Tudert n tzemmurt (I)

0
437
Tazemurt
Tazemurt

TAMURT – Tazemmurt tussa-d s deffir n tneqlett di lmunfiɛa . D tejra seg tmezwura i yellan d tiqdimin si Tmazɣa. Ddeqs i d-ittefɣen seg win i wumi sawalen aẓebbuj, aḥeccad neɣ alliw. Tazemmurt tettagwad abeḥri n yillel (lebḥar) akked d wegris n tṣebḥit. Ihi, ur ittili ara amma ɣef cceṭ n yillel amma ɣef tɣaltin tiɛlayanin sennig n 900 lmitrat d afella. Ittwanneḍ xilla deg tamaṭ n Iqvayliyen ufella, maca diɣen deg Wawris, lqarub n Tlemsan, Mɛasker, Iɣil Izzan, Sidi Belɛabbas, Awersennis.

Tiẓẓawin* imbuzaɛen u uɣalent-d s tlisa-nsen ɣef kra n teqwirin u diɣen gmant s lqewwa seg teqwirin timeqranin. Am tmeɣrust, tazemmurt ur tuḥwaǧ ara ad ibedd ɣer-s ufellaḥ dima.
Amedya: tbeqqu nnqec, tayerza neɣ ameggel. akked uẓebber* i lawan n tfellaḥt.

Leṣnaf n uzemmur i yettwasnen akk, illa : aṣerraǧ, acamlal, afrnay, ilimli, atteffaḥ. Tizemrin leqqin-tent-id medden di tazwara n tegrest mara yili lḥebb-nsent yuɣal d aberkan ma d afrnay, d azeggaɣ ma d acamlal. Taggi d lxedma ɣur deg tella lqewwa n laɛtab; ɣef ayagi i suturen medden tiwizi akken ad gen afus s lketra. Sawalen i tlawin ak d yergazen. llan igad ttxellisen s wass, maṛca tiwizi yagi tgentt baṭṭel. Ttemyaken afus s nnuba i wid yeḥwaǧen aɛiwen unejmuɛ n rreẓq-nsen.

Alwuy agi n uzemmur tgen-t-id s ufus, d acraw i cerrwen lḥebb mara d-sseknun taṣeṭṭa iɛebban d iɛeqqayen. Dawa nni, tessun lbican akken ad sen-yishil i unejmuɛ ar tagara n wass. Ma ttiṣeḍwa anda ur ṣṣawaḍen ara, aɛlayit, zeggwin-tent-id s umxtaf neɣ s wenzel. Maɛna, azway agi i ttḍurru ixfwen n llqim n tṣeḍwa iw useggas i d-itteddun, yakk.

Amawal

tiẓẓawin: plantations

aẓebber: la taille

Les expressions :
*Exdem tazemmurt ad tseqqi terbut.
*Aɣ-it xas d amɣar, isɛa azemmur deg uzaɣar.

*(traduit du français d’après l’encyclopédie berbère. série VI. Arzuges Antilope. page 858).

Hand berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here