Monthly Archives: Ctember, 2020

Tacḍaṭ n laɛnaya n tmurt taqbaylit ad d-ters ɣef mas Aselway Ferhat Mhenni !

TAMURT - Teḍra-d twaɣit tameqrant.  Yiwen n « waɛrav-ineslemn usekkak », yessaweḍ ad yerfed afus-is f Gmatneɣ mas aselway Ferhat Mhenni, di tlemmast n Paris. Qqareɣt-id yagi yal tikelt mara d-aruɣ aḍris inu deg weɣmis d akken aɛraben neɣ imsɛarben sumata « d tawekka » di tfekka Tefriqt Ugafa.

Amuli n wannay amaziɣ

TAMURT - Ass-a 30 ɣuct 2020, d ass n umuli n wannay amaziɣ. Annay agi yennulfa-d deg iseggasen nni n 1970, asmi agraw Imaziɣen ar uqerruy-is Mas Bedssaoud Md Arab netta d imeɣnasen n wegraw di talit nni.

Tutlayt d iziɣer n wegdud.

TAMURT - Aggur nni iɛeddan, subbeɣ ɣer yiwen n ukimirsi, yeznuzun lɛic n iyuzaḍ. Akumirsi yagi n dagi kan, n tɣiwant tama n Uẓeffun. Ufiɣen din yiwen n uxeddam, di ṣṣifa-s ittcabi d aqbayli, maca s taɛrabt-kan i yettmeslay. Sutreɣ akumirsi yagi akken a yid-yewzen kra n temẓin "d lalima" n iyuzaḍ.
- Advertisment -

Most Read