Timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt (amur wis 2)

28
1422
Timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt
Timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt

Kfiɤ awal-iw s tefyirt-a : “Timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt, …”. D tidet dɤa, d timuzzeɤt ay ɤezzifen ɤef taɛrabt-tineslemt s waṭas. Amek ? Taɤerma taɛrabt-tineslemt tebda seg lqern wis 7 deffir Sidna Ɛisa, ma yella aṭas ; timuzzeɤt, nettat, tebda aṭas n leqrun uqbel talalit n Sidna Ɛisa. Ulayɤer ahat ara nessuget awal ɤef waya, imi neẓra tagelda n Mass Nsen, d amedya, tella uqbel Sidna Ɛisa. Yiwet seg twuɤa ihi i s-d-tegla teẓrakti-ya i Yimaziɤen akked umezruy-nsen d ta : amezruy-nsen ur yebdi ara seg lqern wis 7, am win n Waɛraben-Inselmen.

Maca imesluben-a i tmellek teẓrakti taɛrabt-tineslemt, ur d-rrin lexber s waya – d ismawen-nsen i d awal-,sen : d imesluben ! Tawaɤit-nniḍen d ta : deg tmuɤli n Waɛraben-inselmen ayen yellan akkit uqbel tisin n tneslemt yettusemma d “Al-ǧahiliya”, meḥsub d yir tallit, d tallit n tallest (ṭṭlam), d tallit anda ur ssinen ara Waɛraben, gar-asen at Quric, “Abrid n Allah” ; ur ssinen ara azal n umdan ; ur as-gin ara leqder i tmeṭṭut, wala ccan ; dɤa, amedya i d-ttakken deg uɤerbaz d wa : “ Deg tallit-a, Aɛraben meṭṭlen tiqcicin-nsen mi ara d-lalent, akken d timiddurin”

Seg tama n teẓri, deg Leqran, ahat yella kra n tlelli i d-yewwi i umdan, xersum tameṭṭut ; maca deg tilawt, d ayen-nniḍen i iḍerrun. D amedya, deg “Acariɛa” tameṭṭut d azgen n urgaz ; awal n urgaz yeswa awal n snat n lxalat ; d amedya, werǧin neẓri, wala zik wala tura, tuɤal tmeṭṭut d ccix n tmesgida– “ur iǧuz ara !” Ulamek ara ẓẓalen yirgazen deffir tmeṭṭut ! D amedya, ar ass-a, deg tmura n Waɛraben n tidet, yecban Ssaɛudiya, tilawin ur lint ara azref n udɤer (lbuṭ) ! D amedya, ….
Ihi, deg tilawt, ur nwala ara kra n tlelli i tefka tneslemt i tmeṭṭut ! Γas akken deg wawal tella ; d amedya : “Lǧennet deg lqaɛ n uḍar n tyemmatin i tella”. Ruḥ tura fhem kra kečči !? Des libertés purement formelles, quoi !

Tura ad d-nuɤal ɤer tmuzzeɤt. Timuzzeɤt d taɤerma n Yimaziɤen ; Imaziɤen d iɤerfan izedɤen Tamazɤa, akal iwumi semman Yifransisen “Afrique du Nord” ; tin iwumi semman Yinselmen “Al-Maɤrib” ; tin iwumi semman Waɛraben-inselmen “Al-Maɤrib Al-ɛarabi”, … Twalam, yal win i d-yerzan, ad as-yefk isem i as-yehwan i wakal n Yimaziɤen !

Timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt, acku tezwar-itt s amaḍal. Uqbel tisin n tneslemt ɤer ddunit, yuɤ lḥal Imaziɤen fkan-d aṭas i talsa. Mačči deg wakal n Tmazɤa i d-tger aẓar tmasiḥit, i tefsa deg leqrun imezwura?! Mačči d at Tmazɤa i d imezwura i as-yefkan udem i tmasiḥit, uqbel timura n Lurup, gar-asent Fransa ? D amedya, Saint Augustin yettusemma d yiwet n tgejdit deg teklizt takaṭulukt.
Seg tama n tsertit, yewwi-d ad nẓer dakken aṭas n Yimaziɤen i yellan d igelliden deg Qertaj, am Hanibal ; deg Rum, am Yuba i akked Yuba Wis 2. Syin ɤer da, deg tallit talemmast, yewwi-d ad nẓer dakken Imaziɤen fkan-d aṭas aṭas i tɤerma tineslemt. D amedya, d Imaziɤen i yebnan tamesgida n Lqahira ; d Imaziɤen i yessawḍen tineslemt akked yidles n tmaziɤt ɤer tmurt n wadda n Spenyul.
Seg tama n tsekla akked tussna, yessefk ad nẓer dakken amezwaru i d-yesnulfan “ungal” (ɤas akken s tlaṭinit) d Amaziɤ, d Apulée de Madaure ; isem-is : Aɤyul n wureɤ. Wid uwumi i semman Yifransisen “les chiffres arabes” sont des chiffres berbères, imi deg Tmazɤa i d-lulen, deg temdint n Bgayet iruḥen ɤer tmurt n Andalus.

Mačči d tamsirt n umezruy n Yimaziɤen ay riɤ ad d-awiɤ da. Llan yimusnawen n umezruy ara d-yinin axir-iw. Riɤ kan ad d-iniɤ belli Imaziɤen wwin-d, fkan-d i talsa aṭas n tɤawsiwin, n taktiwin, n tiẓriwin. Yewwi-d ahat ad neg annect-a akka d tasawent. Yewwi-d ad d-nesken ayen i d-wwin Yimaziɤen i talsa, ama d tiɤawsiwin yerzan lebni, aseswi (irrigation), tafellaḥt, lxedma n wuzzlan, …ama d tiẓuriwin (arts) yecban tasekla, aẓawan, … ama d taktiwin akked tiẓriwin. D amedya, ur cukkeɤ ara belli ayen akken iwumi semman “architecture arabo-musulmane” neɤ “musique arabo-andalouse” ur kkin seg-s Yimaziɤen !!!!

Riɤ ad fakkeɤ awal-iw n wass-a s snat n taktiwin. Tamezwarut, d assaɤ yekkan gar tmuzzeɤt akked Tmurt n Yizwawen ; tis snat d assaɤ yellan gar tmuzzeɤt akked usenfar anserti iwumi semman “Timanit i Tmurt n Yeqbayliyen”.

Akal (territoire) n Tmazɤa yebḍa d imuren, seg zik ; d amedya, akal n Yizwawen semman-as Tamurt ; win n Yimẓabiyen qqaren-as Aɤlan ; win n Yicelḥiyen qqaren-as Tamazirt, atg. Ulac ccekk, yal aɤref n Yimaziɤen ila akal-is, tutlayt-is, tuddsa-s tanmettit (organisation sociale), amezruy-is, … Mi ara nesserwes tuddsa tanmettit n Yimẓabiyen d tin Yizwawen, ad tent-naf ur mwatant ara ; tuddsiwin-a daɤen ur mwatan ara d tin n Yimuhaɤ. Seg tama n ubrid n temɛict, ad naf tamɛict n Yizwawen (n zik) tbedd ɤef tfellaḥt ; tin n Yicawiyen, d anemgal, tebna ɤef tkessawt ; tin n Yimuhaɤ tebna ɤef tnezzut (lbiɛ wecra), atg. D acu i riɤ ad d-iniɤ ?

Riɤ ad d-iniɤ, ɤas akken Imaziɤen bḍan seg zik d iɤerfan, ɤas akken yal aɤref s tgemmi-ines, s wakal-is, s “tutlayt”-is ahat (imi yal aɤref amek i das-isemma i tin-is niɤ i tayeḍ : taqbaylit, tacawit, tumẓabt, tamaheq, tacelḥit, tamaziɤt, …), ɤas akken nemxalaf, yesdukkel-aneɤ yiwen n ufus. Ma mxalafen yiḍuḍan n yiwen n ufus, ihi iɤerfan n Yimaziɤen akken !
Seg tama-nniḍen, asdukkel n yiɤerfan-a deg tallit-a d asenfar anserti yelhan mliḥ mliḥ, maca yessawen mačči d kra. Acuɤer ? Acku iɤerfan-a, ass-a, yal wa deg wanwa awanek (Etat) i yekki, deg wanta tuddsa tansertit i yekki. Iwunak-a mxalafen nezzeh nezzeh, ɤas akken uɤen akkit tiẓrakti taɛrabt-tineslemt ; yiwet, am Lezzayer, d “tagduda” n kra n tamiwin, n kra n yimdanen ; tayeḍ, am Lmerruk, d tagelda n yiwet n twacult ; tayeḍ d …

