Tafrant n tselwit deg Iwunak Idduklen

0
384
USA
USA

Deg ass n ttlata d-iṭṭafaren letnayen amezwaru n wagur n nujember id-ttilint tifranin tiselwayin d tid n isinaturen deg Iwunak Idduklen n Temrikt (USA). Marikan γur-es sin ikavaren imeqṛanen ittemzazalen γef udavu afidirali: akavar agdudan (Democratic Party) d ukavar amagday ( Republican Party) ittawasnen s GOP (grand old party). Amazwar n ukavar agdudan d Hilary Clinton, tameṭṭut n Bill Clinton illan d aselway si 1993 ar 2001. Win n ukavar amagday d Donald Trump, itteγẓaẓen tiskar xas iccur d tadrimt d cci.

Askasi aneggaru gar asen illa-d ass n 9 di tuver u am myal tikkelt awal nsen asertan iccur d ixeclawen. Wa ijebbed akka wa ijebbed akk-in. I sin kkaten amek ara d-qnen medden γur-sen d wamek ara ten id revḥen akken ad vuṭṭin fell asen. Xarttum ur jjin yiwet, ama d tidett ama macci d tidett, ewwten ak yis-ent. Taḥemla n tefranin ara tettkemmil almi d ass n lvuṭ. Maca kra akka tekka, tesseken-d udem n sin imezwaren agi. Tweccem iten.

Donald Trump, issaweḍ iman is almi ula d imdebṛen ukavar ines ugin-t. Jjant aainani u llan ula d wid id-ewwten deg-s netta s timad is, wanag inan ines yiwen ur asen yufi avrid ama γef iminigen, ama γef tlawin. Ur ijji ivarkanen ur yunef i imeγvan. Maca xas akken llant tlufa i deg alla netta id-iqqaren deg sent tidett imi isartanen nniḍen awal nsen izga izri di tγanimt. Amedya d awal ines d tmuγli ines γef tneslemt d Inselmen di Marikan. Xas akken qessiḥ-it cwiṭ wawalen ines maca tella deg sen tidett.

Ma d Hilary Clinton, imi ugin medden Trump, dγa zzin ak fell as. Ama d ineγmamsen ama aggagen wallan tt ak d tin ilaq-en i tegnitt. Tirmitin tesaa imi ugar n 30 d aseggas d nettat tqeddec u tettmahil di tsartit. Ar tama Obama i tella assmi i iskertef Ben Laden imi d taneγlaft i tella deg udavu n Obama. Xas akken wallan-tt ak medden d taselwayt id-iteddun maca γur-es ula d nettat ixeclawen ama γef tesveddit Clinton ama γef 33000 imuyal i tesfeḍ seg uqeddac ines n tirawt. Wikileaks idda-d fell as diγen u issufuγ-d myal ass kra fell-as u nettat tenna-d anect-a illa-d s ufus n udavu n Rrus d uqerruy-is, Vladimir Putin.

Akka kra wussan ad yaweḍ wass ttrajjun Imarikaniyen. Donald Trump ivda yagi ara ittsuγu d akken tafrant tettuseqqa. Maca ihwa yas kan, tugdut di Marikan macci d ayen fessusen ad tt isextutes yiwen imi d tawessurt i tella. Γur-es ansayen d iẓuran iqquren, iqwan. Agdud ad yinni awal-is, ad d-iffeγ taḍatt-is.

Mack Ait Aoudia