Dda Lmud, isselek taqvaylit si nnger

0
260

Tigzi d lemlaḥ fkan as. Diγen netta timti ara ittmeslay wiyiḍ ssusumen, lleddin imeẓẓuγen ad slen, ad lemden.  Dda Lmu d argaz n tmussni. Taqvaylit issen as tikli u d aya i γef seg ass-mi meẓẓi m’ara ittmeslay qqaren as medden amzun d amγar. Maca dda Lmu d amγar di tmussni macci di ticett. Issen tisula d w’ansayen imi d nutni i tagjdit n tsudist n tmetti taqvaylit.

Iγra tasnemdant, tamussni n umdan d wamek ittidir. D aya diγen netta it-issawḍen igza timsal γef uγref aqvayli d tmetti ines send nneγ irkelli. Izwar-aγ. Aṭas aya i g’ukki d nda mi tekkat! Diγen netta irẓa asalu irẓa azaglu. S leqdic is, isselek taqvaylit si nnger, si tatut, si fetti am udfel deg umaḍal d wannar aḥmayan n Llezzayer.

Ur ẓriγ ayen, xas akken medden ak ḥemlen t, medden ak ssnen t, imusnawen ak rran as tijmilin, refden fell as awal aẓidan, myal mi ara d yas ummuli n tmettant ines ad tafeḍ medden ak izga γef yimawen nsen. Maca ayen yuqem d laâjjev, ayen issali d taγawasa anect ilatt, d tameqrant gar tmeqranin ur tt id-neqqar ara. Ur d-neqqar ara d netta id-irran rruḥ i teqvaylit, i tt isselken. Kra n tezmert tessâa assa, kra n leslaḥ tesâa d afus n dda Lmu. Ileqqem-itt tefka isseγwen.

D netta i d amezwaru i tt sseγren, is ifkan azal tuklal. D netta kan i tt iwalan d tameslayt i izemren i yiman is.Ula d imsulṭa ikkellex asen akken as anfen ad tt isγer. Issekcem itt deg wahil n temsitin di tseddawit n Llezzayer deg issegasen 65-73. Inna asen macci d taqvaylit isγareγ d tasnemdant taqvaylit u deg-s tedda taqvaylit. Yiwen ur as izmir i dda Lmu. D tiḥerci s iveddi!

Inelmaden imiren ulac, yiwen neγ sin kan. Maca xas akken ur ifcil ara imi iẓra sani iteddu. Iẓra dacu ilaq-en i tmeslayt akken ad tidir. Maca simmal issakay deg inelmaden ines simmal nutni daγen ssakayen deg wiyaḍ. Wa iqqar i wa almi ar tagara usegass n 72 timsirin n dda Lmu ccurent d inelmaden. Kra iseggassen d afella daγen, 77, issufeγ-ed tajerrumt n tmaziγt. Adlis amusnaw γef teqvaylit s teqvaylit. D netta i d amezwaru i yuran s teqvaylit γef taqvaylit. Wid yuran send netta neγ seld-is uran s tefransist γef teqvaylit. Amzun taqvaylit macci d tameslayt.

Tafsut n 80, ittwasnen d Tafsut n Imaziγen xas d taqvaylit kan i tella, d netta diγen. Iteddu ad yeg asarag γef tmedyazt taqvaylit taqvurt u bbarzen imsulṭa ugin as. Akka id-ikker zhir deg ulawen n inelmaden n tseddawit n Tizi Wezzu.

Syin urjjin iḥves leqdic d unadi γef teqvaylit. Kra n wid iḥnunfen ar ijufar-is uγalen d imusnawen, uγalen d wid issakayen, d wid ivennun di teqvaylit assa. Tikwal qqareγ as limer ur d-ili ara dda Lmu, aql-aγ nenger.