Ṭṭfen aγ tasga

0
305

Aqerri iγ d ttqerrin ivda si 1963. Imiren meqqar ivan. Kkren-d Iqvayliyen mgal Aaraven yukren adavu ussan nni uzarug i deg terwi tebberwi u tekker gar aneγ. Nutni kkaten nekni nekkat maca d nutni id-yussan ar tmurt nneγ. D aya i γef asexser d usefsed id-illan illa-d di tmurt nneγ kan. Ṭṭfen aγ tasga d umraḥ. Di tallit nni i iḥsa wAarav iṭṭfen adavu d akken Aqvayli ur iveṛṛex ara am Aaraven n Llezzayer. Dinna i issers tiḥjurin is, yiwet yiwet. Ivna lkazirnat n ijjadarmiyen d tid n ipulisen. Lejjwama daγen ur jjin ara. Ulac taddart i deg ulac yiwen u ulac ljjama i umi ur d-svedden ara ccix (tikwal d irevraven isersen imrigen neγ leslaḥ). War ma nettu daγen ak temṣkyin n FLN irran imdanen d izumbiyen ddaw tvawalt. Akka ivdan ssentawen tuccar, ssaṛkazen ifadden nsen di tmurt nneγ.

Syin ssan am udfel γef tγaltin. Akka issawḍen di 80, ass-mi tezher Tizi trekkem, kkemcen Iqvayliyen deg yiwet n tiremt. Myal tiγmert, myal tazniqt tettfeggiḍ si isardasen d ipulisen nsen. As-tenniḍ d akufet ittkufuten deg akken d-ttazalen sya-u-sya ar tseddawit. Yak ula di 88 skufren urfan n Iqvayliyen s yiwet n tyita imi myal tamnaḍt myal laârc s ijjadarmiyen-is d ipulisen-is, s yiwen usiwel si Tizi kkemcen Matub Lwennas ivdan ittembiwil netta d Masin Ferkal. Cevḍeḍḍin t s ṛṛsas. Akka iâeqren medden am izevlac xas akken di Llezzayer tamaneγt arrac d kra n ilmeẓyen ssekren tt d taḥmayant u ssawḍen ssargagin adavu nni d-ittvanen d aquran am aẓru.

Ass-mi i yulin irevraven at iccumar s adrar deg iseggassen n 90, tamurt n Iqvayliyen tedder di talwit. Iqvayliyen ittwaḥazen imiren d wid iddren di Llezzayer tamaneγt neγ di temnaḍtin nniḍen n Llezzayer. Wanag deg idurar nneγ ala aveḥri tili. Di tẓegwin nneγ ala igḍaḍ d iγersiwen. Maca adavu yufa iman is imi s tekriḍt d umaṛzi i iṭṭef iman-is. Ass-mi d-sersen talwit gar wAâraven, ugaden ad γlin dγa ssekren tt-id di tmurt n Iqvayliyen. Snentgen i irevraven nsen u ssalin ten s adrar. D tagi i d tamentilt neγ tasseba d-ufan akken ad d-awin iserdasen ar tmurt nneγ d tiwinas. Ulac taddart ur ssekren ara, ulac tamdint ur ccuren ara. Mi teddiḍ lmitra neγ snat ad tafeḍ abarraj. Mi trefdeḍ allen-ik s igenni ad ttwaliḍ tigariḍin nsen ara ten iccen.

Akka ihi id-γlin γef ilmeẓyen Iqvayliyen d-ifγen s ivardan di tefsut taverkant. War akukuru, nγan 129 u εegven macci d yiwen. Yuγ lḥal tettuseqqa, ṭṭfen aγ tasga almi ansi isen tekkiḍ macci d avrid, ansi isen tekkiḍ d asawen. Luḍa tettwagdel aγ. S yiwen uvrid iγ kkaten myal tikkelt. Ssarsen iman nsen di tmurt nneγ qegglen ttrajjun ma illa win ara d-ineddqen akken ur asen ihwi. Dγa ar assa n wussan mazal ara snarnyen iman nsen γur neγ, ara vennun lejwama war acuḥu, lkazirnat d lakulat isardasiyen d ikemmicen. γur sen awidukan ad ilin yidsen Iqvayliyen ara sseγren akken asen ttin aqelmun.

Afus, d tidett sâan t γur neγ di tmurt. Yerna afus neγ ulac afus γur neγ d nutni i iṭṭfen adavu, d nutni i d imsulṭa. D nutni i at tezmert macci d nukni. Nutni d imeḥras nekni nettwaḥres. Ṭṭfen aγ tasga yerna ulamek ara ten nqeṛṛaâ, bruzzaâen aγ di tγerγart, zzlen aγ γef ugartil s ddraâ. Maca ad yaweḍ wass nsen.