Justin Trudeau, am vava-s am mmi-s

36
374

Iḍelli ihi id-llant tifranin tifidiraliyin di Kanada. D Justin Trudeau, aqerruy ukavar alellam (Parti libéral) i tent ewwin. D aḥucu itent iḥuc seg akken tuγal tmurt d tazeggaγt, imi d azeggaγ i d ini n ukavar alellam. Laqen as 170 imazaten akken ad yawi tigti u yufa-d iman-is s 184 imeḍqan. Ad iseddu tamurt akken is-ihwa.

Ma d akavar n Stephan Harper illan iṭṭef akersi ittwet yir tiyita. Dγa tegla s Stephen imi iṭṭaxer. Yuder si 156 ar 99 imazaten. Imi mraw iseggassen ayagi d netta isseddaw tamurt, yerna iksa-tt am yir ameksa, ur ivγi ara ad yelli deg umni d tamegla. D aya i γef i=ṭtef avrid-is iṭṭaxer. Atan ussan id-iteddun ad svedden aqerruy si laâḍil, syin ad tili timzizzelt anwa ara yuγalen d aγella neγ d ccaf ukavar akenmagaz (Parti conservateur).

Ma d win id-fγen d amezwaru, Justin Trudeau, ussan agi ad igajji ar uxxam anda d-ilul deg usegass n 1970 ass mi illa vava-s, Pierre-Elliott Trudeau, d aneγlaf amenzu n Kanada. Ineγlafen imezwura zzedγen di 24, Sussex Drive di Ottawa. Akka snat n smanat ad isved adavu ines u irreggem ad illint tlawin akken u achal illan n irgazen.

Ussan agi ihi ad yali γef uqerruy uwanek akanadi u ad ivdu amahil imi amecwar meqqer akken ad idhen udem n Kanada ar verra, ad iṣeggem ayen akken iqedder Stephen Harper. Ahat netta ad iffek tameẓẓuγt i wid iqedcen di tmussni, γef temsal n twennaḍt d umetti , ad iṭṭef afus i wid ictaqen d wid ixuṣen, ad iḥves lgirrat akken ad tuγal Kanada d tamurt n talwit, d tin isefruruyen talwit.

Ma d akavar azelmaḍ, NPD, niqal di tazwara issufγ-ed iferrawen imi d netta i illan d tamegla tunṣivt deg umni. Yerna medden âeglen ad vuṭṭin fell-as di tifranin maca, Thomas Mulcair, aqerruy ukavar iquzem akken ur asen ihwi i medden tamsalt n nniqab. Imi taγdemt takanadit tâemmed-as i yiwet n tmeṭṭut tapakistanit ad teffer udem-is di tfugla n la tγirmi, Thomas Mulcair inna-d imi taγdemt akka i tegzem ulayγer nek ara agiγ neγ ara ṛegmaγ ad vedlaγ illugan n temsalt agi. Tura Thomas Mulcair ur ivγi ad as-iruḥ lvuṭ n Inselmen. Maca d win Ikanadyaten is inessren, dγa yufa-d iman-is d wis 3, yuder si 103 ar 44 imazaten.

Le Bloc québécois daγen iqqers-as uyeddid. Xas akken yuγal-d Gilles Duceppe illan yagi γef uqerruy-is ur t-id iḥyi ara akken isen ihwa i wid iran azarug i Québec. Maca akken ivγu yili le Bloc québécois yuli si 4 ar 10 imazaten. Ma d Gilles ugin-t wid i umi id-ived d amazat tikkelt tis snat.

 

36 COMMENTS

 1. Ayen ttarum V deg wansa n B ?!

  Ce n’est pas professionel a imeddukal inu!

  Kamal Nait-Zerrad d yimassanen imeqqṛanen nniḍen n Tmaziɣt ttarun LEQBAYEL mačči LeqVayel. Nitni ttarun AKABAR mačči akaVar.

  Ay atmaten. Arut B mačči V, bac ad tmun Tmaziɣt n Dzayer d tenni n Meṛṛok d tenni n Libya.

  Tanemmirt aṭṭas. Tudert i Leqbayel. Tudert i tmurt n Yizwawen. Tudert i Tamazɣa.

 2. Ayen ttarum V deg wansa n B ?!

  Ce n’est pas professionel a imeddukal inu!