Yegra-d usenfar-nniḍen. D asenfar n tedsimant n yal aɤref. Ur d-yewwi ara ad nefhem awal akken-nniḍen. Asenfar – akken tebɤu tili ssifa-s – d lebni i t-id-bennun yimdanen, mačči d taɤawsa ay ttafen medden deg ubrid niɤ deg ssuq. Yezmer ad t-id-yeg yiwen ɤef lkaɤeḍ deg wass niɤ deg useggas. Maca deg tilawt, d ayen-nniḍen. Lebni n usenfar deg tmetti yesri seg yimdanen aṭas n lebɤi ; yesri tabɤest akked usfel ; yesri taktiwin, ifadden, idrimen.

Asenfar n TIMANIT I TMURT N YIQBAYLIYEN yuklal leqder. Maca, ula da, abrid yessawen. At Timanit ur d-yewwi ara ad ttun belli Tamurt n Yiqbayliyen deg tmurt n Lezzayer i tella, mačči deg Lurup neɤ tmura n Marikan. Riɤ ad d-iniɤ belli annar n umennuɤ n tidet deg wakal n Lezzayer i ilaq ad yili. S wawal-a, meɛlum, ur riɤ ara ad d-nniɤ Ad necbut iḥuqal i d-yessawalen i watmaten-nsen ad mmten. Ala ! Maca ur yessefk ara ad neg lemtel-a d aɛwin-nneɤ : “Aqemmuc d amger, ifassen d nnger.”
Riɤ ad d-iniɤ daɤen belli amennuɤ n Yiqbayliyen ɤef timanit ur yecbi ara win n Yikaṭuliniyen deg Spenyul : leḥkem aɛrab-ineslem n tmurt n Lezzayer ur yettkanzi ara maḍi maḍi ɤer win n tmurt n Spenyul ; seg tama-nniḍen, Iqbayliyen ur ttkanzin ara ɤer Yikaṭuliniyen.

Taneggarut n tneggura d tamunt n tmuniwin (l’évidence des évidences) : yewwi-d i Yiqbayliyen s umata, ad rren tablaḍt i wul-nsen, yewwi-d ad ẓren tiɤawsiwin akken llant, mačči akken i rant ad ilint : tutlayt tamezwarut n Yiqbayliyen d taqbaylit ! mačči d tafransist niɤ d taɛrabt … Ma ur d-rrin ara s aḍar s lemɤawla, ma ur d-rrin ara lexber s waya, …

WARISEM

28 COMMENTS

 1. Aql-aneɤ din a Warisem : on doit expliquer les évidences i Leqbayel.

  Tanemmirt ay ameɤnas.

  Tuttra : timuzzeɤt-a d tiẓrakti-nniḍen ? D tiẓrakti mgal tin n taɛrabt-tineslemt ?

  • … s ṭeẓrakti i nezmer ad nennamer tiẓrakti-nniḍen, d tiẓrakti ara kan ara yeqqlen deg umkan n tayeḍ ; d umyi (mythe) i itekksen wayeḍ ; d ddin i itekksen wayeḍ….
   Ihi, di tegrayt, ih tezmer tmuzzeɤt ad tili d tiẓrakti…nneɤ ! … Asmi ara d-nnulfun leɛyub-is, ad d-tas tayeḍ …mst

 2. Aql-aneɤ din a Warisem : on doit expliquer les évidences i Leqbayel.

  Tanemmirt ay ameɤnas.

  Tuttra : timuzzeɤt-a d tiẓrakti-nniḍen ? D tiẓrakti mgal tin n taɛrabt-tineslemt ?

