Tizi Raced : Inelmaden ugin ad ɣren

0

Tizi Wezzu, 22 tuver (SIWEL) – Inelmaden n uɣerbaz alemmas Metrek Ɛamaṛ n Tizi Raced ugin ad kecmen iḍelli ɣer uɣerbaz, akken a d-seknen lɣiḍ-nnsen ɣef lḥala yettidir uɣerbaz-nnsen. Inelmaden sutren deg wid teɛna temsalt i tiririt n yexxamen n tezdeg, tesqifa i deg ara ddurin inelmaden ass n ugeffur. Rnu ɣer waya tiririt n tiqit deg kra n tzeqwa n tɣuri. Annar anda xedmen inelmaden addal, mačči d ayen ara d-yewṣef wemdan. Uguren ayi, meṛṛa meslayen fell-asen imḍebren di temlilit taneggarut di tesqamut taɣerfant n lwilaya n Tizi Wezzu. Maca, am win yettsuɣun ɣer tiɛuẓẓegt n umeẓẓuɣ !

c.w

SIWEL 222045 OCT 10