Tadiwennit d Nicolle Barriere, tamedyazt n tayri

2
253

{{Ḥamid at Sliman: Anti i d Nicole Barriere ?}}

{{Nicolle Barriere:}} Luleɣ‑d deg yiwet n lfirma i d-yezgan di tlemmast n Fransa yellan d tamanḍt mechuren s « les volcans » . Di lawan‑nni ur kssibeɣ ara idlisen akken yebɣa lxaṭer ‑iw, imi si zik ḥemmleɣ kra icudden ɣer wawal d wemyag. Yezga umawal ger iffasen‑iw . Deg uɣerbaz i d‑ldint wallen‑iw ɣef ayen akk ara d-inejren abrid‑iw n yimal .

Ssin akin lemmdeɣ Timettisent akked d umezruy di tseddawit n Paris. Bdiɣ tira asmi sɛiɣ 13 issaggasen di laɛmer‑iw, seg imir werǧin hebseɣ tira. Cwit cwit bdiɣ abrid n tuzrigin, imi sazergeɣ‑ d tuget n wayen uriɣ. Zemreɣ ad inniɣ beli amecwar i d‑mugreɣ yesɛab aṭas , ur yeshil ara akken ad tesufɣed adlis di tazwara n umecwar.
Ssin akin fɣeɣ ɣer wugni n umeɣnas akken ad iliɣ ɣer idisan n wid yenḥafen di ddunit, ama di Lefɣanistan, neɣ di Palestin, Lubnan neɣ Lɛiraq.

Si tama‑nniḍen ttikkiɣ di leqdic n tidukkliwin icudden ɣer tsekla akked d tezrigin , tura aqli d tamarayt n tdukli « le P .E.N » amazday n Fransa, am wakken lliɣ d tanemhalt n tezrigin l’Harmattan deg uḥric n tmedyazt.

{{Ḥ.A.S: Acu i kem yettagen tessefruyed ?}}

{{N.B:}} D leḥmala n tlleli akked wezref. Agama d tayri kesbeɣ ɣur‑s. Si tama‑nniḍen sɛiɣ ixef d agrawli, kerheɣ ẓẓur d lbatel d tmuḥeqranit.

{{Ḥ.A.S: Deg ussan yezrin terziḍ‑d ɣer tamurt n Lebayel, amek i d‑tuffid tamnaḍt‑agi, d tin yethadnen neɣ mazal cwal yeḍbaɛ ɣef udem‑is?}}

{{N.B:}} Ufiɣen tamurt ( ɣer ɣuri aya yesɛa azal) tezdew deg yiman yeqqnen ɣer wakal, aya mazal yedder ihuz‑iyi macči d kra. Agama n tmurt iban‑iyi‑d am akken yekna i taẓayt n iggeni, ḥulfaɣ am akken kecmeɣ deg abɛad n wungalan n Albert Camus ! Tessewhem‑iyi leḥnana akked d tayri kesben leqbayel mgal inebgawen‑nsen. Lamaɛni wwiɣ diɣ asḥissef imi tameṭṭut taqbaylit iban‑iyi‑d zun tettweɛzel di tmetti, u nekkni neẓra belli mebɣir tameṭut kra n wayen yelhan ur d‑yettnulfu ! Maca xas akka, uɣaleɣ‑d s wul fessusen deg ayen ẓriɣ u wellaɣ !

{{Ḥ.A.S: temlaleḍ d imedyazen n Leqbayel tesliḍ i tmedyazt‑nsen, acu i d awal‑im ɣef anect‑a?}}

{{N.B:}} Ad iniɣ kan tidet, mazal ur kcimeɣ ara adif n temedyazt n Leqbayel . Deg ayen sliɣ iban‑iyi‑d belli asefru n taqbaylit yewzen yettudum d aḥiḥa, am akken ḥulfeɣ s uɣewweɣ yellan deg yefyar s wacu tebna tmedyazt taqbaylit. Ɣer kra n imadyazen ḥulfeɣ s telqay n imeslayen‑nsen yellan d tiɣri n tegrawla, am akken diɣ ɛebban isenṭal icudden amdan ɣer tudert akked d txelqit. Tamdyazt ‑agi tewwi‑d ad tels talaba tamaynut akken ad d‑tqazem icqiriwen n tallit deg nella ! Mebɣir ccek imedyazen n teqbaylit ḥulfan s wanect‑a!

{{Ḥ.A.S: D acu i d asirem n Nicole deffir n temlilit i d‑yellan ɣef Si Muḥend U Mḥend?}}

{{N.B:}} Mebɣir ccek sarameɣ ad tuɣal s wafud meqqren nnig waya. Ilaq timlilit yecban tagi d tin ara yilin d tagnit i yimesefra n Leqbayel d wid n Fransa akken ad myussanen amer si waya ad d‑nekk nnig yiḍeli d tixidas n umezruy yellan gar snat n tmura‑neɣ. Zemren imawlan n tira akken ad ssisnen lexyuḍ ger sin yegduden i wakken anida tefcel tsertit nitni ad tid‑jebren.