  • … s ṭeẓrakti i nezmer ad nennamer tiẓrakti-nniḍen, d tiẓrakti ara kan ara yeqqlen deg umkan n tayeḍ ; d umyi (mythe) i itekksen wayeḍ ; d ddin i itekksen wayeḍ….
   Ihi, di tegrayt, ih tezmer tmuzzeɤt ad tili d tiẓrakti…nneɤ ! … Asmi ara d-nnulfun leɛyub-is, ad d-tas tayeḍ …mst

 3. d tiktiwin yelhan, a Warisem, acku s wawalen am wi, ara yekcem ccekk ar wallaγ n wid yettewmelken s teẓrakti n taεrabt-tineslemt, γas yewεer waṭṭan, asafar-is, ala taywalt ma tella, i wakken a d-naki seg yiḍess-a deg nezzer, xerssum ad nẓer ansi la d-tettas twaγit i γ-yuγen, ini-d kan awal, anda tebγuḍ tiliḍ, a t- awin imettura, ad yawweḍ ar bab-is, yettwanna-d da neγ dihin, imi d ayen izemren a γ-yesdukel deg webrid n timanit wa s tektiwin, wa s idrimen, i wakken ad nemneε ayen i γ-id-yeqqimen,

  • D tidet a Muḥend, AHAT s taktawin akked teywalt i nezmer ad neddukkel s Yiqbayliyen, s Yimaziɤen, maca ma yella s teqbaylit i d-nenna taktiwin-a, ma yella s teqbaylit i tella teywalt-a, MEBLA CCEKK ad neddukkel ugar ; riɤ ad d-iniɤ s tutlayt-nneɤ kan i nezmer ad neddukkel ɤef kra n « tɤawsiwin », n taktiwin, n tiẓriwin, … Asmi ara nesseqdac tutlayt-nneɤ anda nella, mebla leḥya, mebla takerrust (tiyersi), mebla akukru … Assen, ad neḍmeɛ ad naweḍ s iswi… ma d tura aql-aɤ deg les déclarations d’intention kan : Ma tegreḍ tawawt, Leqbayel, Imaziɤen akkit sawalen i tdukli, maca deg wannar xeddmen anemgal !!!!

 4. avant de parler sur ça il faut d’abord séparer la langue et la religion entre les deux et la race en troisième étapes il faut pas oublier ça avant de parler sur ce qui se passe actuellement ……

  • d acu i sur ça, a gma ? Ur d-tenniḍ ara acuɤer i ilaq ad nebḍu gar tutlayt (langue) akked ddin, seg yiwet n tama ; seg tama-nniḍen, gar tutlayt, ddin akked yiri (race) … sefhem-aɤ-d ay Aras …sefhem-aɤ-d s teqbaylit, ma yella wamek.

  • D acu i d sur ça, ay Aras ? Ur d-tenniḍ ara ayɤer i ilaq ad nebḍu gar tutlayt (langue) akked tesreḍt (ddin) ; seg tama-nniḍen, gar tutlayt, ddin akked d yiri (race) …sefhem-aɤ-d ay Aras, sefhem-aɤ-d, ma yella wamek, s teqbaylit ….

 5. Azul, tanemmirt γef uḍris agi ! dtidett timmuzeγt tif taγerma agi n wid imeṭlen tullas d timudrin. Tanemmirt γef tektiwin agi !

 6. d tiktiwin yelhan, a Warisem, acku s wawalen am wi, ara yekcem ccekk ar wallaγ n wid yettewmelken s teẓrakti n taεrabt-tineslemt, γas yewεer waṭṭan, asafar-is, ala taywalt ma tella, i wakken a d-naki seg yiḍess-a deg nezzer, xerssum ad nẓer ansi la d-tettas twaγit i γ-yuγen, ini-d kan awal, anda tebγuḍ tiliḍ, a t- awin imettura, ad yawweḍ ar bab-is, yettwanna-d da neγ dihin, imi d ayen izemren a γ-yesdukel deg webrid n timanit wa s tektiwin, wa s idrimen, i wakken ad nemneε ayen i γ-id-yeqqimen,

  • D tidet a Muḥend, AHAT s taktawin akked teywalt i nezmer ad neddukkel s Yiqbayliyen, s Yimaziɤen, maca ma yella s teqbaylit i d-nenna taktiwin-a, ma yella s teqbaylit i tella teywalt-a, MEBLA CCEKK ad neddukkel ugar ; riɤ ad d-iniɤ s tutlayt-nneɤ kan i nezmer ad neddukkel ɤef kra n “tɤawsiwin”, n taktiwin, n tiẓriwin, … Asmi ara nesseqdac tutlayt-nneɤ anda nella, mebla leḥya, mebla takerrust (tiyersi), mebla akukru … Assen, ad neḍmeɛ ad naweḍ s iswi… ma d tura aql-aɤ deg les déclarations d’intention kan : Ma tegreḍ tawawt, Leqbayel, Imaziɤen akkit sawalen i tdukli, maca deg wannar xeddmen anemgal !!!!

