Tullist – Nnaqus

12
1127
Tullist - Nnaqus
Tullist - Nnaqus

Di tudert-is ma yella nniɣ-awen yessen ussan igerzen ɣas amnet-iyi, ɣas akken lḥif akked tikerfi ttawin-as-d ayen nniḍen. Akken kan yebda yettimɣur, yettnerni di tudert, igzem-as ukamyun iḍaren-is, yegla ula s tiẓeṭ n tudert i as-d-ttheggi temɣer. Seg wass-nni ur yufi ass amellal di tudert-is, yegra-d di timetrit; i t-yettawin abrid abrid, seg wedrum ɣer wayeḍ. Ger snat tɛewzatin i yettaɛluluq akka d wakka, dɣa ɣef wayen i as-qqaren “ nnaqus ” ! tikli-nni ɣef tɛewzatin terra-yas tuyat-is annectilatent, almi ula d aqaru-s ur d yettban ara.

Muḥed Akli imawlan-is mmuten zik, yemma-s temmut asmi i d-ilul, ma yella d baba-s yerna sin iseggasen ɣef tmettant n tmeṭṭut-is, Muḥed Akli yegra-d yettaɛluluq di tudert akken yettaɛluluq ger tɛewzatin-is tura.

Ur yelli win yebɣan ad t-yeddem akken ad t-irebbi. Tiwaculin akk ččurent d ddarya. Ala xalt-is n yemma-s, d tamɣart, i wumi i d-uḥnan tasa-s fell-as tarfed-it. Maca seg wasmi igezmen iḍaren-is yuɣal d taɛkumt fell-as. Tezga teqqar-as: “ ar izmireɣ ad refdeɣ iɣessan-iw, s yenna ad rnuɣ ibibbi-ik!”

Muḥed Akli, ɣas akken ur yesɛi ara iḍarren, yegra-yas-d cwiṭ n nnif. Imeslayen n temɣart tturugen s ul-is almi yeččur, dɣa yeffeɣ axxam, yezdeɣ iberdan.

Di tudert-is ala tuẓla n ufus i yessen, tḍegger-it tudert ɣer irebbi n tuttra, ɣer ddaw laɛnaya n win ikesben tilqimt n waɣrum.

Aseggas ɣef wayeḍ yerna-d yettraǧu win ara d-yarnun, almi yesni di twenza-s 40 iseggasen. Temẓi teǧǧa-t, temɣer yuga-d ad tt-yaweḍ. Cwiṭ-nni n ifadden i as-d-yegran ɛyan, tiqit n nnif-nni tenɣel, i tt-yeswan d tamara.

Akkin i temnaṭ-is ur yeffiɣ ara, talast i d-iḥudd i yiman-is d taddart-is, akin i taddart-is ur yeẓri ara ma yella tella tudert neɣ ala! Tudert ɣur-s tḥebes-d ansega i d-ḥebsent wallen-is tamuɣli.

At taddart deg-s ɛyan, refden-t 40 d aseggas, Muḥed Akli ilaq ad yečč mulac ad yemmet si laẓ. S anga ddan ad t-in-afen, ad asen-d-yegzem abrid s tuẓla n ufus, tagara-agi yaɛya ula deg umeslay; s wallen ad yesmisken s ufus ad yeẓẓel ma yella welqim yella, mulac yuɣ tanumi. win ɣer yezzi ad as-d-yini:” Ihuh ! ur taɛyiḍ ara tura kečč ? ruḥ beddel amḍiq, llant tudrin nniḍen ?“ Awal ur asent-ittara ara, fell-as tugdi ad teɣli mi ara iẓer ad yesɛeddi iḍ netta ur yečči. Ula d iḍes ur d yettrusu. Tikwal d askarwec n uɛebbuḍ-is i la t-id-yesakayen mi ara yeṭṭes ur yečči ara. Teɣli-d fell-as tugdi, tugdi-nni n win ur neẓri sani ara yer, tugdi-nni n ugellil ur neẓri d acu i la as-d-ittheggi uzekka.

Tugdi tameqrant mi ara iwali ijadarmiyen, ɣas mbɛid. Yettagad-iten ad twahmeḍ ayen, ahat d ayen i as-d-yegran seg imawlan-is, ɣas akken ur ten-issin ara. Mi i ten-iwala kan ad yexmet, ad yenfeḍ iman-is ɣer tegnitt, ad yenneḍ ɣef yiman-is am mesker.

Axxam ur t-yesɛi, anga yedda ad yeṭṭes. D barra i d axxam-is, d anebdu neɣ d cetwa netta yettawi yettara. D iḍ neɣ d ass ur yelli wanga ara yeddari, ula d lejameɛ ur yezmir ad yekcem ɣer-s, medlen-t, tasarut yewwi-tt ccix n lejamaɛ. Yettidir netta d lḥif-is, ur yettqeṣir d yiwen, yecba iḥizi i tḥuza teẓgi.

