Σli « Cimik » kersen-as tiyersi

6
280

Σli Ḥasen Lmağid yettwassnen s yisem n Σli « Cimik »(69), aneɣlaf aqbur n lɛesker n tmurt Lεiraq, d aεeggal n twacult n Ṣeddam Ḥusin, d imḍebber-is daɣen i yella, yeffeẓ iles-is ass n sayss yezrin, mi d as-ssafgen aqerru ilmend n 500 tmegraḍ Ikerdiyen ibubb yiri-s.

Nɣan-ten yemdanen-agi deg useggas 1988 s lgaz di temdint n Ḥalabğa war aḥebber, aḥezzeb neγ akukru.

Melmi a d-yaweḍ wass-ik a Butef?

6 COMMENTS

  1. hahahahaha….
    l’article agui tebutid ghf wuliw. imi deg wasmi boutef ya3da tikalt tis 3 ssdra3, deya ismanagh yal ass ttrajugh adinin aten teskaba3 tucentis…. hahahahaha menagh ur yetta3til ara……

  2. hahahahaha….
    l’article agui tebutid ghf wuliw. imi deg wasmi boutef ya3da tikalt tis 3 ssdra3, deya ismanagh yal ass ttrajugh adinin aten teskaba3 tucentis…. hahahahaha menagh ur yetta3til ara……

Comments are closed.