Yearly Archives: 2015

Igrikiyen d twaγit nsen tadamsant

Tekcem tmurt n Igrikiyen ar tdukla tarufit deg useggass n 1981. Xas imiren ur tessaweḍ ara tmurt ad tili tamurt n Turuft ama di tdamsa ama di tikli n tmetti ines. Yerna ar assa n ussan win iwexxern i temdinin ad iγil di tmura umaḍal wis qrad i illa. Maca Turuft ur tezmir ara ad tt-ejj Tagrikt deffir es imi amezruy n ta anect ilat. D nettat id-isnulfan Turuft n wassa d nettat i ttaâlima tadelsant, tamezruyt n Turuft.

Ad ten eṛṛzen ma γeflen

Ayen akka iḍran deg Imẓaviyen ussan agi izrin ismektayaγ-d d yir ussan. Erra-d s iqerray nneγ ass mi ttḥevsen kra n Iqvayliyen. Tiyita ccan Masin Uharun d tarvaât ines n 1976 ass mi sḍerḍqen lbumbat di Llezzayer d Wehran. Neγ Ferhat d Ssaâid Saâdi ass mi ttnaγen γef izerfan n umdan deg iseggassen n 80 ivarkanen. Xarttum macci d tikkelt macci d snat i iḥves udavu azzayri ameḥrus wid id-ikren mgal tikli-s. Macci d yiwen macci d sin n Iqvayliyen i iṭṭwatfen gar tucar nsen.

Tugtut Tazwawt Tuklal Tagduda

(Tabrat sɣur Akli Azwaw) Tugdut di tmurt-nneɣ mačči n wass-a. Tessenta iẓuran-is di yal taddart.Tugtut tazwawt ur tt-d-newwi ara si kra n tmurt nniḍen

Azal n tutlayt-nneɣ

(Tabrat sɣur Akli Azwaw) - Aɣbel-nneɣ yezmer ad yini yiwen d amur ameqqran deg tarwa n tmurt-nneɣ ur n umin ara nekni s Yezwawen...

Tilawin deg wegraw n taddart (Tajmaɛt)

(Tabrat sɣur Akli Azwaw) Llan kra n yirgazen Izwawen ttzuxxun, qqaren: „Tilawin di tmurt-nneɣ ɣur-sent tilelli ur sɛint tlawin n waṭas n tmura-nniḍen. Amedya: Tilawin...

Ismektiyen

Azemz n 25 di yunyu d win isseqvaren. D win itetten di tsiswa n wid iceffun, n wid ur ntettu. Acku ismektay aγ-d d...

Yir tawenza

Ugar n 3 iseggassen ayagi d Imẓaviyen ddren di demaṛ d lḥif. Ussan agi izrin sserγen-ten d imudduren. Wanag mi tekker akken gar asen ilindi d seldilindi nutni d Waâraven icâibiyen ur ten tezgil yiwet: tiyita, rregma, assusef, lḥevs tamḥeqranit, yir awal, acennef, iẓri fell-asen s nqar n tiṭ. Xarttum d rruḥ kan isen jjan ittali ittṣubu

Sya ar 50 iseggassen

Timti ara ttwaliγ ak ayen iḍerun d uγref aqvayli assa d wayen izrin fellas iḍelli cqiriwaγ deg iman iw γef amek ara yili azekka. Dacut udem n uγref aqbbayli kra n 50 iseggassen si tura d asawen? D ayen ara nteẓẓu assa ara nγellet azekka.

Azekka

Aṭas n Igawawen i mazal ssaramen azekka d yimal ilhan i Llezzayer. Tiṭ nsen tezga γures yerna qqaren as “tamurt nneγ”. D tamurt nsen...

Ismawen-nneɣ, udmawen-nneɣ

FRANKFURT (Tamurt) - D acu ara d-yeḍrun awah kra n wass a d-nekker kan seg yiḍes, a d-naf Imaziɣen merra fkan i yiman-nsen ismawen imaziɣen?
- Advertisment -

Most Read