  Kamal Nait-Zerrad d yimassanen imeqqṛanen nniḍen n Tmaziɣt ttarun LEQBAYEL mačči LeqVayel. Nitni ttarun AKABAR mačči akaVar.

  Ay atmaten. Arut B mačči V, bac ad tmun Tmaziɣt n Dzayer d tenni n Meṛṛok d tenni n Libya.

  Tanemmirt aṭṭas. Tudert i Leqbayel. Tudert i tmurt n Yizwawen. Tudert i Tamazɣa.

 3. Ayen ttarum V deg wansa n B ?!

  Ce n’est pas professionel a imeddukal inu!

  Kamal Nait-Zerrad d yimassanen imeqqṛanen nniḍen n Tmaziɣt ttarun LEQBAYEL mačči LeqVayel. Nitni ttarun AKABAR mačči akaVar.

  Ay atmaten. Arut B mačči V, bac ad tmun Tmaziɣt n Dzayer d tenni n Meṛṛok d tenni n Libya.

  Tanemmirt aṭṭas. Tudert i Leqbayel. Tudert i tmurt n Yizwawen. Tudert i Tamazɣa.

 4. Arut-d kan s « v » neγ s « b », yerna atan d imagraden yeεnan idles d tutlayt, tasertit, timeti d wayen nniḍen, tama yettarun akken iwata, a tt nεaned a nelmed tira-s, maca imusnawen nneγ jlan ur d vanen, ur d ttarun, mi d uran tajerrumt kan dγa ad rren akkin, rrnu yal yiwen s iwellihen is, wa yegza, wa yettraju a t-id segzun, amek a naru: nekk neγ a naru nek? tura aql aγ nnig uvrid neγ seddaw uvrid, maca mi newi timunent n tmurt, anavaḍ a ten-id yesmun a d-svinen avrid ar a neḍfer.

  • Ur nettaru ara s « v » ay amdakkel! Mačči d l’MAK ara γ-id-yinin amek ara naru taqbaylit! l’MAK ilaq ad iletthu d tsertit d umennuγ γef tlelli-nneγ!!! Tira, ur telli d taluft n ukabar n tsertit! Ilugan n tira sbedden-ten yakan imusnilsen: Hanoteau, Galand, Boulifa, Mammeri, Chaker!!! Wali kan g Fransa ma d le PS, UMP neγ le FN i d-yeqqar amek ara naru tafransist ?!! Ahlil mi εerqent i wuccen, yettarra-tt i ….

 5. Arut-d kan s « v » neγ s « b », yerna atan d imagraden yeεnan idles d tutlayt, tasertit, timeti d wayen nniḍen, tama yettarun akken iwata, a tt nεaned a nelmed tira-s, maca imusnawen nneγ jlan ur d vanen, ur d ttarun, mi d uran tajerrumt kan dγa ad rren akkin, rrnu yal yiwen s iwellihen is, wa yegza, wa yettraju a t-id segzun, amek a naru: nekk neγ a naru nek? tura aql aγ nnig uvrid neγ seddaw uvrid, maca mi newi timunent n tmurt, anavaḍ a ten-id yesmun a d-svinen avrid ar a neḍfer.

  • Ur nettaru ara s « v » ay amdakkel! Mačči d l’MAK ara γ-id-yinin amek ara naru taqbaylit! l’MAK ilaq ad iletthu d tsertit d umennuγ γef tlelli-nneγ!!! Tira, ur telli d taluft n ukabar n tsertit! Ilugan n tira sbedden-ten yakan imusnilsen: Hanoteau, Galand, Boulifa, Mammeri, Chaker!!! Wali kan g Fransa ma d le PS, UMP neγ le FN i d-yeqqar amek ara naru tafransist ?!! Ahlil mi εerqent i wuccen, yettarra-tt i ….

 6. Arut-d kan s « v » neγ s « b », yerna atan d imagraden yeεnan idles d tutlayt, tasertit, timeti d wayen nniḍen, tama yettarun akken iwata, a tt nεaned a nelmed tira-s, maca imusnawen nneγ jlan ur d vanen, ur d ttarun, mi d uran tajerrumt kan dγa ad rren akkin, rrnu yal yiwen s iwellihen is, wa yegza, wa yettraju a t-id segzun, amek a naru: nekk neγ a naru nek? tura aql aγ nnig uvrid neγ seddaw uvrid, maca mi newi timunent n tmurt, anavaḍ a ten-id yesmun a d-svinen avrid ar a neḍfer.

