Limer mazal ttmeslayen iγersan

0
395

Ussan agi izrin tâedda tmeγra n Inselmen i umi ssawalen lâid tamuqrant. Tamuqrant acku tella tmeγra nniḍen d tameẓyant, lâid tameẓyant, ar tagara n wagur n Remḍan.

Ur ssineγ ara iẓuran n tmeγra yagi neγ ansi i tt id-nγel neγ i t-id ssuken tneslemt maca, tidett kan, ur illi dacu i imeqren deg-s.

Γef medden, imi illa deg ansayen zellu izamaren, tettas-ed d taâkemt i umi ur zmiren. Ilaq ad tezluḍ ikerri iswan ayendin yerna ad tγafreḍ tiwelliyin, ad d-aγeḍ levsa i at uxxam akken ad cebḥen. Arrac laqen asen daγen kra n wuraren d illellucen. Xarttum macci d yiwet ad tt iqazem umdan s tjarnant-is. Kra n ixxamen di tmurt n Iqvayliyen i mazal iten d Inselmen skarayen-d akraren zellun. Xarttum d win ur t id-ttaγen ara. Wanag ayen nniḍen ur ten ittazgal ara. Ma d win ur nesâi ikerri d tedrimt s wacu ara t-id yaγ neγ ara d-infeq, ad tafeḍ iḥsel , innuγna, tennuγna twacult d tarwa. Muqlen di medden u sseqḍen.

Gar wid id-iskarayen akraren i tmezla, ṭaqa seg sen ttaγen ten-id d izamaren. Kan akken d iṭṭutaḥen, d ikernenniyen, d imellalen. Ack-iten. Arrac ttwalin ten am arrac nniḍen u tturaren yid-sen. Ttnamen ten almi iten rran d imeddukal nsen. Akka i teḍra d yiwen umeddakel-iw iyi imlan tadyant n Lulu.

Lulu d yiwen izimer amectuḥ. D amellal, d azedgan. Taduḍt γef uzagur is tekkarteṭṭi. D tizrurin kan akken, maca d tileggaγin. Akka iyi t-id ittwaglem neγ iyi t-id iweṣṣef umeddakul-iw. Inna kra ikka useggass, akken di sin i t sâedan. Yuγal am gma-s, d ameddakul is. Itturar yid-es, ittmeslay yid-es. Jjan-t neγ âelfen-t deg uxxam sin issegasen.

“Yiwen wass ssufγen t-id ar ufrag vava-s d xali-s, cudden as iḍaren sin sin, ssegnen t γef yid-is. Allen is ldint am arquqen, isvaâvuâ ivγa ad iẓer dacu iḍran, ayen is-zzin di sin, ayen i t γeḍlen, ayen i t urzen ar tmurt, ayen itekkayen γef uqerruy-is. Nek qqimeγ sdat-es ttruγ, ttḥellilaγ di vava d xali as-anefen. Gguleγ as i vava akken ad as ttaγeγ awal ma illa isserḥ-as. Maca kra din ulac. Idegger iyi s ufus u issawel i yemma teffeγ-d teddem iyi gar ifassen-is d nek ttexviviḍeγ. Ma d tiṭ-iw tezga γef Lulu. Irfed xali ajenwi anect ilat isâedda t γef temgarḍt-is, uzlen idamen-is. Izga ikkat iḍaren-is i ttemxembaḍ. Ahat iqarḥ-it. Nek iqarḥ iyi. Aṭas aṭas. Nγan-t s laman imi innum talwit d tayri s γur-i deg uxxam nneγ.”

Inna-yi umeddakul d akken seg assen ur ittu Lulu. Seg assen iṭṭef as ccaḥna i xali-s. Ar assa ccama-s ur teh-li ara. Acku iḥulfa am aken iâemmed di tmezla n Lulu. Mazal teqqaz deg uqerruy-is tuttra n “limer mazal ttmeslayen iγersan am zik, wisen dacu iyi-d inna Lulu mi ittwarez ar tmurt, mi mlalent wallen nneγ?”

Ar cwami d-ttajja tmezla izamaren zdat n llufanat d xellu txellu texriḍt at uxxam, ernu yas iẓuran n tmeγra aya isenḍfen tamurt nneγ, ad tafeḍ d akken d tmeẓyant nezzeh nezzeh. Ur illi dacu imeqren deg-s.