Amhad, Ctember 28, 2023

Yearly Archives: 2020

Tayaziṭ tettarew, ma d ayaziḍ …

TAMURT - Ussan agi kan, yeffeɣ-d usali deg tiliẓriwin n umaḍal meṛṛa d akken Lamirat n Waɛraben Idduklen, gab-d laɛqud akken ad ddukel aka d afell-a. Iɛadda wazgen n lqern i Aɛraben n Falastin ttnaɣen d Israil ɣef akal i ten-icerken. Seg asmi i d lul tamurt n Israel, Aɛraben akken llan, ikker deg-sen ccwal imi uday yuɣal d amdan u isɛa tamurt.

« Yal uccen yaɣ tuccent-is »

TAMURT - Tagi d tadyant n yiwen n uqbayli n taddart n Tiza di tama n tɣiwant n Uẓeffun. Argaz-agi, am kra n wiyaḍ, yezdeɣ s twacult-is di tmanaɣt, maca mazal-it, mačči am kra, iṭṭef di tnaṣlit-is. Ihi, wagi d Dda Areẓqi, ɣur-s seddis n dderya, semmus deg-sen d tullas, sin d arrac.

Leqbayel yesderɣel umussu n ḥirak

TAMURT - Seg asmi Lzayer tewwi timunent-is, niɣil yakw nekni s Iqbayliyen, ilaq ad newwet akken "Lzayer ad tuɣal d tugdut", akken a nidir deg idles nneɣ, tinekkit nneɣ, izerfan nneɣ akken i llan, maca aḍabu azayri amharsan n waɛraben-inselmen yugi, ur yeffiɣ ara fell-as wanect-a.

Awal i t-iferrun d awal

TAMURT - Ulac kra n lɛib ma ncudd tamsalt n weɣrum ar tutlayt n tmaziɣt (teqvaylit). Acuɣer ? I wakken tutlayt nneɣ ad tesɛu amkan-is am nettat am tutlayin nniḍen, ilaq as-nefk azal, azal tuklal, ad teṭṭef amkan-is deg wegni n tdamsa lakw d unegmu. Amer nufa tili wid aka akk iqeddcen deg yedles n tamaziɣt neɣ taqbaylit ad afen iman-nnsen, "ad ččen aɣrum" am wid i qeddcen ɣef tutlayt tasɛudit d tiyaḍ.

Abrid n tjaddit

AMURT - Meslayeɣ-d yagi af yismawen i ilaq ad ddun deg usufeɣ n tjaddit nneɣ deg ṭṭlam n leqrun imnekcemen. Ayagi xedmen-t xilla n Iqbayliyen d imaziɣen sumata deg iseggasen nni, asmi i d-yesseɣli uḍabu azayri lḥers si 1963 af uqvayli. Ihi, ussan agi kan, yessemlal-iyi-d Yillud d yiwen umdan n tama n Iazzugen iwumi qqaren : T-Massinissa. Yernu argaz agi izmer ad yili ɣur-s laεmer n quset (40) n iseggasen di tmeddurtines. Issemlal-iyi-d diɣen Yillu d yiwet n teqvaylit, dima deg, tin iwumi semman Kahina. Tagi diɣen ɣur-s di tudert-is azal n caret semmus* (30) n iseggasen.

Tamattart deg Iɛazzugen

Iɛazzugen (TAMURT) - Ruḥeɣ iḍelli ɣer Iɛazzugen akken ad d-xedmeɣ lecɣal-iw. D acu i yiswehmen imi ufiɣ yiwet n tegbliwt tessutur deg tlemmast n webrid, mmi-s d amectuḥ, teṭṭef-it deg irebbi-s.

Wid ur nceffu

TAMURT - Llan wid i iceffun, llan wid itettun, ikkat-iten uzayla. Yal tikelt Aqbayli ilaq ad ibedd ɣef iman-is, ɣef ayla akken ad yidir, ad yili am netta am wiyaḍ deg umaḍal. Seg asmi i d-innulfa lḥirak-agi, xilla ttwaliɣ-ten am akken ttumelken « msakit ». Ttazzalen akken ad d-awin "lḥuriya" i Lzayer i ten-irekḍen si 62 ar ass-a. Ṭammaɛen a ten-id-iṣiḥ ummur nsen i sen-yettwaksen 1963, seg asmi i tekcem Lzayer ɣer tmurt taqbaylit.

Tamuɣli ɣer yimal

(TAMURT) - Imeɣnasen n umussu l MAK d URK, RPK ilaq ad terrem tamawt d akken tettnaɣem ɣef tmunent neɣ timanit, maca ayagi a tagmatt d ayen ara iḍulen s waṭṭas n temrawin n iseggasen.

Berkat-aɣ, tečča-yaɣ taɛrabt !

(TAMURT) - Tutlayt n taɛrabt ur ilaq ara ad taɣ amkan anida tella teqbaylit, maca deg umekkan neɣ tamnaḍt anida i tella uqbel 1962.

Tajmilt i yilmeẓyen nneɣ n 14 yunyu 2001

TAMURT - Ass-a 14 yunyu 2020, d amuli n wasmi tarwa taqbaylit, meẓẓi meqqer, mmaren ɣer tmanaɣt n Lzayer. Ass-a, d win n leḥzen, acku aqdud aqbayli iruḥ akken ad yessers tiɣerɣer n lesqer ar iffasen n uselwa Abdalɛziz Butefliqa. Ilmeẓyen nneɣ, ruḥen s talwit, s ifassen nsen d ilmawen, kra din ur yezdiɣ allaɣ nsen akken ad wwten ḥedd neɣ ad erẓen kra.
- Advertisment -

Most Read