Monthly Archives: Furar, 2019

Ass n umezruy (II)

TAMURT - Maca yewwi-d a nerr tajmilt i Dda Muḥend akked d ilmeẓyen i yellan d tama-s εawenen-t akken ad ikkemmel leqdic-ines deg ubrid agi uḥarez n timmuzɣa*. Ilaq ad twalim, mačči am tura. Kra yellan d tagdilt* di tallit nni izgad mgal tikta i ytteddun d tudert n tutlayt tmaziɣt zzat n tεarabt. Taneggarut agi, (meḥsub tεarabt) tuɣal d ttalafsa n kra i gan ixullef ɣef ayen yellan d εarab. Illa : P.R.S, P.A.G.S, A.A.E akked d izelmaḍen imṭurfa* Ifransisen. Ternuḍ-as iqeddacen nniḍen s iman-nnsen kan, imi wigi mmalen ar waεraben-inselmen si zik, i zzman n P.P.A.

Ass n umezruy (I)

(TAMURT) - Deg iseggasen nni n 70, kra n yemdanen ur ssineɣ ara ismawen-nsen, heggan-d yiwet n tirit* n uḥetec akken a d-εeggnen belli imaziɣen akked tagrummawit* neɣ ayen iwumi neqqar lberberism* « d imeyi*, d akellex i d-isnulfa tsehrest* akken ad idum ilebda afaruq n ugdud "alzayri ".

Ɣur-wat … ɣur-wat !!

TAMURT - Nebɣa ad d-nger tiɣri i yimezdaɣ n Bgayet akked yimezdaɣ n tmurt n Leqbayel i wakken ad ɛassen iman-nsen uqbel ad ten-yawi nnger. Aṭas i d-issawalen i warrac-nneɣ d yilmeẓyen-nneɣ ad ffɣen s iberdan ass n 22 di Fuṛaṛ 2019 bac ad bedden mgal tis 5 n Butef. D imdanen ur nettwassen ara, zuzuren-d tiɣra-nsen deg Facebook mebla ma neẓṛa anwa-ten.

Amaziɣ ɣef tewwurt n ljennet

TAMURT - Tanawt agi tettɛawad-d amek ilemẓi agrummaw* aεrav amerruki* iḥekka-d* taswiεt* taseknawit n Imaziɣen asmi ddunnit ara « temḥasav a temεaqav* ». Ibedd-d umaziɣ zzat n Γedwan, d aεssas af tewwurt n lǧennet, (01) yugi at-yaεqel* akken at-yeǧǧ ad yekcem am netta am medden irkwelli. Ar leḥsab n umagrad* agi, aseḥres i d-yellan ɣef tillist n lǧennet ɣer d-ibedd Γeddwan, yebna af usenqed* n takka* i fi yettwaḥettem af umazwar* unadi ɣer anta taqerrumt i ɣer yeqqen wemdan u ad tili d tin yettuqevlen, i ynesxen yettukazen* deg zzmam* yellan dinna.

Tamuɣli ɣef uzɣuzer (II)

TAMURT - Azɣuzer deg Fransa iqsed-d, iḥuza anagar Izayriyen sumata, maca deg izayriyen n tallit n 60/70, krad n imuren d iqbayliyen. Ifransisen, akken ma llan segsen, ar tura mazal rran-aɣ, ḥesben-aɣ seg actal n waεraven. Wigi xas degsen llan widak iɣ-issenen u ssnen amezruy-nneɣ.
- Advertisment -

Most Read