Am arrezg i Maâtub ur asen nneḥdir

0
295

Ulac avrid afessas s win izmer umdan ad yaru asemmekti neγ tajmilt γef unaẓur nneγ amuqran, Maâtub Lwennas. Myal tikelt iqemmeḍ wul di teγlaf-is. Ittquddur wudem amzun iwwet it ssawraγ. Am akken mazal nugi tamettant ines. Ur tt neqvil ara. Am akken ẓẓayet tegnitt aṭas aṭas imi ulac it gar aneγ. Ar assa n wussan, 18 d assegas ayagi, mazal nettcedhi deg-s, nectaq it am wid illuẓen ccahwan kra almi sseqḍen. Aṭas a yagi tura, wid illulen asseggas i γef immut mden u ewwden d irgazen assa ma d nekni aql-aγ am igujilen deg-akken it nejjem.

Avrid n tudart d aγezfan. Xas neḥzen nennuγna, xas ur teffiγ ara fell aneγ tegnitt maca mazal nedder. Mazal nuγ avrid n tudart u deg uqerruy n myal yiwen deg neγ izdeγ ttar. Am zik win isâan tamgarḍt ur d-nerri ttar ad t tafeḍ tezdeγ-it, tecca-t. Maca Maâtub, imi ar assa ur ntebbet ara anwa i t inγan xas ncuk adavu ameḥrus n Llezzayer, ulac anwa ara d-nerr ar gar wallen nneγ. Ama d irevraven isenselmen ama d adavu ameḥrus n Llezzayer, γur neγ yiwen nsen. Wa d mmi-s n wa. Wa iṭṭef afus i wa. Xas akka assa Jjamila, tameṭṭut is, tezzi ar teγdemt n Llezzayer akken ad ssenser tidett maca nekni neẓra ihwa yas kan!

Ma d assa am arezg is i Lwennas ur nneḥdir i txazaviyin nwala s wallen nneγ. Aql-aγ d inigan n ṛṛexxu nneγ yerna ur aγ d-isaḥ wawal. Aṭas inaẓuren nni illan zik ar idisan is yura ten lxujja ad ceḍḥen assa. Ara kkaten afus i win iγ irekḍen. Refden ṭṭvel yerna ma tenniḍ asen ayen akka, ak inin kenwi d iṣeggaden s iγimi. Aḥlil aḥlil! D ayen ulac win ara iqden tasa am kecc. Cwi kan mazal idder Ferḥat u netta iteqqed aγ tt akken iwata imi inher, iwehha aγref aqvayli ar timmunent.

Limer mazal it idder Lwennas, imi nessen-it amek iga d wayen izzan tasa-s, yilli ad yilli ar tama nneγ. Ar tama n wid ittnaγen γef tlelli d wid irran ad zwin lḥif d ddel. Yak icna-t ayendin wanect-a, yerna izga iqqar it-id anda ivγu idda, d win ivγu immeslay. Lwennas d Aqvayli aqvur, γur-es tissas d tirrugza macci d awal kan. Timuγliwin ines, si zik, ssewḥalent imagaẓen iâeqren di yir tallit, iwaḥlen gar yir ifassen yerna s levγi nsen. Lwennas d win id-ixebcen, id-issekfalen tilufa γebban at yir nnya. Netta iḥsa si zik tufra d tufriwin n tlufa macci d tifrat, macci d avrid issufuγen. Maca tifrat akken i tt id inna d acerreg n tmurt kan. Ayen nniḍen naâreḍ-it yagi ur icci ara.

Ihi madigel iγerfan n umaḍal ttzuxun s kra n irgazen id-ifrurin gar asen am imedyazen imeqranen ifkan tayett i watmaten nsen ittnaγen γef tnekkit nsen, iṭṭfen afus i wid yugin ad knun; ula d nekni ur negri ara. Ma Islandiyen ttzuxun s Jónas Hallgrímsson, Ihungariyen s Sándor Petőfi nekni nettzuxu n Lwennas. Ad d-iqqim deg umezruy nneγ d amedyaz amuqran, d ameγnas amuqran. Ad cfunt fell-as tisuta id-iteddun. Ad t id-smektayen medden d win iruḥen d asfel fell aneγ, d win ara aγ tt ittalasen i levda. Sgunfu di talwit ay anaẓur! Ssers iγessan ik, d avrid d-nejreḍ i nuγ assa.