  • Ur nettaru ara s « v » ay amdakkel! Mačči d l’MAK ara γ-id-yinin amek ara naru taqbaylit! l’MAK ilaq ad iletthu d tsertit d umennuγ γef tlelli-nneγ!!! Tira, ur telli d taluft n ukabar n tsertit! Ilugan n tira sbedden-ten yakan imusnilsen: Hanoteau, Galand, Boulifa, Mammeri, Chaker!!! Wali kan g Fransa ma d le PS, UMP neγ le FN i d-yeqqar amek ara naru tafransist ?!! Ahlil mi εerqent i wuccen, yettarra-tt i ….

 7. Yuget yakan wawal γef waya ay ameddakel, tella yiwet n tama qqaren issefk ad nettaru s « b » mačči s « v » maca tella tayeḍ nniḍen, qqaren issefk imesli ar a nsel d « v » a t-naru s v, imesli ar a nsel d « b » a t-naru s b, i mi llan sin d isekkilen mgaraden deg ugemmay, ayen nniḍen γef tsertit, iγerfan akk ttgen-tt akken ad qqimen d nutni, ur ten ittveddil wemnekcam, ur d-ittaf avrid s b, amedya: anda yewweḍ weγmar n b, yekkat ad yekkes v, ihi, am akken ur issaweḍ ara a t-yekkes di tutlayin am tferṣit(persan) neγ n ṭerkit akk d tḥevrit, »ur ẓriγ ara ma tutlayt n tkurdit tesεa v, neγ yettwakkes as, nekkni daγen nra ad neqqim d iqvayliyen d imaziγen, ulama yella wanda ijla di kra temnaḍin n tmazγa, mmi-s n mmi, yeqqar iyi-d ava, acku isel i vava-s mi y-id yessawal ava, « ava » s teqvaylit ivan, s « b » a d-yeffeγ akka aba, ad ivin ar wiyiḍ nsen, dγa ad nuγal am akken nuγ tanumi zik, ad nqeddec i wiyiḍ, ar tagara ula d nekkni ad nuγal nsen.

  • D tidet a gma! Deg wayen yerzan tira, llant snat n tamiwin. Tama tamezwaru terza wid yessnen ad arun: iselmaden, inelmaden, imusnilsen, imedyazen, imyura… n teqbaylit. Tama tis snat terza wid ur nessin ad arun : imeγnasen n l’MAK akk d wid umi εerqen iberdan n tlelli.

 8. Yuget yakan wawal γef waya ay ameddakel, tella yiwet n tama qqaren issefk ad nettaru s « b » mačči s « v » maca tella tayeḍ nniḍen, qqaren issefk imesli ar a nsel d « v » a t-naru s v, imesli ar a nsel d « b » a t-naru s b, i mi llan sin d isekkilen mgaraden deg ugemmay, ayen nniḍen γef tsertit, iγerfan akk ttgen-tt akken ad qqimen d nutni, ur ten ittveddil wemnekcam, ur d-ittaf avrid s b, amedya: anda yewweḍ weγmar n b, yekkat ad yekkes v, ihi, am akken ur issaweḍ ara a t-yekkes di tutlayin am tferṣit(persan) neγ n ṭerkit akk d tḥevrit, »ur ẓriγ ara ma tutlayt n tkurdit tesεa v, neγ yettwakkes as, nekkni daγen nra ad neqqim d iqvayliyen d imaziγen, ulama yella wanda ijla di kra temnaḍin n tmazγa, mmi-s n mmi, yeqqar iyi-d ava, acku isel i vava-s mi y-id yessawal ava, « ava » s teqvaylit ivan, s « b » a d-yeffeγ akka aba, ad ivin ar wiyiḍ nsen, dγa ad nuγal am akken nuγ tanumi zik, ad nqeddec i wiyiḍ, ar tagara ula d nekkni ad nuγal nsen.

  • D tidet a gma! Deg wayen yerzan tira, llant snat n tamiwin. Tama tamezwaru terza wid yessnen ad arun: iselmaden, inelmaden, imusnilsen, imedyazen, imyura… n teqbaylit. Tama tis snat terza wid ur nessin ad arun : imeγnasen n l’MAK akk d wid umi εerqen iberdan n tlelli.