 7. avant de parler sur ça il faut d’abord séparer la langue et la religion entre les deux et la race en troisième étapes il faut pas oublier ça avant de parler sur ce qui se passe actuellement ……

  • d acu i sur ça, a gma ? Ur d-tenniḍ ara acuɤer i ilaq ad nebḍu gar tutlayt (langue) akked ddin, seg yiwet n tama ; seg tama-nniḍen, gar tutlayt, ddin akked yiri (race) … sefhem-aɤ-d ay Aras …sefhem-aɤ-d s teqbaylit, ma yella wamek.

  • D acu i d sur ça, ay Aras ? Ur d-tenniḍ ara ayɤer i ilaq ad nebḍu gar tutlayt (langue) akked tesreḍt (ddin) ; seg tama-nniḍen, gar tutlayt, ddin akked d yiri (race) …sefhem-aɤ-d ay Aras, sefhem-aɤ-d, ma yella wamek, s teqbaylit ….

 8. Azul, tanemmirt γef uḍris agi ! dtidett timmuzeγt tif taγerma agi n wid imeṭlen tullas d timudrin. Tanemmirt γef tektiwin agi !

 9. ineslmen akk umadal kif kif n’sen,tiririt ar ag d yefk ineslem n turk,ed win l’indonésie,negh win n cin,ghef yal asteqsi yaenan tassrett aggi n l’islam aten ttafedd kif kif itent.amedya:ayen ineslmen zemren ad zewjjen s 4 n tlawin?nnegh ayen,tarwa-k ilaq asen tefkkedd isem ineslem?tiririt n’sen yiwet,w ak desddeffren yiwet n’el aya,negh el hadith s’taervuvt.akken kan ad inigh belli,tineslmet e ttaeravt d’sin wudmawen n ggiwet n la médaille..allah akbar i ttednen yakk lecyax n’umadal ineslem.

  • a Win n da,

   I tikelt-nniḍen, yewwi-d ad nessemgired gar ddin (tineslemt) akked teẓrakti taɛrabt-tineslemt. Imawlan-nneɤ, lejdud-nneɤ d inselmen, maca qqimen d Leqbayel, s umata ; ṭṭfen deg lasel-nsen, ttmeslayen taqbaylit, ḥerzen ayen i dasen-d-ǧǧan yimezwura-nsen… Seg wasmi i d-yennulfa teẓrakti-ya taɛrabt-tineslemt, yennulfa-d wayen-nniḍen … tiẓrakti-ya tessexreb snat n « tɤawsiwin »-a : ddin akked lasel, armi i sawḍen kra n Yimaziɤen, n Leqbayel ur semgiriden ara gar-asent, Ur yezmir yiwen ad yili niɤ ad yuɤal d ineslem, d amasiḥi, d … melba ma yettu lasel-ines akked d tutlayt-ines …???????

   Ma yella d tamsalt-a n ddin, ula d takatilikit d ayen i txeddem, a gma, ma ira yiwen ad yuɤal-nsen, yewwi-d ad ɤur-s isem amasiḥi, d amedya : Jean-El Mouhoub, Marguerite-Taos, ….

   • turridd d,lejdud nnegh d’ineslmen,iweqvel l’islam nella negh ulac agh?aeraven agh qarren nella,maena d lehwayec.ed nutni igh d yewwin tafat n islam gher tamazgha maena llan wid yeqqaren ayen nidden.ma tevghidd tidett,ilaq att ughledd ar wakkin el qern wis 7axatter tura,leqvail kkrend gher lebni.ed nutni aray sersen elsas.macci d’akkmel ar an kkemel ghef ayen vnan wiyadd.diyana ur yezmir ad yalli wexxam fellas.ama ttineslemt,negh takkatulikt neghtin n’wudayen.ttalakt ghef ara yers elsas.

