Sem, Ctember 29, 2023

Monthly Archives: Meɣres, 2019

Ass umezruy (V)

TAMURT - Anida Iqvayliyen ɣur-sen tamusna*. Inna-k yiwen umusnaw afransis deg udlis ines : « Iqvayliyen ẓewren di yal tamsalt*, banen-d nefεan, selḥen. Di tlelli Lzayer, d nutni i d-fernen akken ad ssbedden* tisyar n waman* am akken i ten-ssalayen ar ɣur-sen. D imaṣuten n At Wassif i yebnan asergel* n Assif ad Ham* deg useggas n 1787.

Ass n umezruy (IV)

TAMURT - Akwen-d smektiɣ kan yiwet n tawinest* n tinawt anda ik-yenna : « timsirt* tamenzut s taεravt tettwaxleq-d deg useggas n 1833 ; akken kan tamharsa* tessers tibalizin-is ». Inna-d diɣen : tamsirt tamenzut s teqbaylit tettwabda-d armi 1881 (01) ; segimi i sefsan* tanaḍt* n usaεreb* n 1865 armi d 1877*(02). Ayen i si iglan s usaεerreb ula d tmiwa timazɣanin*. Cwi kan tamharsa « tuɣal-d ar ubrid » tagara nni i taεrabt i wumi fkan afud, maca s wudem n ddin ineslem. Iqvayliyen di tallit nni, mazal ur d-ukin ara seg meɣrud i ten-yewten akken ad d-lhun, ad gen lewhi d wayla-nnsen am nutni am medden deg umaḍal sumata.

Ass n umezruy (III)

TAMURT - Akabar agi abenbelli*, iverreḥ-d* tinawt* i yewwin isem d-nniɣ yagi (walit amur wi sin). Ben Bella yuɣal d amagdal*, aben it-yessawḍen ad yeg tagdilt d wid i yennuɣ i 1962, asmi akken i yella ar uqerruy n uḍavu azayri. Maca ur yettu ara taεerravit* d ineslemit-is*. Aḥric tinawt tamenzut* ittuverreḥ-d deg uɣmis i wumi qqaren El badil, u taḍfirt niqal ad d-teffeɣ deg uɣmis n imal*, usufeɣ n tira i d-iteddun.

Am win yettrajun tafsut di tneẓruft

DZAYER (TAMURT) - Ar ass-a llan waṭas n Yizwawen akk d Imaziɣen-nniḍen n tmura n tmazɣa yettrajun tafsut di tneẓruft. Dɣa seg wasmi tamaziɣt tuɣal d tutlayt tunṣivt ugten di tmurt n Dzayer yad yeqqaren „ Nekni merra d Imaziɣen“, s yin akkin ad kemmel awal-nsen s taɛravt. Qqaren „Tamaziɣt mačči ass-a“. 
- Advertisment -

Most Read