 9. Yuget yakan wawal γef waya ay ameddakel, tella yiwet n tama qqaren issefk ad nettaru s « b » mačči s « v » maca tella tayeḍ nniḍen, qqaren issefk imesli ar a nsel d « v » a t-naru s v, imesli ar a nsel d « b » a t-naru s b, i mi llan sin d isekkilen mgaraden deg ugemmay, ayen nniḍen γef tsertit, iγerfan akk ttgen-tt akken ad qqimen d nutni, ur ten ittveddil wemnekcam, ur d-ittaf avrid s b, amedya: anda yewweḍ weγmar n b, yekkat ad yekkes v, ihi, am akken ur issaweḍ ara a t-yekkes di tutlayin am tferṣit(persan) neγ n ṭerkit akk d tḥevrit, »ur ẓriγ ara ma tutlayt n tkurdit tesεa v, neγ yettwakkes as, nekkni daγen nra ad neqqim d iqvayliyen d imaziγen, ulama yella wanda ijla di kra temnaḍin n tmazγa, mmi-s n mmi, yeqqar iyi-d ava, acku isel i vava-s mi y-id yessawal ava, « ava » s teqvaylit ivan, s « b » a d-yeffeγ akka aba, ad ivin ar wiyiḍ nsen, dγa ad nuγal am akken nuγ tanumi zik, ad nqeddec i wiyiḍ, ar tagara ula d nekkni ad nuγal nsen.

  • D tidet a gma! Deg wayen yerzan tira, llant snat n tamiwin. Tama tamezwaru terza wid yessnen ad arun: iselmaden, inelmaden, imusnilsen, imedyazen, imyura… n teqbaylit. Tama tis snat terza wid ur nessin ad arun : imeγnasen n l’MAK akk d wid umi εerqen iberdan n tlelli.

 10. Azul a gma, ayen d-tenniḍ γef imusnawen n tutlayt, d tidet, iwellihen nsen ar « b » i wakken ad sdduklen imaziγen n tmazγa γaf yiwet n tira, anagar tajerrumt n Gaya Ḥamimi ideg d-idda « v »i teqvaylit akk d wegraw imaziγen, deg tazwara nni imeγnasen-is ttarun s v, mi d-kecmen akk wid ur n-sεi ara b deg imesli nsen dγa kksen-t iwakken ad teddukel tira, acu kan tuget n iqvayliyen ass-a, ssnen neγ ur ssinen ara, smenyafen ad yili « v » wala ma ulac it maḍi. Nekk ur liγ d amusnaw, ur liγ mgal b, fkiγ-d kan tidmi-w γef aya, a tt-naru « taqvaylit neγ taqbaylit », akken mwatan akken, maca neẓra s levγi n tsertit i tettaf iman-is tutlayt, ad nmuqel kan γef wayen yezrin di 62 ar ass-a.

 11. Azul a gma, ayen d-tenniḍ γef imusnawen n tutlayt, d tidet, iwellihen nsen ar « b » i wakken ad sdduklen imaziγen n tmazγa γaf yiwet n tira, anagar tajerrumt n Gaya Ḥamimi ideg d-idda « v »i teqvaylit akk d wegraw imaziγen, deg tazwara nni imeγnasen-is ttarun s v, mi d-kecmen akk wid ur n-sεi ara b deg imesli nsen dγa kksen-t iwakken ad teddukel tira, acu kan tuget n iqvayliyen ass-a, ssnen neγ ur ssinen ara, smenyafen ad yili « v » wala ma ulac it maḍi. Nekk ur liγ d amusnaw, ur liγ mgal b, fkiγ-d kan tidmi-w γef aya, a tt-naru « taqvaylit neγ taqbaylit », akken mwatan akken, maca neẓra s levγi n tsertit i tettaf iman-is tutlayt, ad nmuqel kan γef wayen yezrin di 62 ar ass-a.

 12. Azul a gma, ayen d-tenniḍ γef imusnawen n tutlayt, d tidet, iwellihen nsen ar « b » i wakken ad sdduklen imaziγen n tmazγa γaf yiwet n tira, anagar tajerrumt n Gaya Ḥamimi ideg d-idda « v »i teqvaylit akk d wegraw imaziγen, deg tazwara nni imeγnasen-is ttarun s v, mi d-kecmen akk wid ur n-sεi ara b deg imesli nsen dγa kksen-t iwakken ad teddukel tira, acu kan tuget n iqvayliyen ass-a, ssnen neγ ur ssinen ara, smenyafen ad yili « v » wala ma ulac it maḍi. Nekk ur liγ d amusnaw, ur liγ mgal b, fkiγ-d kan tidmi-w γef aya, a tt-naru « taqvaylit neγ taqbaylit », akken mwatan akken, maca neẓra s levγi n tsertit i tettaf iman-is tutlayt, ad nmuqel kan γef wayen yezrin di 62 ar ass-a.