    • A winn da,

     cukkeɤ ur teɤriḍ ara sin n yimagaden-a niɤ, ma teɤriḍ-ten, ur tegziḍ xersum cwiṭ d acu i d-qqareɤ …
     Ma yella d tuɤalin ɤer deffir, ur ẓriɤ ara amek i yezmer umdan n lqern wis 21 ad yuɤal ɤer deffir, ɤer leqrun uqbel wis 7….aqla-ak, a gma, deg « la science fiction » …

     Deg tilawt ideg nettidir, ur nezmir ara ad nbeddel amezruy-nneɤ s wawal ; amezruy n Yimaziɤen dayen iɛedda, yezri, yeḍra : seg lqern wis7/8 d tasawent, uɤalen Imaziɤen d inselmen ! uqbel tirzi-ines ɤer wakal n Tmazɤa, llan d imasiḥiyen, d udayen , d ipayanen …maca, ma tegreḍ tamawt, ayagi nniɤ-t-id …
     Ma tura, yal wa d acu i ddin-is…

  • azul a Winn n’da, llant daγen tmura, anda tessaweḍ ccariεa n el’islam ad texdem lebγi-s, axemmem-agi n ẓẓur, llan wid yekkaten a t-ssiwḍen akk ar yal tamurt deg umaḍal, γef waya i yessefk fell-aγ ad nessummel ayen yettḍurun d wayen ineqqen timetti, tutlayt d yedles n yegduden, acimi εni, tameṭṭut ur tesεu yara azref am nettat am wergaz! yak d nettat i nesεa: d yemma-tneγ d weltma-tneγ d yelli-tneγ.
   maca akken i qqaren: werğin ṭaleb yewwet ar lğib ad iγit igelil, imi ur t-sseγren ara i wannect-a, yeγra i wakken ad yili mgal ayla-s, ulac akk wara t-iγiḍen, ula d tameslayt n yemma-s, yezwar-d ar tmettant-is, yerna εinani, ur yesseḍḥa ur yenneḥcam, zik llan cwiṭ kan am wagi, ma d tura agma nuggad, imi aγerbaz yessufuγ-d, d igiman n ṭelba i useggas,

 10. ineslmen akk umadal kif kif n’sen,tiririt ar ag d yefk ineslem n turk,ed win l’indonésie,negh win n cin,ghef yal asteqsi yaenan tassrett aggi n l’islam aten ttafedd kif kif itent.amedya:ayen ineslmen zemren ad zewjjen s 4 n tlawin?nnegh ayen,tarwa-k ilaq asen tefkkedd isem ineslem?tiririt n’sen yiwet,w ak desddeffren yiwet n’el aya,negh el hadith s’taervuvt.akken kan ad inigh belli,tineslmet e ttaeravt d’sin wudmawen n ggiwet n la médaille..allah akbar i ttednen yakk lecyax n’umadal ineslem.

  • a Win n da,

   I tikelt-nniḍen, yewwi-d ad nessemgired gar ddin (tineslemt) akked teẓrakti taɛrabt-tineslemt. Imawlan-nneɤ, lejdud-nneɤ d inselmen, maca qqimen d Leqbayel, s umata ; ṭṭfen deg lasel-nsen, ttmeslayen taqbaylit, ḥerzen ayen i dasen-d-ǧǧan yimezwura-nsen… Seg wasmi i d-yennulfa teẓrakti-ya taɛrabt-tineslemt, yennulfa-d wayen-nniḍen … tiẓrakti-ya tessexreb snat n “tɤawsiwin”-a : ddin akked lasel, armi i sawḍen kra n Yimaziɤen, n Leqbayel ur semgiriden ara gar-asent, Ur yezmir yiwen ad yili niɤ ad yuɤal d ineslem, d amasiḥi, d … melba ma yettu lasel-ines akked d tutlayt-ines …???????

   Ma yella d tamsalt-a n ddin, ula d takatilikit d ayen i txeddem, a gma, ma ira yiwen ad yuɤal-nsen, yewwi-d ad ɤur-s isem amasiḥi, d amedya : Jean-El Mouhoub, Marguerite-Taos, ….

   • turridd d,lejdud nnegh d’ineslmen,iweqvel l’islam nella negh ulac agh?aeraven agh qarren nella,maena d lehwayec.ed nutni igh d yewwin tafat n islam gher tamazgha maena llan wid yeqqaren ayen nidden.ma tevghidd tidett,ilaq att ughledd ar wakkin el qern wis 7axatter tura,leqvail kkrend gher lebni.ed nutni aray sersen elsas.macci d’akkmel ar an kkemel ghef ayen vnan wiyadd.diyana ur yezmir ad yalli wexxam fellas.ama ttineslemt,negh takkatulikt neghtin n’wudayen.ttalakt ghef ara yers elsas.

