Monthly Archives: Yunyu, 2019

Γur Aɛmer n Yiɣil n Zekri (II)

TAMURT - Walit kan amek i tḍerru d tmeslayt nneɣ, akked d waɛraben-awal mara d-kecmen ger iqbayliyen di leqhawi n iqbayliyen di Lpai d lqarub ines.

Γur Dda Aɛmar n Yighil n Zekri (I)

TAMURT - Ass-a, Lmulud mi id-ikker, ibna ad ibeddel amekkan anda ara d-isew lqahwa-s: di Lqahwa n Dda Aɛmer id-yusan deg ubrid ansi i yettek yal ass. Yettwali-tt kan mara i yɛaddi ar lxedma-s. Illa ikeččem dayem ar yiwet n ttberna* n urumi, maca werǧin ig xemmem ad ikcem ar tin n uqbayli. Alukan d lebɣi, aqvayli ad yefk frank-is i weqbayli am netta, akka i gan igduden yedduklen gar-asen. Ihi, ass-agi, aɛni "d acu n yizi it-yeqsen" armi id-yenddekwal akkagi ? Kra n lmitrat kan ig ferqen lqahwa n ufransis akked tin n uqvayli yagi.

Tadyant n Mḥend u Bujemaɛa (V)

TAMURT - Nettat telha-d d cɣel-is, teddem-d sniwa ɣef rsen ifenjalen n lqahwa yesrugguten, twehha-asen-tt akken ad ddmen yal yiwen afenjal-is. Iẓẓel Ṭaher iɣil-is, iṭṭef-d sniwa dɣa ifeṛṛeq kul wa s wayla-s. Bdan lla jeɣmen i leqhawi nsen u tkemmilen umbɛad ameslay. Yak tura amuḍin gan-as ddwa is ilaqen; tegra-d kan tura ɣer ufus n Ṛebbi.

Tadyant n Mḥend u Bujemɛa (IV)

TAMURT - Tassɛdit: Ɛaslam-nwen, mreḥeba-yis-wen, mreḥba yis-k a Ccix Aɛli ! Yekcem kan Ccix Aɛli, temmeɣ a ttsellem af uqerruy-is, dɣa netta yekna-d. Teddem-d diɣen afu-is a tessuden. Imiren, yenna : ḥacam, ḥacam a weltma !

Tadyant n Mhend u Bujemaɛa (III)

TAMURT - Taher ikemmel abrid-is, isegwra-yasen : Ati-kwen saíía! Axxam n Ccix Ali yussa-d ddaw lÞama² n Sidi Amer Ufayed. Tikwal mara ttqessiren di tejma²t sellen-asen-id deg uxxam n Ccix, d netta i sen-id yennan yal tikelt akka, mar mlilen yid-s, inna yasen : “mara t heddrem a tarwa, ar ticki ilía, yiŸ ttemmeslayet kan s ttawil akken ur win-d nessel ara deg uxxam”.

Tadyant n Mhend u Bujemaɛa (II)

TAMURT - Tasaɛdit n At-Aɛli Umeẓyan, ibda iffeɣ-itt laɛqel, tekker tewwi-d kra n lebxur n lǧawi d lḥentit di tqessult n tebxurt, lla yesduxxun, lqut nni amcum teǧǧa-t, tettu-t, telha-d kan d umuḍin. Tga akka, tenṭeq ar ɣur-s, tenna :
- Advertisment -

Most Read