Udem n telqeq

10
374
Tilelli
Tilelli

Di yal teɣewsa yettwali ṣṣifa-s:

Ufiɣ- kem
Ɣef udem n wegrud
ɣef yimi n teslit
Di tmuɣli n win yesselqafen
Tettiliḍ-d:
D tadwat yessazalen amru
D awal is-s izerrɛaen asefru

D asirem ur nfennu
Di tegantin n ddiq, deg yirebbi-s yessukus-d lḥamu akken ad inamer ayen i d-bubben wussan. Di tmuɣli-s yettqellib ɣef yigenni n liser. Deg lexyal-is yessutur ifer n lehna ara yessilfen i lejwareḥ-is.

Ulac tudert mebɣir tameṭṭut, ulac talwit berra n idisans-is, ulac iḍelli ulac azekka nnig ṭṭif-is:

Ticki d iyi-yecewweq leḥzen
Lferḥ ass-nni yennuɣna
Ticki tecmet tuɣ amkan
Tahuskayt ur d-tegri ara
Ticki ussan ccgen i zzman
Yes-sen i tenxer lehna
D tamuɣli-m i yi-sseḥlan
Tleqqem deg-i asirem

Seg uɣbalu yellan d aɣbalu n tudert, yettaggem umdan timeqwa i zerrεen tudert di lqaεa. Tanezruft d urar kan zdat wer tillin n tallest. Deg yimeṭṭi-s yella sser n wayen yezrin d wayen ara d iteddun. Kra yellan di tmeṭṭut yettban εziz ɣer wid yemεebbaren akked ddunit akken ad suksen iferdisen n talwit. Yuɣal unadi yecba alejlej. Anda yedda uḍar ixerreq deg tebḥatin anda tekmen rriḥa n tmeṭṭut:

Sliɣ-am
Di teqsabt n umeksa
Deg unazeɛ n wanza
Deg usxenfet n imeṭṭi
Deg usuɣu amenzu n tlalit
Ufiɣ-kem:
Tettleḍ ɣef uεebud inezfen

D asaru
Tudert deg waḍu-s tewwi-d leḥzen, iɛebbel i lejqayeq n tillin. Tuccar n lhemm mi d-fɣent cellḥen aglim n talwit. Timajatin n wurfan mi d-ḍallent ur yemniɛ ḥedd deg unezgum. Anda-t uxxam deg ur telli tesga unuɣni ? Anda-t ubrid ur nečcur d isennanen ? Anda-t umḍiq ideg ur nettmagar lehna iqeccem leqlam iɣeblan ? Allen yettnadin igli n lisser zran-t ur yelli akkin neɣ akka. Sani ara tewhi tmuɣli ?

Ticki d iyi-yecewweq leḥzen
Lferḥ ass-nni yennuɣna
Ticki tecmet tuɣ amkan
Tahuskayt ur d-tegri ara
Ticki ussan ccgen i zzman
Yes-sen i tenxer lehna
D tamuɣli-m i yi-sseḥlan
Tleqqem deg-i asirem

Tettenququl tmedurt ddaw iḍarren n wid yattnadin lesrar yellan. Yuɣal inng yezzi ɣer wayen yellan d uffir. Ɣer wayen i d-yekkan nnig n wayen yellan. Ziɣ deg-s i yella lkuraj. Deg teɛwint n tmeṭṭut i tezga tugna n tebɣest. Deg-s d–yettaddam adif yettarran temẓi ɣer temẓi-s. Seg ixef-is i d-yettlal uzgen n yixfawen-nneɣ i d aɣ-iruḥen d safel deg lemwaji n tikli werǧin yecban tikli. Deg yimi zelgen lewqat, tuɣal d nettat i d afud yattawin ɣer tegrawla mgal ẓẓur akked lbaṭṭel. Deg wallen umedyaz tettban d tamurt, d asalu yettawin ɣer tlelli, d nnhati yettuɣalen d aḍu ara yesfezwin leɣmam deg yigenni n tudert:

Walaɣ-kem…
Ɣef yidim tesbek tugdi
D acmummeḥ ɣef udem n wakli
Tleqḥeḍ-d di tewser temẓi
Ẓriɣ kem….
D tajeǧǧigt ɣef yimi n lfuci
Ferẓeɣ‑ kem….
Deg wannuz n wemdan i rebbi

Kra yellan yekka-d seg tmeṭṭut, yettezi ɣer tmeṭṭut. D nettat i d tazwert d nettat i d taggara. D ixef yettcuddun ɣer yixef. Deg tebḥirt-is teǧǧuǧǧug tefsut. Deg yigran ideg tetteddu, imɣan yeskawen tugdi, yettecrawen tidi, zgan mɣin akken iberdan yellan d imeckundawen ad gen taggara i wuggur i-d yettawi lḥal akken ad iqazem lḥal. Di tikli n tmeṭṭut tettban tudert d amecwar yettawin iman n wa ɣer yiman n wihin:

Ay asirem n usirem
A tin ileqḥen tudert
A tin is-s necrew lhemm
A telqeq yenɣan taɣert
A cbaḥa iḍebεen udem
Yerran leggaɣet teεfart
D tayri-inem i yi-d-yemlan
Abrid yettawin s amdan

10 COMMENTS

  1. kullec d aleqqaq dinna ! ay imeslayen ! ay isefra ! tennulfa-d trumansit (le romantisme) s tutlayt-nneɣ, yerna temgarad ɣef tinna n l’Europe

  2. kullec d aleqqaq dinna ! ay imeslayen ! ay isefra ! tennulfa-d trumansit (le romantisme) s tutlayt-nneɣ, yerna temgarad ɣef tinna n l’Europe

Comments are closed.