, ulamek ak ara aγ tezgel twaγit ines. Netta myal asseggas irekkem u nekni ttawḍen aγ-d iffuṛan is. Ula di tmurt nni i deg nerna rrekva ar deffir tettwagdel tiqit n waman deg zal qayli. Tileqqimt n uγrum ur k ttajjan ad tt tecceḍ limer ad tesselqfeḍ. Amek ur asen d-qqareḍ ara?

Nihal, a yelli n tasa!

Seg assmi id-ewweḍ yir asali n uxḍaf n Nihal, taqrurt n 4 isegassen, deg At Wasif, d nek ddubzaγ, tqelqaγ. Kra n win isâan tarwa iẓra dacu i γef id-ttmeslayeγ. Acku ayen umi neqqar s teqvaylit tasa n tyemmatt d ayen ur t-tefreḍ, ur tettγebbiḍ, ur t-tettuḍ. D aγilif i ittqejjimen deg umdan cwiṭ cwiṭ. Ula d yelli tesâa 4 iseggassen, ula d yelli limer d-ufi iman-is ddinna, imiren, assen d nettat ara awin. D aya i itezzin deg iqerray nneγ u d aya i γef tγaḍ ugar n medden nniḍen.
- Advertisment -

Most Read