    • A winn da,

     cukkeɤ ur teɤriḍ ara sin n yimagaden-a niɤ, ma teɤriḍ-ten, ur tegziḍ xersum cwiṭ d acu i d-qqareɤ …
     Ma yella d tuɤalin ɤer deffir, ur ẓriɤ ara amek i yezmer umdan n lqern wis 21 ad yuɤal ɤer deffir, ɤer leqrun uqbel wis 7….aqla-ak, a gma, deg “la science fiction” …

     Deg tilawt ideg nettidir, ur nezmir ara ad nbeddel amezruy-nneɤ s wawal ; amezruy n Yimaziɤen dayen iɛedda, yezri, yeḍra : seg lqern wis7/8 d tasawent, uɤalen Imaziɤen d inselmen ! uqbel tirzi-ines ɤer wakal n Tmazɤa, llan d imasiḥiyen, d udayen , d ipayanen …maca, ma tegreḍ tamawt, ayagi nniɤ-t-id …
     Ma tura, yal wa d acu i ddin-is…

  • azul a Winn n’da, llant daγen tmura, anda tessaweḍ ccariεa n el’islam ad texdem lebγi-s, axemmem-agi n ẓẓur, llan wid yekkaten a t-ssiwḍen akk ar yal tamurt deg umaḍal, γef waya i yessefk fell-aγ ad nessummel ayen yettḍurun d wayen ineqqen timetti, tutlayt d yedles n yegduden, acimi εni, tameṭṭut ur tesεu yara azref am nettat am wergaz! yak d nettat i nesεa: d yemma-tneγ d weltma-tneγ d yelli-tneγ.
   maca akken i qqaren: werğin ṭaleb yewwet ar lğib ad iγit igelil, imi ur t-sseγren ara i wannect-a, yeγra i wakken ad yili mgal ayla-s, ulac akk wara t-iγiḍen, ula d tameslayt n yemma-s, yezwar-d ar tmettant-is, yerna εinani, ur yesseḍḥa ur yenneḥcam, zik llan cwiṭ kan am wagi, ma d tura agma nuggad, imi aγerbaz yessufuγ-d, d igiman n ṭelba i useggas,

 11. « Tutlayt tamezwarut n Yiqbayliyen d taqbaylit ! mačči d tafransist niɤ d taɛrabt …  » semmus n yitran i kečč a mass, d tidett!! Ma yella Iqbayliyen ur seqdacen ara tutlayt nsen, rran-t kan i-w-usirem d tefransist neγ d tutlayin nnaḍen atan d ṭlam id tagara.
  Muqlet kan nekni s wigi iy ttidiren dagi di tmura n medden, ad naweḍ γer da ur nessawal ara amer d yiwen n wawal n tmurt agi γur d nerza, di sdes n waguren atan nelmed tutlayt n medden ama d ameslay-is ama d tira ines. Ma d tutlayt nneγ nerra-tt γer deffir, ur s-newqim ara liser. Ihi aken id yenna mass @Warisem, tutlayt taqbaylit i yezwaren ma d taqbaylit i nessaram.
  talwit akk fell-awen

 12. « Tutlayt tamezwarut n Yiqbayliyen d taqbaylit ! mačči d tafransist niɤ d taɛrabt …  » semmus n yitran i kečč a mass, d tidett!! Ma yella Iqbayliyen ur seqdacen ara tutlayt nsen, rran-t kan i-w-usirem d tefransist neγ d tutlayin nnaḍen atan d ṭlam id tagara.
  Muqlet kan nekni s wigi iy ttidiren dagi di tmura n medden, ad naweḍ γer da ur nessawal ara amer d yiwen n wawal n tmurt agi γur d nerza, di sdes n waguren atan nelmed tutlayt n medden ama d ameslay-is ama d tira ines. Ma d tutlayt nneγ nerra-tt γer deffir, ur s-newqim ara liser. Ihi aken id yenna mass @Warisem, tutlayt taqbaylit i yezwaren ma d taqbaylit i nessaram.
  talwit akk fell-awen

Comments are closed.