Yettwaḥqer di taddart. Deg wallen-nsen yettwali leḥqara akken i la t-id-ttwalin melba iḍarren. Tikwal mi ara yerfu, acku yesɛa ul ula d netta, yeqqar-asen: “ ayen iweɛren mačči d iḍarren ma yella ur tent-sɛiḍ ara, d allaɣ. ” Fell-as ttaḍṣan, tihin, smejgaren-t ssawalen-as: “nnaqus”. Ur yezmir ad yerr ula ɣef yiman-is, ma yella yekker ad yewwet s tɛekkazt-is ad yeɣli, dɣa fell-as ad teqwu taḍsa.
Yiwet n tikelt zzin-as kra n ilmeẓyen di tejmaɛt, smejgaren-t, ttgaḥisen-t, bɣan ad t-ɣeḍlen akken kan ad ḍṣen. Dɣa yiwen seg ilmeẓyen-nni yeddem-d ɣur-s lmus yenna-yas:

– Ad ak-ferteɣ a Muḥed Akli! Ah ! iḥeqqa ur yelli wayen yellan di tkerciwt-ik !
Dɣa, wid iḥedren tṛeḍqen fell-as d taḍṣa.

Sin wussan ur tekki telqimt n waɣrum taɛeddist-is, ur yufi win ara d as-d-yefken aɣrum. D ayen di taddart ɛyan deg-s. Yekka-d axxam, axxam, azniq, azniq yiwen ur d ḥarek tasa-s fell-as. Yezzi-d i taddart ɛeggu yeɣli-d ɣef cwiṭ n tfekka-nni, yeqsed yiwen n ubabdar isenned ɣer-s, d ayen yekkaw, ifasen-is feclen ur zmiren ara ad t-refden. Yestaɛfa, si ɛeggu ijbed-it naddam yeṭes, imsebriden id d-ittɛeddin s yenna, wa yiɣil d tacekkart n iḍuman i yersen dinna, wa yiɣil d aqejmur id d-ihegga bab n wayla-nni akken ad t-iserɣ di tegrest id d-iteddun, ma yella d wid i t-iɛeqlen kkaten ttɛeddin, qqaren wali i txeddem tifenyent.
Tagnitt ur la tesefraḥ ara, ulac win ara imuqlen wayeḍ, ulac win ara yerren iman-is deg mur n wayeḍ, yal wa di tcacit-is akken i la qqaren, aḥlil n win ur nezmir, aḥlil n win iwumi i ɣef tenneḍ tattalt n lḥif.

Ass-a afus ur itelli i wakken ad yefk kra, ur iteẓel akken ad yessukkes win iḥeṣlen, afus ass-a yegra-d di ljib ambiwel ulac.

Ala laẓ i yernan allaɣ. Muḥed Akli yettxemmim kan amek ara d-yaf tilqqimt n weɣrum, ur inuda, ur yecriḍ ayen nniḍen, ad yekkes laẓ akken kan ad d-yegri di tudert. Muḥed Akli yegra-d ala netta d laẓ-is.

Yiwet n tikkelt akken-nni yeẓẓel deg wayla n yiwen wergaz, ijeɣem-it yiḍes am win yemmuten. It-id-yesakin d tiyuzaḍ mi id fɣent seg ukantu, sduqsent-tt-id, yefrawes am win ɣef d-tusa taryel ad t-sebleɛ. Yenna i yiman-is: “ ihuh! Ula d iḍeṣ ur d aɣ-d-iṣaḥ ara!” Yekker, yettak allen-is tturarent ger tyuẓaḍ-nni mi la kesent, ayen ufant ad tleqḍent yesgedruruz: Aḥlil, ula d tiyuẓaḍ ifent-iyi tawenza! » Dɣa imir, imir tezger-d tikti allaɣ-is, ad yaker tayaẓiḍt. Ttif takerḍa lmut si laẓ.

Yettxemmim amek ara d-yeṭṭef yiwet ad tt-yečč, dɣa yemmeɣ ɣef weẓru yeddem-it-id. Imi iɣallen-is jahden, yewwet yiwet n tyaẓiṭ, imekken-as-tt deg uqerru, temrareɣ di tmurt, ur tesɛi ara ula d lweqt i wakken ad tesqaqi. Muḥed Akli yefreḥ, seg wulac ɣer weksum!

Akken kan yuẓ ad tt-id-yeddem, yemmeɣ-d bab n tyuẓaḍ-nni fell-as, ijbed-it-id, yeɣli fell-as s rkul d lbunyat. S tgucrar s aɛbuḍ d uqerru, anda ters tyita din, anda ters temxixt ad d-terr ṣṣut, yella deg wawal: « laẓ, tineggas, tiyita n tummaẓ » dduklent-as.

Muḥed Akli seg akken ur yezmir ara ad yerr ɣef yiman-is, yesedrag kan udem-is. Din din at taddart uzlen-d, ufan-d idamen n tyaẓiṭ d wid n Muḥed Akli xelḍen di lqaɛa.

