Yearly Archives: 2019

Isem yiwen, tajaddit tefreq-iten

TAMURT - Yiwen n uzayri d aɛrab, ittidir di Fransa. Yiwen wass, ibɣa ad inadi ɣef iẓruran-is deg dunnit anda ma llan, wigad igan isem 'ISLI", am netta. Iddem-d lbottin* n tilifun, ittqellib, ittqellib armi i d-yeɣli ɣef yissem yecban winn-is. Yufa-t, bab-is, isɛa lqahwa di tɣiwant n Saint-Ouen (lqarub n Lpari).

Taqbaylit nneɣ

TAMURT - Taqbaylit nneɣ cubaɣ-tt ɣer rreẓq ur d-ijmaiɛ ara ufellaḥ di lexla. Am win yeǧǧan rreẓq-is iḍaɛ. D acu ara yeḍrun ma iḍaɛ rreẓq di lexla ? Meḥsub at- ččen iɣersiwen n teẓgi am uccen, awtul, aweṭṭuf neɣ maḍi lmal n udaynin: d taɣaḍt, d azger, d aɣyul, ateg,...

Aεraven di lqern VII (III)

(TAMURT) - Σabdella iweṣṣa Muḥemmed akken ad yuɣal d astag*i lεiwaḍ ad yeqqim deg tɣennaḍt* n wazal n sin ileɣman imectaḥ is-tettak Texǧiǧatt yal tikelt ara t-ceggaɛ ar Suriya. Iṣaḥ-it-id d azwal*n twacult-is, ma d ayaw-is teḥḥawel-as lexlas n jernaḍt-is.Yuɣal d ameskar*mačči af lxedma-s, maca af laɛqel d leshala it-izedɣen.

Aɛraven di lqern VII (II)

(TAMURT) - Muḥemmed ilul-d deg Mekka, ass n 20 yebrir 571 i takuḍt* n Sidna Ɛisa. Bab-as, isem-is Ɛabdella, d mmi-s n Ɛabdella n Abuxaṭib seg udrum n iquricen n at hacem. Yemma-s, d yelli-s n Wahb, ula de nettat d taquricit. Inmezray* inselmen, caylen* berreḥen-d : "a d-yas yiwen nnbi amaynut". S licaṛat-ines banent-d yagi seg asmi yella d ameẓyan; d akken iban aseɣlef* i wanecta, meḥsubint : "a d-yenjer abrid n ddin amaynut" ara ixulfen wid i d-yezwaren.

Aɛraven i lqern VII (I)

TAMURT - Azgen deg wegdud aɛrav illa d aggeram*, izdeɣ deg iɣremen d tuddar, rran iman-nsen ɣer tfellaḥt neɣ tjara. Iḥiǧaziyen*, di lemtel, xeddmen tjara n tɣelmat*akked Surya. Maca, amur ameqran, n tudert-nsen d idewwasen* teddun si tama, si lǧiha ar tayeḍ akken ad ksen tiqeḍɛa n ileɣman d tɣeṭṭen. Srirat-nsen* d uxliḍen deg uzengu* d ubuhyut* ak d azeɛlek* d tfenṭazit*, tahulfanit asefsaw, timekkarit* ttuḥdiqt*. An-af aka am urgaz Kaïs mi iwala Nnbi Muḥemmed iɣumm s tsudan yiwet n tegruḍt, inna: "D acu-tt aka tzimert-agi i tettcummuḍ ? Inna imiren:

Tadiwennit n Ilhim (III)

TAMURT - Imiren amakus* isuγ-d s ṣṣut aεlayen : -Ah ay awessar ! Tettεettibeḍ-iyi ! Σuhdeγ-k ur ffireγ cayen fell-ak, imi ur mḥettem fell-i akka.

Abrid n tjaddit

TAMURT - Meslayeɣ-d yagi af yismawen i ilaq ad ddun deg usufeɣ n tjaddit nneɣ deg ṭṭlam n leqrun imnekcemen. Ayagi xedmen-t xilla n Iqbayliyen d imaziɣen sumata deg iseggasen nni, asmi i d-yesseɣli uḍabu azayri lḥers si 1963 af uqvayli. Ihi, ussan agi kan, yessemlal-iyi-d Yillud d yiwen umdan n tama n Iazzugen iwumi qqaren : T-Massinissa. Yernu argaz agi izmer ad yili ɣur-s laεmer n quset (40) n iseggasen di tmeddurt ines. Issemlal-iyi-d diɣen Yillu d yiwet n teqvaylit, dima deg Iazzugen, tin iwumi semman Kahina. Tagi diɣen ɣur-s di tudert-is azal n caret semmus* (30) n iseggasen.

Tudert n tneqlett

TAMURT - Llqim n tfellaḥt i tt-itabɛen, teddem amkan di yal n timiwa n tmura deg ager-akal ula ttigzirin di Ṣeḥra. Imaziɣen ɣur-sen tamusni tameqqrant ɣef ayen yaɛnan llqim n uẓebbuj (aḥeccad), ad sfuktin tarwa n tmeɣrusin daɣen ula s ttizdayin n ttmeṛ u daɣen ssnen ad neqqelen tajnant seg asmi i d-lul dunnit.

Rennun isɣaren i tmes yesruɣayen idles-nneɣ, ɣilen s wakka ara ad sbedden tugdut

(Sɣur Akli Azwaw) - Ahat aṭas n yad ar‘ ad yeɣren awalen-a, ad inin: „Argaz yettwali kan ayen ur nelhi di tmurt-nneɣ, itettu ayen yelhan. Annect-a yessefcal ifadden.“

Tadiwennit n Ulhim (II)

(TAMURT)- Ulhim: sseqsi-yi-d, ur teffreγ ara fell-ak, ayen γef tebγiḍ ak-id-ǧawbeγ fell-as.
- Advertisment -

Most Read