Yearly Archives: 2015

Ussan n Leɛwacer n „Sidna Ɛissa“ di Lalman

FRANKFURT/M. (Tamurt) - Taggara useggas di tmurt n Lalman, iIṭij iremmel-it usegna, tallast tesberbir ɣef tmurt. Deg wussan-a ttheyyin medden tameɣra n tlalit n „Sidna Ɛissa“ i yittilin yal aseggas ass n 24.12. Deg wakud-a medden sserwalen tallast s tafat yettecruruqen deg iberdan. Di tlemmast n yal aɣrem neɣ taddart sbeddayen taydiwin ssenṭaḍen fell-asent timpulin. Ihi tamurt tzehher s tafat.

Tajmilt i wezefan ameqran Muḥend U Yidir BUARUBA

(TAMURT) - Mas Muḥend U Yidir BUARABA, ilul d di taddert n Sidi Yahia di Cemini, din i yesεedda temẓi is. Yekcem γer Radio ti s snat n teqvaylit, yella kan 18 iseggwasen di lεemṛ is. Yevda yetmahal di tesgilt n imeẓyanen.

Ass n 12 deg yannayer, ad d-aɣeɣ adlis n Tmaziɣt

(TAMURT) - Yiwet n temddakelt, d tamarut, tenna-yi-d dakken yeshel ad nesnerni ulzuz n udlis amaziɣ, imi neẓra dakken tagnit ur tessefraḥ ara : idlisen ur teddun ara, tiẓrigin ur znuzunt ara, imyura ur rebbḥen ara …

Justin Trudeau, am vava-s am mmi-s

Iḍelli ihi id-llant tifranin tifidiraliyin di Kanada. D Justin Trudeau, aqerruy ukavar alellam (Parti libéral) i tent ewwin. D aḥucu itent iḥuc seg akken tuγal tmurt d tazeggaγt, imi d azeggaγ i d ini n ukavar alellam. Laqen as 170 imazaten akken ad yawi tigti u yufa-d iman-is s 184 imeḍqan. Ad iseddu tamurt akken is-ihwa.

Anda-k ay awal-iw!

Yal tutlayt tetter-d seg tulayin nniḍen kra n wawalen. Ma d nekni s Yizwawen nerwi-tt aṭas. Yal ass nettawi-d awalen seg tutlayt taɛrabt i tutlayt-nneɣ, n neqq kra n wawalen deg-s.

Tidderɣelt-nneɣ

Aseggas-a rezfeɣ ɣer tmurt-nneɣ. Dinna ufiɣ ayen yesnecraḥen ulawen, maca ufiɣ daɣen ayen yesluɣayen ulawen. Taddart-nneɣ ufiɣ-tt teččur d ilemẓiyen cebbḥen iberdan.

Tifranin di Kanada

Akavar n Stephen Harper, le parti conservateur, iṭṭef adavu mraw iseggassen ayagi. Ivda-tt d aḍersan maca deg udavu yagi aneggaru yuγal iḥkem d agtayan. Anagraw asertan n Kanada d win n tmurt n Llegliz. D anagraw awamni. Akavar illan deg udavu ittass-ed ar umni ad iqavel imazaten n tenmegla γef tsertit d tmasitin ines. Simmal adavu illa γur-es laman n tugett n imazanen ad iqqim γef uqerruy n uwanek. Myal aseggass mi ara d-yaweḍ lawan n umarud ittili-d lvuṭ n laman. Ilaq adavu ad irveḥ tugett n imazanen deg umni mawel ad iγli, ad iṭṭixer. Ad iruḥ uneγlaf amenzu ar uxxam n unevvaḍ amatu, win d-ivedden γef yisem n tgelliḍt Elizabet tis snat, akken ad ivru i umni, syin d tafranin srid. Send lvuṭ γef umarud ikavaren ak stigayen neγ ttnigusyin γef ukavar illan d adavu akken ad ḥellin kra neγ ad sâeddin tiktiwin nsen ma illa ivγa ad ddun yids di lvuṭ. Akka issawaḍen, s udewenni, teddun ar zdat.

Att aya tis 51 di Turuft

Att aya tis 51 di Turuft

Abrid umezruy

Abrid umezruy d yiwen usefru yura Masin U'Harun di lḥebbs n Lambèse di meγres useggass n 1979. Di tallit nni itteḥbbes γef lbumbat undin netta d imeddukal is di 1976. S tefransist ttwassnen am "les poseurs de bombes".

Aqrur aqvayli gar wAâraven

Aqrur aqvayli, am arrac ak umaḍal ittnekker-ed gar at uxxam, ilemmed tamusni is-ttaken imawlan d watmaten. Tameslayt ines d tin n tyemmatt, idles ines d win n tmurt ines. Tudart ines tveddu di taddart. Mi ivda ittaki d yiman is, iteffeγ ar verra itturar d ndud-is, ilemmed daγen tudart d wiyiḍ. Ilemmed tikli-s, ddac aâqac, i wiyiḍ imi myal yiwen γur-es tugna ines. Maca ayen iten isduklen ak, ayen iten irrran d arrac iqvayliyen d idles isen slemden imawlan d at taddart nsen. Akka ihi, kra d-illan illa-d s tmeslayt n vavat nsen d yemmat nsen. Simmal ttimγuren simmal lemden, simmal lemden simmal mmden.
- Advertisment -

Most Read