Ikcem wuccen asensu

0
412
Mussul
Mussul

Ugar useggass ayagi ur as isli yiwen. Ur d-inḍiq ur t id yuli wawal. Ula ass-mi isselqef Adnani, win i γef ittkal, i γef isenned ur d-inni acemma. Tasusmi-s tefka tagnitt i thedduṛin d tqerraḍin. Wa iqqar nγan-t, wa iqqar ittufeddar dγa irked. Maca tidett imiren teffer. Xas akken lxalifa id-issali tezga tceḍḍeḥ treddeḥ. Tḥella-d aṭas n wakal d tudrin. Tessekna macci d yiwen n urgaz d tameṭṭut.

Assa tenneqlav tegnitt fell-as. Mγen isardasen n Lâiraq γef Musul anida yuγ am uzekḍuf imi Musul d tamdint tameqrant. D tis snat di tmurt n Lâiraq. Atan âerqent as u yufa-d iman is iwweḍ ar ukeddar. Iẓra d akken ur as iqqim ara waṭas n wakud γef uqerruy n lxalifa dγa iffeγ-d si lγar am uwtul. Issuγ-d u inna-d i isardasen ines: nnaγet alma d tagara! Yak netta iẓra amek isen ittkellix i wungifen nni ines. Imi myal ass ddan fell as isardasen n Lâiraq  u ssukusen as d tamurt is tardast tardast iâreḍ ad issemnaâ kra, iḍma ad ḥuden fell as. Netta ar uqemmuc n yizem iten idegger imi aten skartfen isardasen n Lâiraq yiwen yiwen.

Tiγri-s assa d tin iḥiqel issawlen i gmas ar lmut. Maca tesseken-d d akken mazal it idder yerna tekcem it targagit. Yugad am tixsi ittwalin deg uccen m’ikcem asensu. Atan ihi ur iẓri ara amek ara iddu i tegnitt. Tiγri-s tveggen-d d akken iffeγ it laâqel imi iwala tagara, iwala ar sdat d akken ad yuγal kan ar lḥevs i deg tejjan Imarikaniyen kra issegassen aya. Avrid is d win n lexṣara.

Ama d Musul i γef ssentan tucar nsen ama d Raqqa irran d tamaneγt nsen, ad γlint yiwet yiwet akken ad kkren, ad vedden wid sseknan at iccumar. Tilawin i γef ttuaeddan a tent id yuγal usirem, llufanat ssegden ad cmumḥen, imγaren i γef ksen sser ad ten id yuγal laman. Tamurt ssarγen ad tefsu, ad tejjujeg. Anda ulac iten tella tudart.

Mack Ait Aoudia