Timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt (amur amezwaru)

20

Wid i as-igezmen timiṭ i teẓrakti-ya d sin n yimusnawen imasiḥiyen n tmura n Waɛraben n umalu, yiwen d Aɛiraqi, wayeḍ d Asuri. Snulfan-d tiẓrakti-ya iwumi semman « taɛrabt-tineslemt », akken ad « sdukklen » timura ideg ttmeslayen taɛrabt akked tid ideg tella tneslemt ; d timura i yellan deg tallit-nni seddaw uzaglu n tmura n Lurup, gar-asen Fransa, Ṭelyan akked Legniz. S yinaw-a-nsen, ran ad d-segzin belli timura-ya yellan seddaw uzaglu n tɤerma n Lurup deg lawan-nni, lant ula d nutenti taɤerma i ten-yesdukklen deg umezruy ; d taɤerma i yellan d tazemmart, mucaɛet ula d nettat deg yiwet n tallit akken ; d taɤerma i yeslemden i at Lurup tamussni akked tussniwin, … Meḥsub, d taɤerma i d-yewwin cwiṭ i talsa !!!!

Ihi, taɤerma-ya iwumi semman « taɛrabt-tineslemt » ay qqaren imussnawen-a, tezmer ad d-tɛawed talalit, tezmer ad tesdukkel timura-ya « taɛrabin-tinselmin » ay setɛemrent tmura n Lurup, tezmer ad tent-tessiweḍ, di tazwara, ad sufɤen « listiɛmar » seg tmura-nsen, ad d-ḥellin tilelli-nsen ; syin ɤur-s, zemren ad aɤen yes-s leḥkem di tmura-ya… alamma yefna leɛmer.

Tiẓrakti-ya tebna ɤef taɛrabt akked tneslemt, acku – akken i t-id-segzin – yiwet ur tezmir ad tili war tayeḍ. Daymi i ɤilen at « taɛrabt-tineslemt » belli ur yezmir yineslem ad yili d uhu aɛrab ; ihi, deg teẓrakti-ya, Aɛrab, d ineslem ; ineslem, seg tama-d, d Aɛrab ! Teddez tebrez !
Dɤa, mačči ala tamgirda-ya i yellan deg yinaw-a aɛrab-ineslem, ɤas akken aṭas n yimdanen i yumnen s takti-ya. D amedya, aṭas deg Leqbayel, wid n zik d wid n tura, ay qqaren « Nekni s Waɛraben.». Aredqal ihi ad d-nuɤal ɤer temgardiwin n tiẓrakti-ya.

Tiẓrakti-ya tenna-d aya, teqqar-d ayen yugaren aya. Imi i as-semman “taɛrabt-tineslemt”, ran ad d-inin belli uqbel tizri n tneslemt, uqbel talalit-ines …kra ur yelli yelha ; ala tallest (ṭṭlam), ala timɤendeft akked teɤyulit i yellan deg wallaɤen n yimezdaɤ n tmura-ya.
Yiwen n uneɤlaf n ddin n Tmurt n Lezzayer, mi t-steqsan ɤef tesreḍt n yimezdaɤ n Tmazɤa uqbel tirzi n tneslemt, yenna : “Uqbel tirzi n tneslemt ɤer tmura n ‘Lmeɤreb’, ur neẓri ara d acu i d ddin n yimezdaɤ-nsent “…
Dɤa, cwi kan imi i yesteɛref belli llan yimezdaɤ, llan yimdanen deg tmura-ya …uqbel tirzi n tneslemt ɤer tmura n Tmazɤa ! Tin ɤur-s, inaw n uneɤlaf-a deg-s tiwuɤa mačči d kra. Dɤa, ma ur yessin amezruy n tmurt-is, d tawaɤit ! Ma yeẓra – akken ẓran akkit at leɛraḍ – belli imezdaɤ n tmura n Tmazɤa n leqrun yezwaren wis 7/8 llan taɤerma, llan tutlayt, llan ddin.. tili ur t-id-yenni ara, tinna d tawaɤit-nniḍen : d tiderɤelt niɤ, akken neqqar s teqbaylit d “leɛma lgeḥla”. Dɤa, tiẓrakti, akken tebɤu tili talɤa-s, tesderɤil imdanen, tettarra-ten d uzligen, d ungifen, ur zmiren ara ad walin ayen yellan akin i tmazirt. Ihi, akka i teḍra d yimdanen tuɤ tiẓrakti “taɛrabt-tineslemt” : ttwalin ala ayen yellan deffir, ur ẓerren ara ayen yellan ɤer sdat, zelmeḍ niɤ yeffus.

