Monthly Archives: Γuct, 2015

Tirrumit mgal nnif n twaɣit

Tirrugza ur tettemlil ara akk d tirrumit. Tirrugza tikwal tettuɣal d nnifn twaɣit. Ihi tella trrugza, tella trrugza! Acḥal d argaz di tmurt-nneɣ i yennan: «Nekk ur ttagadeɣ ula d yiwen, ur ttuḥwajeɣ yiwen». D annect-a i d nnif n twaɣit! Amek yella kra n wergaz ur nettuḥwaj wayeḍ?

Iminigen n tmara

Ussan-d si tmura anda illa cwal d ttrad. Si Afganistan, si Surya, si Lâiraq, si Congo, si Eritrea, si Libya, s Tunes, si Ssudan, ternuḍ. Macci d yiwet ad tt id nevder.

Tamaziɣt di Tɣiwant n Frankfurt am Main

Win/tin i yikecmen ɣer „Service aux affaires multiculturelles“ n Tɣiwant n Frankfurt am Main di tmurt n Lalman yezmer ad yaf tira n tmaziɣt tettwafser ɣef leḥyuḍ-is. Ad yesmekti yiwen belli taɣiwant n Frankfurt am Main seg useggas n 1992 ara assa d nettat tettaru deg yiḍrisen akkd d isalen-ines am tesɣunin, tibratin akkd wayen nniḍen s tmaziɣt.

20 di γuct 1956

Ass n 20 di γuct useggass n 1956, sin iseggassen di ticett n ttrad n 54-62, d ass useqqamu n Summam. Tudsa ines si tazwara ar tagara d Iqvayliyen: aqerruy d Abban Remḍan, ifassen d akulunil Amiruc At Ḥemmuda, i iṭṭfen tawilayt tis qrad. Amkan di taddart n Ifri. Ar assa n wussan mazal it uxxam nni aqvur i deg mlalen ived. Ttruḥun ar din medden ttwalin t id ar assa. Yuγal amzun d tamezgida n yiwen gar iâessasen nneγ n tmurt.

Aseglef n tγamsa

Win igren tamawt ar tγamsa tazzayrit d imagraden d-ssufuγ ak diγen d wamek i tettedu ad irwu taḍsa. S umata, ama d tin n taâravt ama d tin n tefransist, yiwen nsent. Deg yiwen ufus ak i tettent. Seg yiwen uqedduḥ id-sekfent.

Tugdut n Fransa d yedrimen n Ssaâudya

Tugdut d tasartit, idrimen d tadamsa. Tasartit teḥlajj tadamsa. Tadamsa i tt ivennun, neγ i tt itthudun d tasartit. Akka i temcumbak temsalt. Tuccar n ta kecment di ta. Di tegnitt igan akka swa swa id-ufa iman is Fransa tewḥel di trezzaf n ugellid n SSsaâudya Salman Ben Abdulaziz, ar uxxam is di Vallauris deg agi n yulyu aḥmayan.

Uγalen-d ijjadarmiyen

M'i sliγ mazal ara ttbergizen ijjadarmiyen di tmurt γef Iqvayliyen iddubez wallaγ iw. Amzun illa win iyi ewwten tisegnit. Sarâaγ kan qqimeγ acku ur...

Asirem s ucemmer iɣallen

Anwa ur nessaram ara ayen yelhan i tmeddurt-is? War asirem aṭas n yemdanen ad ddren d isellawen, tameddurt-nsen tezmer a sent-uɣal d tarzagant. Nekni s Yizwawen, s Tezwawin nessaram a nedder d ilelliyen di tmurt-nneɣ.

Amennuγ nsen nutni

Amennuγ umaziγ si 1949 ar 2001 irfed it Uqvayli. Γef yisem n Imaziγen d tirni i immeslay, i issuγ xas akken nutni ur asen nesli ara aṭas aṭas. Ula d tafsut is n 80 issawal-as Tafsut Imaziγen.

Tuttra n tudart

Ur γileγ ara ad yader Umaziγ anect agi. Ur umineγ ara ak ad d-yaweḍ wassa. Netta atan γef umnar, ara d-isqirriw. Issaweḍ lḥal assa Amaziγ ar tmurt, ar wakal. Ikna, iγli, iglalez. Ur γileγ neγ ur mennaγ as ḥedraγ i yir ass am win icvan assa. Maca aql-i deg-s. Am atmaten inu d tirni, sexcaγ kan u acemma ur as zmireγ. D inigi kan i lliγ. Am uqeffaf i lliγ akken ad ḥedreγ. D amwanes n yir tlufa, xas sennig n wul macci s levγi.
- Advertisment -

Most Read