Monthly Archives: Ibrir, 2016

Atentin gar ifassen n Vuâziz d Ferḥat

Akken itent ira i zrint temsal di 20 di yevrir 2016 di temdinin n Teqvaylit. Akken itent ivγa id-ḍrant ama di Tizi anda illa netta ama di vgayet d Tuvirett. Akken itent issudes id-zgant ama d aneḥdur n medden ama d ṭaqa nsen deg ivardan. Akken itent yurga id-fγent xas akken aṭas ur numin ar tura. Akken imenna i d-ewweḍ imi fkan as-d udem medden, rran-d awal i teγri nsen netta d Ferḥat. Iceqqeq uγlaγal n timmunent deg durar n tmurt Ugawa. Ferḥat gemmaḍ-in Vuâziz gemmaḍ-a. Amzun d tirga deg zal qayli acku, nek s timmad-iw, ur γileγ ad as ḥedreγ i wanect-a xas akken d isseggassen ayagi d nek ttmeslayeγ u ttaruγ γef uzarug neγ timmunent i tmurt nneγ.

Tafranin di Marikan

Ara d-teddunt tafranin di Marikan, tamurt Iwunak Idduklen. Obama ikfa sin imandaten ines. Akken ittwaru di tmenḍawt ur izmir ara ad d-ived i tikkelt tis qrad. Dγa sin ikuvar imeqranen n tmurt Democrate, amagday, ak d Republican, agdudan, ara ttuqimen timzezilt akken ad d-svedden yiwen ugensas, ara yilin d udem nsen. Akavar agdudan d win n Obama, d win imalen akka cwiṭ ar uzelmaḍ xas akken izelmaḍen n Marikan amzun lleγẓamen imi ur zzelmḍen ara aṭas. Maca am akka. Ma d akavar a agdudan n at uyeffus, d wid umi tmal tmuγli ar uyeffus ama di tdamsa ama di tmetti d tikli-is s umata. D iquranen.

Imal n tezwawt atan deg ifassen n Izwawen

Tuget n yeqbayliyen (izwawen) ass-a, ẓran d acu i d-heggan izzayriyen i teqbaylit (tezwawt) seg wasmi yebda umennuɣ akk d umnekcam afṛansis, maca si Tefsut n tmanyin ar ass-a Izwawen mazal-iten ckuntḍen deg ijifar n Lezzayer taṛasist d udabu i ɣ-iqqazen aẓekka.

Aɛebbuḍ ma yeččur, allaɣ yettuɣal d ilem

Zik-nni asmi imezdaɣ n tudrin-nneɣ teddren kan s wayen i d-ttaken iḥerqan-nsen, yezmer a d yini yiwen ulac win i yifen wayeḍ s waṭas deg taluft n cci. Ula d ixxamen am akken d yiwen i ten yebnan merra ɣef yiwen n lqaleb. Tiwizi tettili mara ad yekker yiwen ad yexdem ayen ur izemmer a t-yexdem iman-is. D taddart i d-yettawin ijga i useqqef n yexxamen. Imezdaɣ n tudrin wa yettak afus i wa deg wecraw uzemur, deg userwet neɣ deg wayen-nniḍen. Di tmettant d taddart i imeḍlen win yemmuten, d taddart i yettbeddayen ɣef inebgiwen i yettilin di temḍelt-is.

Lhadi si tcita ar ltrakt

Seg assmi is-fkan amkan, imi iqdec ayen din fell-asen, u rran-t d aneγlaf zaâma issufeγ-d aciwen ar Iqvayliyen. Si zik iqeddec mgal tamurt d umennuγ nneγ assmi illa d anemhal n uxxam n udles n Tizi Wezzu maca imiren s usqizev d uceyyet kan I Butef. D amedya, yuqem taḥemla n tafranin i Butef, ittiki ak deg irmuden idelsanen d wAâraven. Maca tineggura yagi ssarkin t-id deg neγ dγa izga inebbec deg neγ. Am uqjun umi tefkiḍ taleqqimt ad inteḍ ar ijufar ik u izmer ad immet fell-ak. Diγen netta, Lhadi, ad immet akken ad iḥami γef wid is d-ittḍeggiren tileqmatin, it iseccayen. Akka i d yir aγrum, war tirrugza. Amek ihi issaweḍ vu-tcita n yiḍelli ar ltrakt issebruzzuaâ i medden di Tizi assa?

Tamuɣli ɣef uzɣuzer

Ar leḥsab n umeddakel agi nneɣ Albert Memmi, azɣuzer* ur yuḥwaǧ ara ad ifeccec* akken ad yesseɣli af wiyaḍ bac aten-yaεzel. Tamxaleft-ines*, ur tuḥwaǧ ara akken ad d-sbeggen iman-is, ad d-ttuεeggen am usenǧaq*at-walin medden: llsas ines ires ɣef tmezdart* n wiyaḍ, widak it-ixulfen. Tucḍa ar wennar n uzɣuzer, yeshel ɣef yiwen akken ad yemmil ɣer-s, ar daxel-is. Amek ar yesber umdan ɣef ulɣib* i isehlen maḍi ? Wagi d ayen ur nhellek win u ɣur deg i d-iffeɣ, imi yebna af lexsar, n uṣṣubbu n lɣir ddaw. Anwa ara yagin beqqu yagi i ysehlen s waṭṭas*.
- Advertisment -

Most Read