Ihi, d tiẓrakti-ya ay slemden di lakulat n tmura-ya n Tmazɤa, ay zerɛen deg tɤamsa-nsent, deg leǧwameɛ-nsent, …; yes-s, sawḍen armi samnen aṭas n yimdanen akked yimezdaɤ n tmura n Tmazɤa belli d “Aɛraben” ! Ula d akal n Lezzayer, akken i t-id-uran deg tmendawt n tmurt n Lezzayer, d “aɛrab” ! Qwiɤ amek armi ur ten-id-yerǧim wakal-a ! Amezruy n Yimaziɤen mḥan-t s win n tneslemt akked d win n Waɛraben, s umata ; idles n Yimaziɤen yuɤal akkit d “lxurafat” ; tultlayt-nsen – sdat taɛrabt iwumi semman “tutlayt n Allah”, “tutlayt n lǧennet”– ur tettusemma, ur tettwabdar niɤ, ugar, tettwaḥqer, tettwaɤunzu, tettwarkel… Yeqqel uqelmun s iḍarren ay at leɛraḍ ! Zik-nni, deg tallit talemmast, igelliden tinselmin n tmura n Tmazɤa, snulfuyun-d tinasliwin (généalogies) akken ad d-seknen belli kkin seg texlift n Rrasul, belli seg Faṭima ultennbi i d-frurin ! Anamek n waya lqay nezzeh, ma yessefra-t yiwen : meḥsub, ma ur yelli yiwen d “Aɛrab”, ur izemmer ara ad yeḥkem di tmurt-is, ur ili azref ad yili d agellid n tmurt-is !

Tagi d tiẓrakti ! Tura ma nuɤal-d ɤer tidet, s amezruy, dɤa ad naf aṭas n tuccḍiwin, aṭas n tkerkas i deg-s.
Tamezwarut : am wakken i t-id-nenna iwsawen, imussnawen-a yakan i d-yesbernunzen tiẓrakti-ya …mačči d inselmen ! Syin ɤur-s, aṭas n yigduden deg umaḍal i yuɤen tineslemt seg wasmi d-tennulfa deg lqern wis 7, ɤas akken ur llin ara d Aɛraben, wala deg tutlayt, wala deg yidles, s umata ; d amedya, Imaziɤen, Iraniyen, Iṭerkiyen, Ifɤanistiyen, Ipakistanyen, … Tin ɤur-s, llan Waɛraben deg Lɛiraq, deg Palistin, deg Suriya, …ur nelli d inselmen.
Tis snat : la d-teqqar tiẓrakti-ya belli taɤerma ur telli uqbel tinnulfa n tneslemt ɤer ddunit ; la d-teqqar daɤen belli d tineslemt i d-yewwin tilelli akked d tafat i umdan, gar-asen tameṭṭut. La d-teqqar belli uqbel tirzi n tneslemt ɤer ddunit, meṭṭlen tiqcicin akken d timuddurin !
Ma nuɤal cwiṭ s amezruy n tmura n Tmazɤa, ad naf :
Tamezwarut : asmi d-rzan Waɛraben ɤer tmura-ya, ufan-d lxalat d tigellidin, gar-asent Dihya – iwumi semman “Al-Kahina”. Ihi, ddin-a neɤ d idles-a i d-wwin, ur d-yewwi ara tilelli i tmeṭṭut, wala i urgaz. Win ur numin, ad iwali anta timura anda i ɛebbden yimdanen, gar-asen irgazen, tilawin rennun bennun-asent lemqamat, ma mačči deg tmura n Tmazɤa !
Tis snat : aneɤlaf n ddin n tmurt n Lezzayer yewwi-d ad iɛawed taɤuri i umezruy, ma tuɤ yeɤra-t yakan ! Amek, ur yeẓri ara belli aṭas n yimezdaɤ n Tferka Ugafa n lqern wis 3, 4, 5, …. d imasiḥiyen !? Ur yesli ara s yisem n Saint Augustin, ababat n teklizt n Tferka !? Ur yesli ara s yisem n Saint Donat, atg ?

Di tegrayt ihi, timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt, tif-itt deg teɤzi n umezruy, deg tidet, deg …

{{Warisem}}