Monthly Archives: Ibrir, 2019

At laxert (I)

TAMURT - Urgaɣ iḍ yezrin yiwet n targit ur nesɛi lmaɛna, ad zmumgen wid yerwan laɛqel, u ad xelɛen* wid i wumi yeffeɣ.Urgaɣ kkren-d kra seg wid yemmuten. Ffɣen-d seg iẓekwan-nsen. Yiwet n llebsa akk i d-lsan. D acebḥan amzun d aweffa* n lwemwaji n yillel*. udmawen-nsen, nɛud* d yiwen imi ɣzan am tregwan cerwen waman ugeffur ; am akken mazal laɛtab d laẓ yeqqaz deg-sen.

Tabrat ireẓmen n ilemẓi Azzayri i Gaïd Salaḥ

TAMURT - Ass-agi agdud Azzayri isskfel-d deg wufuɣ is ar webrid tidet n tegmat d tzemmalt taɣelnawt ines maca iɣallen n uzerki agi ur llin ara i keč a Gaïd Salah

Awal unaẓur (II)

TAMURT - Aseqsi: Aqla-k tettwasneḍ deg uḥric agi n usterǧem n isura-inek ar teqvaylit d acu n iswi inek ar zzat ?Racid Tiɣilt: Tazwara am akken yeqqar Crunnu, s lferḥ d ameqran i xeddmeɣ ccɣel agi, yernu akken yenna umedya sɣur-neɣ: "Yal wa ad inadi ɣef ayla-s, akka i d taqvaylit". U tayeḍ ilaq iyi ad fkeɣ udem n leqder i wid merra i y-icban. S wayagi u s wudem yeṣfan, akken i zemreɣ ula d nekk ad ikkiɣ deg umnaɛ d useḥbiber n yedles nneɣ sumata (patrimoine).

Awal unaẓur: Nekk ttekkaɣ deg weḥraz n tutlayt n tyemmat-iw

TAMURT - « Nekk ttekkaɣ deg weḥraz n tutlayt n tyemmat-iw » Anaẓur n tidett i yessenen ad isseqdec tamzert* ak d wawal. Kra n iseggasen agi ineggura, yufrar-d s isnulaf* n isura innuɣen* uddiren* i yeswehmen yal amdan. Si DdaSpillu, Icawraren, tura isnulef-d* ar teqvaylit, asaru n usmessu* Shrek i mechuren. S usemmezray* si Shrek I, yuɣal iqeddem ar uḥric wis sin. Ussan agi kan i yebda i tt-ikkumirsializi. Deg awalen-ines, i ygan-d tuffra-s, tin n usemmezray n isnulaf-is.

Tasuta n usirem

TAMURT - Seg wass mi d-ussan waɛraven inselmen (Banu Hilal) ɣer tmurt-nneɣ, timetti-nneɣ* ikcem-itt ssus* ḥeznen idurar, tuḍen tmurt . Niqal nnan-d tamussni, yerna d ayen yelhan, maca ayen akken yelhan, yelha kan i nutni, mačči d nutni i yellan di ṭṭlam !? Mačči d nutni i yqelɛen iqerray n yemdanen !? Mačči d nutni i yzellun tullas qvel asent-ttwagzem timiṭ !? Mačči di tmurt-nsen i ulac aman, ulac d tizegzewt n yemɣan !?
- Advertisment -

Most Read