Amenzu n tefsut – Amagger n tefsut

14

Di tmurt n Yeqbayliyen amenzu n tefsut yettas-d ass n 28 furar n yal aseggas. yettemgirrid usfugel n umenzu n tefsut si temnaḍt ɣer tayeḍ, maca iswi yiwen: d amagger n tefsut. Uqbel aderyis s kra n wussan, arrac xeddmen amɣar n weqruc. D sfara yettwasnen nezzeh di tmurt n Yeqbayliyen. Tameddit n wass ad nnejmaεen yelmeẓyen, akken ad msefhamen anwa ad yuraren di terbaεt, ad xtiren taddart ara qesḍen.

Mara d-teɣli tallest, ger lmeɣreb d lεica, Yal tabburt di taddart ad bedden fell-as. S tjewwaqt akked ṭṭbel, ad sseḥmun urar! Amɣar ad ideεεu s lxir, wiyaḍ ad qqaren: amin. S wawalen iweznen ata wamek ideεεun:

_ – D irgazen d imehrazen ay axxam lxir, ldim tabburt ad tt-yelli
Rebbi fell-awen s lxir
_ – A ken-ig Rebbi am ixulaf yuɣen
_ – A ken-ig Rebbi am iqermuden wa yedalay wa
_ – A ken-ig Rebbi am tixsi εamer taεrurt telsa taεebbuḍt terwa
_ – A ken-ig Rebbi am tɛeqqayt n ččina, sufella tecbeḥ sdaxel terbeḥ…

Akken alami iffeɣ-d bab n wexxam s tmellalin neɣ s lerzaq nniḍen i ihewen.

Ass n 28 fuṛaṛ assen ad d-kkren yemdanen ɣef zik uqbel tafrara. Tameṭṭut d tin ad inexxlen axxam-is, ad tseggem-it, ad tessizdeg-it… tin yesεan llufan a s-tedlu qeḍran akken ur d-tezzin ara yur-s waṭṭanen… imir ad fɣen yemdanen qecuc meccuc, ad aɣen abrid ɣer yiger. Deg unnar ad mlilen yemɣaren d ttemɣarin, arrac akk d tteḥdayin ad ddun deg urar d taḍsa… ad leqḍen ijeğğigen myal nnul; nutni ad cennun am yefrax ad tazzalen deffir n iferṭeṭṭa… akken alamma d lawan imensi ad zzin s axxam, deg ifassen-nsen timuqqinin n ijeğğigen yessaramen tudert di talwit…Ad zzin i terbuyt n seksu n tafukt (Ameqful). Seksu ifur s iẓuran n uderyis. A t-cebbḥen s tmellalin, ibawen, tabaṭaṭat, lḥemmeẓ, tajilbant; rnu a s-zuzren skker sufella.

Aderyis d ddwa, ttafen ɣur-s Iqbayliyen, issufuɣ-asen leεtab ɣer tafat. Jemεen-d lɣella s waṭas. Ɣer tagara as inin ad ig weḥnin d win i ɣ-d-ittafen yal aseggas deg lehna d lxiṛ.

{{Crif wanuɣi & Arezqi Ayemmel}}