FFS yestaxer Karim Ṭabu

0
175

Amaray amezwaru n ukabar n iɣalen inemlayen FFS, Ɛli Leɛsekri igezmitt di rray akken ad yesṭixer Karim Ṭabu, aɛeggal n usqamu aɣelnaw,  » rray-agi yettwadem mbaɛd imeslayen i-d yenna mgal ayen yexdem ukabar yekkan di tefranin.

Am akken yekkes Mass Samir Buɛekwir yellan yessawal s yisem-is di berra.

Ayagi akk yeḍra-d ɣef i d-yewwet Karim Ṭabu akked Samir Buɛekwir deg ukabar n FFS i iqeblen ad yekcem di turart n udabu sweqbal n 6 ikersiyen i as-d-rrnan.