Yundi yasen Sellal

0
327

Ikker uhetwil, tekker ṭanṭana almi iγ iffeγ laaqel u meccen wulawen n Iqvayliyen, seld iḍelli, seg mi nwala Yidir d Umengellat kkaten afus i Sellal. Tenhez tmurt, inhez uẓeḍḍa n internet d iẓeḍwan imettiyen am Facebook. Maca tikwal ay atmaten, am akken i t-id inna uselway n Unavaḍ aqvayli uaaḍil deg walγu id-issufeγ ilmend n wanect-a, ilaq aγ a neṭṭef cwiṭ iman nneγ u nuqem amrar d ẓẓerv i wurfan nneγ akken ur aγ iγelli ara uqelmun s iḍaren.

Dacu i iḍran ihi? D Sellal, aneγlaf amezwaru n tmurt n Llezzayer iγ iharsen, id-inecden inaẓuren akken ad refden ad sarsen awal γef izerfan n imeskaren. D ONDA i d tagejdit ines maca ta am tuddsiwin nniḍen di tmurt n Llezzayer d aḍu kan. Maca xas akken neẓra ak d ulac kan, yuzel Yidir, Amengellat, Takfarinas d wAkli Yaḥyaten ad ḥedṛen.

Mi id-ikfa awal Sellal ihi, ewwten-as afus wid iḥedṛen dinna. Gar asen Yidir, Amengellat, Akli d Takfarinas. Ewwten afus ula d nutni. Nwala ten diγen mmeslayen yid-es u myuṭṭafen ifassen d uzmumeg ittwaweccem γef udmawen.

Tura ma d Akli  Yaḥyaten imi d acennay n l’Amicale zik di Fransa, icnan mgal Iqvayliyen ittnaγen ar idisan n dda Muḥand amaziγ, icnan s taaravt ur isetḥa ur iwura, ivan yixef is. Si zik akka u nuḥtam it. Ur d-clig deg neγ ur d-neclig deg-s. Nek γur-i Akli Yahyaten macci d mmi-s n teqvaylit.

Takfarinas, ur terri ara tmara. D tikkelt tis snat tura i yuqem taxazavit am ta. Tikkelt tamezwarut yuzel ar Xalida am win ictaqen ijejjigen. Assmi rfan fell-as medden, yuγal isbitṛiw iqqar macci akk-a macci akk-in. Tura atan ivan-d wudem-is n tidett. Ziγen xas ulac ijejjigen ad d-yas, siwel as-d kan!

Amengellat, aṭas i issarwet. Iwwet afus i Butef di Tizi d netta iregmaγ-d u isedda t-id imi d Aqvayli ula d netta. Icna deg usseggas n Llezzayer di Fransa u icna diγen di tfaskiwin taaravin…Fiḥel ma neskfel-ed ak tilufa maca azlag izleg. Iqejjem cwiṭ di tvarda-s. D aya ihi i γef tineggura yagi ula d netta nevna fell as xas akken γileγ imi d-iffeγ mmi-s si lḥevs di Fransa ad yerr aḍar. Ziγen ulac! γileγ zik adavu n Llezzayer isseḍmaa deg-s as d-issufeγ mmi-s maca kra din d aḍu. D ayen kan i d netta. Tekcem-it tugdi u tuγal tasa-s d tin n tyaziḍt.

Ma d Yidir, imi d Aqvayli aquran imi immeslay-ed yagi γef timmunent d izerfan n Iqvayliyen, issewhem iyi dacu i t ewwin ar wurawen n Sellal. Ur terri tmara yerna issen iten u iẓra kra din d aḍu, d akellex. Maca issefk as nefk awal u aγ d-yinni netta tamuγli-s d wacu i t-ewwin ar din. Ma d tura ur kkateγ deg-s ur illi.

Akken tevγu tella tegnitt, yifit limer ur sḥeṣlen ara iman nsen di yir tilufa. Maca ar tagara myal yiwen iqazem tameddit-is, d wayen ak ara as d-ssissent tigatin-is. U ma vγan avrid nuγ nekni, zemren ad siwlen i Ferḥat u ad sun lqehwa nni uγur iten id-iaareḍ.