Ass unejmeε i tikkelt tis kraḍ di Montréal

0
455

Tarbaεt AAA (Amezgun Amaynut Amaziγ) ad d-tuγal γer tγiwant n Montréal di Kibek (Kanada) ass n 13 di Furar 2010, i wakken ad turar taceqquft “Ass Unejmeε” i yura Mas Arab Sexxi. I usmekti kan taceqquct umeskar-a d tis 2 seld tin isemma “Tidak n Nna Fa”.

Ass unejmeε ad d-tili di tzeqqa Patro le Prévost, i d yezgan di 7355 Christophe Colombe (Mitru: Jean Talon) γef 19:00 s ssuma n 20 idularen. AAA yessutur imawlan ur d-tawin ara imecṭaḥ-nsen yellan seddaw10 iseggasen, imi taceqquft teḥwaǧ tasusmi.

{{Γef wacu i d-thedder tceqquft Ass unejmeε?}}

Taceqquft-a d tuzzma n tmetti taqbaylit. Wid yeẓran taceqquft tamezwarut n umedyaz Arab Sexxi, ad walin belli yella cwiṭ n wassaγ ger snat n tcequffin-a : TIDAK NNA FA akk d ASS N UNEJMEΣ. Ad d-nesmekti kan belli taceqquft TIDAK NNA FA tḥekku-d γef iγeblan i tettidir tmeṭṭut taqbaylit seg ass mi ara d-tlal alama s ass mi ara temmet. I wannect-a Mas Arab Sexxi, irḍel-d ṣṣut d tugna n yiwet n temγart (Nna Fa) i yettidiren di yiwet n taddart, truḥ ad tẓer yiwen umejjay (i d-yurar s wudem ifazen Mas Ḥusin Tulayt), i wakken ad iẓer d acu i tt-yuγen. Maca ayen yewwin Nna Fa γer umejjay n taddart d ayen nniḍen. Deg wazal n snat n swayeε, teqqim tmeγbunt ad as-d-tḥekku i umejjay-is yakk iγeblan i tettidir nettat d teslit-is, d mmi-s Muḥ i tettwali tewwi-yas-t yelli-s n medden, d wacḥal n temsal nniḍen i tedder seg ass mi i tella d tamecṭuḥt, di tallit n zwaǧ-is, alama tuγal d tamγart. Amejjay yufa-d lḥal yestufa i uqesṣer imi yella yettraǧu ṭakerrust-is ad tt-iseggem yiwen umikanisyan. Deg wakken i yefhem iγeblan-is, yefkay-as-d tamezuγt i Nna Fa i wakken a d-tessufeγ ayen yellan yeqqur deg ul-is.

Ma d ASS N UNEJMEΣ, d taceqquft tis-snat, d asartu n tmezwarut (TIDAK NNA FA) anda ameskar-nsent Mas Arab Sexxi yurar tikkelt-a d Dda Yidir, i yellan d aqehwaji di taddart n Nna Fa. Di taddart-a dγa, tella-d yiwet n tmettant. Kra ijmuyaε n taddart-a, uγalen-d si Lǧanaza ruḥen-d srid ar lqahwa n Dda Yidir i wakken ad nnejmaεen am wakken i d-yettili lḥal di yal taddart n Tmurt n Yeqbayliyen. Gar ijmuyaε-a, yella Dda Muqran (I d-yurar Mas Ḥusin Tulayt, amejjay-nni n Nna Fa) i yellan d anemhal n uγerbaz n taddart, Lḥaǧ Alemmas (Mas Ḥakim Abdat) i yellan d tacfawt n taddart i yeẓran yakk tidyanin i d-yellan si zik deg umezruy n taddart, Ccix Meẓyan (Mas Benamar Brahim) netta d Ccix n Lğameε n taddart, akked Mennad (Mas Nurdin Bala) yiwen unelmad n tesdawit.

Di lqahwa ijemmuyaε-a, si lkas n lattay ar wayeḍ akked wurar n Duminu, smektan-d tiqburin. Skeflen-d daɣen yakk ticfawin n zik, tilufa d temsal n ddunit i ttidiren yal ass, nutni s timad-nsen d imezdaγ n taddart-nsen, tidyanin yezrin n taddart. Ula d ayen yakk i εebban Iqbayliyen d Imaziγen sumata seg zman n zik ar tura yettwalqeḍ-d di tceqquft-a ASS N UNEJMEΣ i-d yesbeggnen akk ayen ttḥussun, ayen i ten-iceγben, amek i ttferriǧen deg tutlayt-nsen i sen-yettruḥun seg ifassen-nsen, dɣa sebba d nutni,… ar tagara.

Taceqquft ASS N UNEJMEΣ teskfel-d akk tunqiḍin tiberkanin n tmeddurt di yal tallit umezruy n Iqbayliyen. Ma nezmer ad d-nader kan kra deg-sent :

1. Lexṣaṣ n teywalt d umeslay ger weqcic ameẓyan d wergaz ameqqran, ger ubabat d mmi-s neγ yelli-s di tmetti n Yeqbayliyen.

2. Amek ur yezmir ara ubabat ad d-yesbeggen tayri-s i mmi-s, yelli-s, tameṭṭut-is, …

3. Amek i yettḥussu ubabat s daxel n wul-is mi ara yinig mmi-s ar tmura ibeεden am Kanada.

4. Amek Iqbayliyen (d Imaziγen s umata) ttağǧan imnekcamen ttarun amezruy-nsen deg wemkan-nsen, daγen beddlen-asen ula d ismawen-nsen akken i sen-yehwa (Amedya: Saint Augustin, d Ṭariq Ibn Ziyad, atg.).

5. Amek ttarun s tutlayin nniḍen (taεrabt d tefranṣiṣt) ttaǧan tameslayt-nsen di ṭerf.

6. Amek tilawin (am Nna Fa) ur zmirent ara ad ttikkint deg unejmeε n taddart.

7. Amkan n tugdut di tmetti n Yeqbayliyen.

Mačči d yiwet, lḥaṣul ASS N UNEJMAA d taceqquft i ssarameγ yal Aqbayli umi tettunefk teswiεt i wakken ad iṛuḥ ad tt-iẓer, aladγa imezdaγ n tγiwant n Montréal. Ma d imezdaγ n tγiwanin i iqerben Montréal am Sherbrook, Kibek, Buston, atg., ma stufan ad ruḥen yeswa-tt wurar. Tella yiwet n tγawsa taneggarut ad d-iniγ deg umagrad-a: Ur tettendemayem ara, yella wayen ad twalim.