Ur yaḥbis bab n tyuẓaḍ-nni di tiyita n Muḥed Akli, almi t-iwala yugi ad d-iḥarrek. Yenwa d astaɛmel i yestaɛmil, netta ziɣen Muḥed Akli yenṭer s tidett. Cwiṭ kan, yuki-d yezzi akin akka, iwala zzin-as-d wat taddart, ttnezihen deg-s amzun laɛmar it-walan, warǧin walan azgen n wargaz yeččur d idamen!

Muḥed Akli yettmuqul-iten-id si tegnitt, almi iḥulfa i sin n ifasen mɣen fell-as akken ad t-id-refden, yezzi iwala d sin n ijadarmiyen, dɣa yekkaw si tugdi, ula d idamen-nni ines id d-yefɣen, seg wanzaren-is, seg weglim-is qrib kkawen, yettagad-iten am lmut.

Ijadarmiyen ur nudan ara yak ad fahmen, ur bɣin ara yakk ad fahmen taqṣiṭ. Ma Muḥed Akli, awal ur t-id-yuli. Zzuɣren-t yid-sen ɣer ufurgu-nsen, ḍegren-t, nefḍen-t am wakken i la ineffeḍ ugezzar aksum deg wass n tmaɣra, rran fell-as tawwurt abrid ɣer lḥebs. Muḥed Akli mi yettwanfeḍ akken ibren-d uqarru-s si teɣmert n ufurgu, tcareg tmelɣiɣt-is ayen akken n yakk yekka webrid, idamen-is tturugen. Mi yewḍen ɣer wemḍiq, ufan Muḥed Akli kfan seg-s idamen. Imiren faqen belli yemmut, mesmuqalen ger-asen, msefhamen s wallen, uɣalen rekben abrid-nsen, wwin abrid ɣer teẓgi. Dinna i teǧǧan, akken ad teččen wuccanen.

Muḥed Akli yemmut ur yeksib ara ula d aẓekka. Yemmut acku yebɣa ad yečč. At taddart ur nudan ara ad fahmen amek i d as-teḍra, ur bɣin ara ad ẓren anida-t. ur yesɛi win ara inadin fell-as, ur yesɛi imawlan, ur yesɛi imdukal.

Ma yella d ijadarmiyen uɣalen s axeddim-nsen am wakken acemma ur yeḍri. I yemdanen qqaren: “ur ttagadet ara ad nɛas fell-awen, d wagi i d axeddim-nneɣ, ɣas ṭṣet ɣef sin imeẓaɣ. »

Irnaten Murad

12 COMMENTS

 1. Tanmirt ik a Murad , c est vraiment émouvant , ass-a amdan yughal maci d amdan d ajeghlal kan wer ihulfan wer ul wer iman ttamcint daya . d ashisef kan id yegwran

 2. Tanmirt ik a Murad , c est vraiment émouvant , ass-a amdan yughal maci d amdan d ajeghlal kan wer ihulfan wer ul wer iman ttamcint daya . d ashisef kan id yegwran

 3. Tanemmirt a murad ɣef tullizt-agi, d ayen tettidir tmurt n iqbayliyen ass-agi: -iǧadarmiyen nɣan- wid yemmuten ttwameḍlen- iqbayliyen ttun tadyant – iǧadarmiyen uɣale-d-iqbayliyen ulac win id-icelɛen.

  Maɛna ḥader a murad i kra n tucḍiwin di tira am : »Tikwal d askarwec n uɛebbuḍ-is i la t-id-yesakayen ma mi ara yeṭṭes yečči ara (ur yečči ara)… »

  tanemmirt

 4. Tanemmirt a murad ɣef tullizt-agi, d ayen tettidir tmurt n iqbayliyen ass-agi: -iǧadarmiyen nɣan- wid yemmuten ttwameḍlen- iqbayliyen ttun tadyant – iǧadarmiyen uɣale-d-iqbayliyen ulac win id-icelɛen.

  Maɛna ḥader a murad i kra n tucḍiwin di tira am : »Tikwal d askarwec n uɛebbuḍ-is i la t-id-yesakayen ma mi ara yeṭṭes yečči ara (ur yečči ara)… »

  tanemmirt

 5. Tanmirt ik a Murad , c est vraiment émouvant , ass-a amdan yughal maci d amdan d ajeghlal kan wer ihulfan wer ul wer iman ttamcint daya . d ashisef kan id yegwran

 6. Tanemmirt a murad ɣef tullizt-agi, d ayen tettidir tmurt n iqbayliyen ass-agi: -iǧadarmiyen nɣan- wid yemmuten ttwameḍlen- iqbayliyen ttun tadyant – iǧadarmiyen uɣale-d-iqbayliyen ulac win id-icelɛen.

  Maɛna ḥader a murad i kra n tucḍiwin di tira am : »Tikwal d askarwec n uɛebbuḍ-is i la t-id-yesakayen ma mi ara yeṭṭes yečči ara (ur yečči ara)… »

  tanemmirt

Comments are closed.