Llalman, aqerruy n tmacint

6
212

Kra issegassen akka ar deffir, win id-yudren tamurt n Llalman ad d-iseddu amgaru neγ ṭṭrad amaḍlan amezwaru neγ wis-in. S nnqer n tiṭ i tt ttwalin medden almi d 1989, ass-mi isseγli Helmut Kohl aγerrav ivḍan tamaneγt n wassa Berlin. Seg ass-mi i t ddukel Llalman i tuγal, gar wallen n medden ama di Turuft ama anida nniḍen, deg umaḍal d tamurt am nettat am tiyaḍ. Imiren i tesfeḍ γef udem-is ayen is-igran am tukkist n tmara seg umagraw anad-lan wis-sin.

Syin d afella ala s wawal azḍan i nsel yis. Atta terveḥ taqvuct n umaḍal di ddavex neγ d acekker di tkaryas d ijenyuren ines s umata. Win ikkren ar wayeḍ as yinni: ah! tagi a gma d tettuqem s ufus ujenyur  alman! Am ssaâa i tettezzi! Nesla diγen deg isagassen n 2000 kra n tedyanin iqnen ar yinig n Iṭarkiyen d kra n les teγlanin nniḍen ar din. Illa-d cwiṭ n ccaqlal imi ikavaren iyeffusen nnan-d hemma! D ayen ur neḥwajj ara iminigen nniḍen! Tura timura n Turuft ak nnant-ed akka, maca Llalman imi amezruy-is meqqer d netta-t kan i umi slan medden. Nnan ak ah! γur wat ad d-uγalen Inaziyen!

Aṭas i isγezfen awal γef anect-a! Gzagirin nezzeh! Maca ayen wallaγ nek, imiren ivdant tmura n Turuft ttwalint tamurt n Llalman am umeksa u nutenti d tixeḍḍen u rrant a tent neher s axxam. Imiren izzin iqerray nsen ar Ulalmani akken asen d-yinni amek ara ddunt tlufa. Tazγint tudmist n Llegrik tesseken-d acḥal i meqqret, achal i tezmer tmurt n massa Merkel. D nettat id-illan d aqerruy n tmacint, d amalway irefden timsal almi fran tazγint  n tmurt n Llegrik. Xas akken zwaren, aṭas n medden iten illumen. Zzmen medden tamurt n Llalman u nnan as i massa Merkel iffeγ ikem wul, ur ḥnineḍ ara, vezzaf i tesseγreḍ tasa γef Igrikiyen. Kra n wid irefden awal γef tezγent tagrikit nnan Ilmaniyen d ivlaḍen. Maca di tama n Turuft, d awal n Llalman i ittâeddin.

Assmi tekker gar Rruss d Ukrayina kif kif. Tnuda Turuft amek as teddu i Putin, aselway n Rruss iddan γef tlisa n Ukrayina iḥella-d Takrimit, ur tufi ara tiririt is ilaq-en. Dγa tezzi ar Llalman, ar masa Merkel ad teṛṛez asalu u teksu tundar n tsertit n Turuft mgal tamurt n Rruss. Tessawel i Putin yussa-d ar Berlin, taâreḍ-d diγen kra iqeffafen am uselway n Fransa, François Hollande, dγa tenna asen amek ara ddunt temsal. Xas Putin ittuqim kan ayen is-d-nna uqerruy is, maca Turuft tutrimt d awalen masa Merkel i d tidett. Si taluft agi n Rruss d Ukrayina diγen tvan-d Llalman am uvlaḍ, d taqesḥant. Tasertit-is d tin n la tmeẓla d leṣlaḥ n Llalman d Turuft macci d tin n wul neγ talsant.

Ussan agi, ruḥen medden di Turuft dhan u ttun Igrikiyen d tezγent nsen ideg zzren. Ttun diγen Putin d tsartit ines timnejvadut maca tzehher twaγit nniḍen γef umnar, tevda-d tezγent  n iminigen i ttarwalen γef cwal di tmura anda illa ṭṭrad, am Ssurya,  Lâiraq, Libya d Afganistan. I tikkelt nniḍen zzint ak tmura n Turuft iqerray nsent ar Llalman u ttrajjunt dacu ara asent d-inni. Massa Merkel tennum tetteddu ddac âqac i temsal. Ur d-neḍḍeq ara alma twala, tmeyyez tamuγli n ugdud γef kra. Kra n wayen d-iḍran ad tt tafeḍ terked tettrajju ad ttwali amek walan Ilmaniyen taluft.

Maca tikkelt agi udem n Llalman iveddel, tikli ines macci d tin i γileγ ad tt teddu. Ama d adavu n massa Merkel ama d Ilmaniyen sseknen-d udem areḍvan γef iminigen. Taγmist, ula d tin n tyeffust izgan tesfutuy di tsertit n tmurt mgal iminigen, tikkelt agi tesserḍev inawen ines. Yerna tadamsa n Turuft cweyya-tt kan u tettekka γef tin n Llalman. Ernu yas tin iminigen irran ak ad zegren ar Llalman γileγ ad agaden medden u ad ṣekren iman nsen. Ar tagara, xas akken PEGIDA txebbeḍ, Llalman tekfa udem i iminigen n tmara. Teqquzem iten s teḍsa d urawen ldin. Masa Merkel tenna ak tmura n Turuft ilaq taâkumt n iminigen ad tt nevḍu. Myal yiwen ad irfed amur-is neγ ayen is d-ewwi akken ur ttenderrayent ara kan tmura n Turuft n unẓul am Ṭṭelyan d Legrik. Ahat aqerruy n tmacint tikkelt agi ur ivγi ara ad t walin medden d aquran, d aqesḥan. Irra ula d netta ad innin fell-as medden d aḥninan, d acninan, d areḍvan, d allegaγ.

 

6 COMMENTS

 1. Atta terveḥ taqvuct n umaḍal = Atta TEWWI (awwi) taqvuct n umaḍal
  neḥwajj = NESSERA (sseriɣ; yessera; nessera; nesseran; nesserant …)
  illumen = iccektan fell-asen, id ten-izzmen
  tevda-d = tekmaṣṣa-d
  tekfa =? tefka NEƔ tekfa = tselek

 2. Atta terveḥ taqvuct n umaḍal = Atta TEWWI (awwi) taqvuct n umaḍal
  neḥwajj = NESSERA (sseriɣ; yessera; nessera; nesseran; nesserant …)
  illumen = iccektan fell-asen, id ten-izzmen
  tevda-d = tekmaṣṣa-d
  tekfa =? tefka NEƔ tekfa = tselek

 3. Atta terveḥ taqvuct n umaḍal = Atta TEWWI (awwi) taqvuct n umaḍal
  neḥwajj = NESSERA (sseriɣ; yessera; nessera; nesseran; nesserant …)
  illumen = iccektan fell-asen, id ten-izzmen
  tevda-d = tekmaṣṣa-d
  tekfa =? tefka NEƔ tekfa = tselek

Comments are closed.