Monthly Archives: Maggu, 2016

Izwawen yessefk ad lemden ayen imi qqaren medden „Ssefsaṭa“ (Diplomatie)!

Deg umagrad «Tawaghit en direct» sɣur mass Cafaε (tamurt) n wass n 24.05.2016 akk d tiriritin fell-as (*) ffɣen-d kra n wawalen n rregmat deg Idir d Wait Menguellet amzun d tirsasin.

Dieudonné Mbala Mbala, ḥajj ḥajj kkes iyi-d asennan

Dieudonné Mbala Mbala d yiwen gar imseḍsiyen ifransisen ittwasnen nezzah nezzah imi atan gar wid iqefzen deg annar agi n teḍsa d unecreḥ. Di ndud is yiwen ur as issaweḍ ula ar ugarz. Yif-iten ak. Ikka-d nnig sen ak. Akken qqaren fell-as imeddukal-is s tefransist “un talent pur”. Maca tineggura yagi iccur d iγevlan u yufa u mazal ittaf uguren sdat-es anda ivγu idda, ansi ivγu ikka. Aarqen as ivardan u mcubbakent tlufa ines almi ur neẓri sani iteddu neγ ansi id-ikka. Ayen ihi? Ameki issaweḍ uterras idessen akken ad yidir innuγna anecta? Amek i tuγal teḍsa ines d taḍsa ur nesseḍsay?

Ṭariq Ramadan, yir sekka

Ṭariq Ramadan d Amaṣri deg uẓar, d Asswisi di taγlent imi ikker-d di tmurt uguglu d cikula. Asγan ur ivan d Ineslem akken iqqar netta neγ Isneslem akken qqaren wiyaḍ fell-as. Maca akken ivγu iffer asγan ines afuḥan, ini ines isvegnen it-id, neγ ifḍeḥ it-id akya. Nesla yas u nwala-t ar tiliẓriyin n Fransa u ḥaca wid i mazal-iten ccuren d nnya i umi ittkellix. Wanag wid i t isnen d wid isnen wid t icuvan kra ara d-yini d aḍu. Ula d tidett ines ilaq as ttvut akken ad tt nwali d tidett macci d aṛeqqeâ n tkarkas.

Yundi yasen Sellal

Ikker uhetwil, tekker ṭanṭana almi iγ iffeγ laaqel u meccen wulawen n Iqvayliyen, seld iḍelli, seg mi nwala Yidir d Umengellat kkaten afus i Sellal. Tenhez tmurt, inhez uẓeḍḍa n internet d iẓeḍwan imettiyen am Facebook. Maca tikwal ay atmaten, am akken i t-id inna uselway n Unavaḍ aqvayli uaaḍil deg walγu id-issufeγ ilmend n wanect-a, ilaq aγ a neṭṭef cwiṭ iman nneγ u nuqem amrar d ẓẓerv i wurfan nneγ akken ur aγ iγelli ara uqelmun s iḍaren.

Sadiq Khan, amesγiwan n London neγ seg sennan ar tmellalt

Ussan agi izrin llant-ed tafranin timγiwanin di temdint n London, tamaneγt n tmurt n Llegliz ak d tgelda n Tebritanit tamuqrant. Tura imi kkreγ a win awiγ awal fella-sent teḥsam illa deg sent kra uxeclaw. Wanag tafranin am tigi ttilint-ed myal ass di Turuft u lmirat ttwafernen war ma isla yisen umaḍal d tirni.

Iqeffalen n tafat d tmussni

Am akken i t-id nna teγmist taqvaylit smanat agi izrin, imsulṭa n udavu ameḥrus n Llezzayer mgagin γef uxxam n tmussni id-issali dda Ḥmed Amroui netta d tmeṭṭut is di Tewrirt Musa. Qeflen-t. Medlen as tiwwura. Tadyant agi tesken-d snat n tlufa. Yiwet i Uqvayli irran timmunent, tayeḍ i win ickuntḍen di Llezzayer u iγil-itt d tamurt-is.

Si tsuta ar tayeḍ

Aγref aqvayli ittγellit amennuγ γef tlelli ines am akken ittγellit akal n tmurt-is. Wa ittajja t-id i wa. Wa ittak-it i wa. Di tmura nniḍen irevḥen tisuta ttγellitent tamussni d cci. Macci d ugur id-ittajjan imezwura i ineggura. D aya i γef zgant teddunt ar sdat, snarnayent deg iman nsent d tmussniwin nsent. Zgant ttṣeggiment, ttḥekkirent tudart nsent. Iswi nsent d tudart di tumart d lferḥ. D anecreḥ d zehhu war anḥaf d lḥif.

Ṛuḥen γef ulac

Macci d yiwen maccci d sin n irgazen d tilawin iγ iruḥen si 1990 ar assa. Yerna macci d lmut tagamant immuten. Kkessen asen tudart s uγucu. Nγan ten imi d atraren i llan, d imagdayen, d Iqvayliyen. D imenγi miḥyaf xas akken yiwen ur t-id ivdir.

Isenselmen di Bruxelles

Tineggura agi cwal ikkren di Turuft ad tafeḍ Isenselmen deffir-es. Akken tevγuḍ trefdeḍ-t, akken tevγuḍ teskefleḍ-d iẓuran-is ak issiweḍ ar Molenbeek di Bruxelles, tamaneγt n tmurt n Biljik d tin Turuft. Ad tvateḍ u tecceḍ tizitt deg zal qayli! Ayen tamaneγt n Turuft tuγal d tala n urevrev agraγlan? Ansi is d-kkan at iccumar? Amek i tuγal tmurt d-ttadren medden ala deg ayen ilhan d tamurt d-iteddun deg yir awal d win n cwal d uqriḥ? Tiririt, am tlufa nniḍen, attan deg umezruy n tmurt.

Assmi is ikkes rruḥ Obama

Deg iḍ n wass amenzu di magu 2011, mi ittnaγ wass d yiḍ, inγa yiwen wezlu n iγallen usligen n Marikan vu ucamar n Ben Laden deg uxxam is n Abbutabad di tmurt n Pakistan. Nγan-t netta u ṭṭfen-d tameṭṭut-is. Assen dγa swa swa ewweḍ ar tagara-s unadi ikkren fell-as ikkan mraw d assegass u isâeddan sin iselwayen n Marikan, Bush d Obama.
- Advertisment -

Most Read