Monthly Archives: Dujember, 2016

Fransa d isartiyen iqvayliyen

Taqvaylit nnegh ak d Fransa isdukkel itent umezruy. Nedder akken xas macci d ayen ilhan igh issawḍen nezdi. Deg yiwet n tallit, terna yagh Fransa. Tessekna imezwura nnegh deg useggass n 1857 deg Icarriḍen. Seg assen almi d assmi i tt nessufegh d Fafa terkev ar sdat ghef ughyul n imezwura nnegh. Ur tejji deg sen rregmat, ur d-clig deg ansayen id-ufa. Twala tamurt d ayla ines u tga tesserwt deg-s akken twala iffegh fell-as. Ihwa yasen negh ala Iqvayliyen, at tmurt, nettat ur tḥar ara. Ur ten tcawer, ur ten testeqsa.

François Fillon neγ d wayeḍ

Ussan agin izrin, llant-ed tifranin n Ussan agin izrin, llant-ed tifranin n usveddu umezawar n at uyeffus d at  tlemmast ar tifrant n tselwit n 2017 di Fransa. D François Fillon id-svedden imi izwar s waṭas Alain Juppé di tiremt tis snat. Akavar anelmay mazal ur ivan ara yixef is. Wa iqqar d aselway n tegduda n wassa François Hollande wa iqqar ahat ad Manuel Valls ara irnun ar tama n wid id-ivedden yagi am Arnaud Montebourg. Maca yiwen kan ara d ivedden ad iqazem François Fillon, Marine Le pen d Jean-Luc Mélenchon.

Ikcem wuccen asensu

Ugar useggass ayagi ur as isli yiwen. Ur d-inḍiq ur t id yuli wawal. Ula ass-mi isselqef Adnani, win i γef ittkal, i γef isenned ur d-inni acemma. Tasusmi-s tefka tagnitt i thedduṛin d tqerraḍin. Wa iqqar nγan-t, wa iqqar ittufeddar dγa irked. Maca tidett imiren teffer. Xas akken lxalifa id-issali tezga tceḍḍeḥ treddeḥ. Tḥella-d aṭas n wakal d tudrin. Tessekna macci d yiwen n urgaz d tameṭṭut.

Tidet akked lekdeb

Tidet d Lekdeb d ilemẓiyen. Ur sɛan ara zzher i sin. Tidet tlul deg kanada ma d lekdeb ilul deg Lezzayer. Myussanen s ttawail n ugarnet, myeḥmalen, bɣan ad mzawaǧen. Terza-d tidet ɣer Lezzayer, teẓra imawlan n Lekdeb, tenna-asen: “Nekk isem-iw Tidet, bɣiɣ ad aɣeɣ Lekdeb axaṭer nemyeḥmal”.

Marine le pen, gar usirem d ṭma

Ḍrant-ed qrad n tlufa tineggura yagi id-irran asirem deg ul n Marine Le pen, taselwayt n ukavar n uyeffus aqerni, Front National. Tasartit di tmura timagdayin tagra yagi tuγ yiwen wudem imi iγevlan ittemlilin iγermanen nsent yiwen nsen. Ama d ugur iminigen, win umahil d tigellel kif kif iten di Marikan di Fransa neγ di Llegliz. Diγen netta tifranin qemḍent ar uyeffus.
- Advertisment -

Most Read