 13.  » tuget n iqvayliyen ass-a, ssnen neγ ur ssinen ara, smenyafen ad yili « v » wala ma ulac it maḍi ». Ur cukkeγ ara a gma. Ldi allen-ik ad twalid amek qqaren deg tesdawiyin n Bgayet, Tizi Wezzu, Tubiret; amek ttarun warrac d teqcicin n Tmurt-nneγ deg yiγerbazen. γer idlisen uran imyura-nneγ: Mammeri, Mezdad, Zenia, Ait Ighil, Tazaghart, Bounaouf, Bouthlioua…
  Nekk bγiγ ad ak-iniγ ur ilaq ara ad nettεawad i yiγsan asewwi. Daγen tira ur telli d taluft n umussu asertan.

 14.  » tuget n iqvayliyen ass-a, ssnen neγ ur ssinen ara, smenyafen ad yili “v” wala ma ulac it maḍi ». Ur cukkeγ ara a gma. Ldi allen-ik ad twalid amek qqaren deg tesdawiyin n Bgayet, Tizi Wezzu, Tubiret; amek ttarun warrac d teqcicin n Tmurt-nneγ deg yiγerbazen. γer idlisen uran imyura-nneγ: Mammeri, Mezdad, Zenia, Ait Ighil, Tazaghart, Bounaouf, Bouthlioua…
  Nekk bγiγ ad ak-iniγ ur ilaq ara ad nettεawad i yiγsan asewwi. Daγen tira ur telli d taluft n umussu asertan.

 15. Ur umineγ s levγi n tsertit udavu nni, i tt-iεezlen acḥal aya, tura dayen ad nettkel fell-as a tt-yerfed ad taf iman is s ddaw ufus n winna i tt-ikerhen, ulac akk laman, i mi zgan ttruẓun deg-s, rran-tt d tufirt γef wegdud, ttekksen asevγes i warrac i tt-yeqqaren, yerna qqaren-tt kan kraḍ n tmirin deg imalas,
  Nekk vγiγ ad tveddel tegnit fell aγ, ad tili tegrawla tadelsant seg wegdud ad tali d usawen, aṭas i d-isummren b, llan daγen wid d-isummren v, maca ar taggara, a d-yeggri wefran ar weγref.
  Ttaruγ s walugen n uselmad Ṭaglal, lemdeγ deg temsirin-is s b, tura ulama skecmeγ-d v asertan akken i d-tennniḍ kečč, mačči d awezγi ad iniγ ur ttuγaleγ ar γur-s, acu kan yelha wezvu s v mgal tutlayt i yettarran aγmar γef tutlayin nniḍen, ihi nekkni daγen nezmer ad neg am akken tga Tṭerkit, Tferṣit d Tḥevrit i iḥerzen v yellan deg imesli nsent.

 16. Ur umineγ s levγi n tsertit udavu nni, i tt-iεezlen acḥal aya, tura dayen ad nettkel fell-as a tt-yerfed ad taf iman is s ddaw ufus n winna i tt-ikerhen, ulac akk laman, i mi zgan ttruẓun deg-s, rran-tt d tufirt γef wegdud, ttekksen asevγes i warrac i tt-yeqqaren, yerna qqaren-tt kan kraḍ n tmirin deg imalas,
  Nekk vγiγ ad tveddel tegnit fell aγ, ad tili tegrawla tadelsant seg wegdud ad tali d usawen, aṭas i d-isummren b, llan daγen wid d-isummren v, maca ar taggara, a d-yeggri wefran ar weγref.
  Ttaruγ s walugen n uselmad Ṭaglal, lemdeγ deg temsirin-is s b, tura ulama skecmeγ-d v asertan akken i d-tennniḍ kečč, mačči d awezγi ad iniγ ur ttuγaleγ ar γur-s, acu kan yelha wezvu s v mgal tutlayt i yettarran aγmar γef tutlayin nniḍen, ihi nekkni daγen nezmer ad neg am akken tga Tṭerkit, Tferṣit d Tḥevrit i iḥerzen v yellan deg imesli nsent.