Ilaq ad nejmaɛ tanagit n wid yeddren, tallit n trad n timmunent akken ad t‑id nales s tmuɣli yefɣen berra n wannar n lkerh akked d dɣel amer tisuta i d‑iteddun ad afent tagnit tesfa akken tudert ger sin yegduden ad tili d tin iwaten i lfayda n yal yiwen.

Ccɣel yecban wagi iṣaḥed i tdukliwin, i yimusnawen d imawlan n tira akken ad d‑kken nnig aɛakir n tsertit, ma nebɣa ad ncud lexyuḍ n tayri akked n tdukli ger‑aneɣ. Asirem‑iw ameqran d akken ad jemɛaɣ tamedyazt n tlawin n Leqbayel taqburt d tatrart akken ad nessufeɣ adlis ɣef tmedyazt ‑agi yuklalen leqder macči d kra !

{{Ḥ.A.S: Acu id‑ttawin d i ddehn‑im wawalen‑agi ?}}
‑ tamurt n leqbayel: leḥnana, tadukli, iseɣ, lɛezz, Ǧerǧer, iṭij, tahuski wer tilas,aḥiḥa, tumert.
‑ tamedyazt: d agni n temlilit ger yemdanen n talsa. D amennuɣ ɣef izerfan, tamusni d tayri!
‑ Si Muḥend: amdeyaz n tlelli, d tanfust, ur yessin ara adari, d azamul n Leqbayel, am akken yella d tansa i yal amedyaz deg umaḍal.
‑ illel: d tagnit wer tilas, telqay‑ines tewwi‑d amlelli am iqucac n idurar!
‑Ddin : deg ixef n yal yiwen ilaq ad yili d aɣbalu deg ad yeddem yal amdan isufer s wacu ara yethadden yixef‑is, lamaɛni ma yelsa talaba‑nniḍen yettuɣal d tamda n cwal !
‑Talwit: iḍul lebni‑ines ger iɣerfan. Ccek‑iw imenɣi amezweru ilaq ad yilli mgal trad, tamsalt teɛna‑yaɣ meṛṛa, ilaq ad d‑nini ɣef yiwet n tikkelt ala i ṭrad!
‑Tayri : d netta‑t i dwa n tlufa !

{{Ḥ.A.S: Acu i teswjed Nicolle deg ussan‑a i d‑iteddun ?}}

{{N.B:}} Ssarmeɣ ad kkfuɣ yiwen wengal ɣef trad am wakken diɣ nwiɣ ad sufɣeɣ adlis ɣef yiman‑iw. Deg ayen yeqqnen ɣer leqdic daxel n tiddukla Le P.E.N ad d‑nessufeɣ adlis ɣef usenṭal‑agi: “acu yezmer yemru mgal ṭrad” am akken diɣen i nenwa ad nkemel imenɣi‑nneɣ ɣef izerfan n yemyura d tlelli n umeslay di ddunit meṛṛa.

Asirem‑nneɣ ameqqran d akken ad nebdu leqdic akked d yemyura n Lzzayer d Fransa ɣef umuli n 19 Meɣreṣ 1962 deg yettustneya waḥbes n ṭrad , neḍmeɛ ad nessiweḍ ɣer lebɣi‑agi.

{{Ḥ.A.S: Asirem n Nicolle i talsa meṛṛa ?}}

{{N.B:}} Ad teffeɣ deg ugni n cwal, ad yerr uḍar ujajih n lfetna yetthuddun tirga n yegduden d yemdanen, ad yekfu lbaṭel d ẓẓur ɣef iɣerfan; ad tili tegmat ger yemdanen, ad tennulfu tegnit deg yal agdud ad yesɛu amkan‑is mebɣir miḥyaf.

{Ḥamid at Sliman i Tamurt.info}

2 COMMENTS

  1. ayaggi u&ur tessarem nicole barriere,am izerfan n yegduden ne& tayri garasen,dayen ara yesuf&en attas n ‘yemdanen si lhif di tallit aggi tsertit-usurdi.u tamedyazt d’ahric deg ara def&ent tifrat i wattas n tlufa deg it ttidir talsa as aggi. ihi,afud iggerzen i yemdyazen.

  2. ayaggi u&ur tessarem nicole barriere,am izerfan n yegduden ne& tayri garasen,dayen ara yesuf&en attas n ‘yemdanen si lhif di tallit aggi tsertit-usurdi.u tamedyazt d’ahric deg ara def&ent tifrat i wattas n tlufa deg it ttidir talsa as aggi. ihi,afud iggerzen i yemdyazen.

Comments are closed.