 17. Ur umineγ s levγi n tsertit udavu nni, i tt-iεezlen acḥal aya, tura dayen ad nettkel fell-as a tt-yerfed ad taf iman is s ddaw ufus n winna i tt-ikerhen, ulac akk laman, i mi zgan ttruẓun deg-s, rran-tt d tufirt γef wegdud, ttekksen asevγes i warrac i tt-yeqqaren, yerna qqaren-tt kan kraḍ n tmirin deg imalas,
  Nekk vγiγ ad tveddel tegnit fell aγ, ad tili tegrawla tadelsant seg wegdud ad tali d usawen, aṭas i d-isummren b, llan daγen wid d-isummren v, maca ar taggara, a d-yeggri wefran ar weγref.
  Ttaruγ s walugen n uselmad Ṭaglal, lemdeγ deg temsirin-is s b, tura ulama skecmeγ-d v asertan akken i d-tennniḍ kečč, mačči d awezγi ad iniγ ur ttuγaleγ ar γur-s, acu kan yelha wezvu s v mgal tutlayt i yettarran aγmar γef tutlayin nniḍen, ihi nekkni daγen nezmer ad neg am akken tga Tṭerkit, Tferṣit d Tḥevrit i iḥerzen v yellan deg imesli nsent.

 18. Ayuz γef wi d-tuddreḍ a gma, azal nsen d ameqqran, amezruy ad yecfu akk fell asen, ur ntettu ara ayen gan i tutlayt nneγ, d avaγur nneγ n wass-a, a d-yeggri daγen d agerruj i tsutwin i d-iteddun, fkan tudert nsen d wakud nsen γef ddra n tmaziγt, Y. Zenia n ufalu nneγ, ur ntettu: K.N.Zerrad, K. Bouamara, Djamal Benaouf, d waṭas nniḍen, imedyazen Malek Ḥud, Sεid At Mεemmer, d wiyiḍ, tanemmirt nsen akk i yimeγnasen n tutlayt, rrnu kra wid yeqqaren azul yal ass war akukru.

 19. Ayuz γef wi d-tuddreḍ a gma, azal nsen d ameqqran, amezruy ad yecfu akk fell asen, ur ntettu ara ayen gan i tutlayt nneγ, d avaγur nneγ n wass-a, a d-yeggri daγen d agerruj i tsutwin i d-iteddun, fkan tudert nsen d wakud nsen γef ddra n tmaziγt, Y. Zenia n ufalu nneγ, ur ntettu: K.N.Zerrad, K. Bouamara, Djamal Benaouf, d waṭas nniḍen, imedyazen Malek Ḥud, Sεid At Mεemmer, d wiyiḍ, tanemmirt nsen akk i yimeγnasen n tutlayt, rrnu kra wid yeqqaren azul yal ass war akukru.

 20. Ayuz γef wi d-tuddreḍ a gma, azal nsen d ameqqran, amezruy ad yecfu akk fell asen, ur ntettu ara ayen gan i tutlayt nneγ, d avaγur nneγ n wass-a, a d-yeggri daγen d agerruj i tsutwin i d-iteddun, fkan tudert nsen d wakud nsen γef ddra n tmaziγt, Y. Zenia n ufalu nneγ, ur ntettu: K.N.Zerrad, K. Bouamara, Djamal Benaouf, d waṭas nniḍen, imedyazen Malek Ḥud, Sεid At Mεemmer, d wiyiḍ, tanemmirt nsen akk i yimeγnasen n tutlayt, rrnu kra wid yeqqaren azul yal ass war akukru.

 21.  » tuget n iqvayliyen ass-a, ssnen neγ ur ssinen ara, smenyafen ad yili « v » wala ma ulac it maḍi ». Ur cukkeγ ara a gma. Ldi allen-ik ad twalid amek qqaren deg tesdawiyin n Bgayet, Tizi Wezzu, Tubiret; amek ttarun warrac d teqcicin n Tmurt-nneγ deg yiγerbazen. γer idlisen uran imyura-nneγ: Mammeri, Mezdad, Zenia, Ait Ighil, Tazaghart, Bounaouf, Bouthlioua…
  Nekk bγiγ ad ak-iniγ ur ilaq ara ad nettεawad i yiγsan asewwi. Daγen tira ur telli d taluft n umussu asertan.

Comments are closed.