Monthly Archives: Ctember, 2015

Abrid umezruy

Abrid umezruy d yiwen usefru yura Masin U'Harun di lḥebbs n Lambèse di meγres useggass n 1979. Di tallit nni itteḥbbes γef lbumbat undin netta d imeddukal is di 1976. S tefransist ttwassnen am "les poseurs de bombes".

Aqrur aqvayli gar wAâraven

Aqrur aqvayli, am arrac ak umaḍal ittnekker-ed gar at uxxam, ilemmed tamusni is-ttaken imawlan d watmaten. Tameslayt ines d tin n tyemmatt, idles ines d win n tmurt ines. Tudart ines tveddu di taddart. Mi ivda ittaki d yiman is, iteffeγ ar verra itturar d ndud-is, ilemmed daγen tudart d wiyiḍ. Ilemmed tikli-s, ddac aâqac, i wiyiḍ imi myal yiwen γur-es tugna ines. Maca ayen iten isduklen ak, ayen iten irrran d arrac iqvayliyen d idles isen slemden imawlan d at taddart nsen. Akka ihi, kra d-illan illa-d s tmeslayt n vavat nsen d yemmat nsen. Simmal ttimγuren simmal lemden, simmal lemden simmal mmden.

Iṛebba-d azrem s iri-s

Akka ihi iṣṣub Tufiq yuli Tartag. Yiwen nsen. Dacu kan yiwen iveṛṛex zdat n udrum Iwejdiyen wayeḍ zdat n udrum nniḍen. Tin isseḍsayen aṭas imi d Tufiq i issalin Butefliqa d aselway d gma-s ar tama-s. Assa mlen as tawwurt am uqjun ur nesâi imawlan. Iṛebba-d azrem s iri-s. Maca akka i teḍḍeru d wid ur ttnevni ara γef tidett. Akka daγen, assa, ara tevdu tegduda Ibutefliqen. Neγ tevda aṭas ayagi maca assa tvan-ed, teffeγ-d si tili ar yiṭij.

Ṭṭfen aγ tasga

Aqerri iγ d ttqerrin ivda si 1963. Imiren meqqar ivan. Kkren-d Iqvayliyen mgal Aaraven yukren adavu ussan nni uzarug i deg terwi tebberwi u tekker gar aneγ. Nutni kkaten nekni nekkat maca d nutni id-yussan ar tmurt nneγ. D aya i γef asexser d usefsed id-illan illa-d di tmurt nneγ kan. Ṭṭfen aγ tasga d umraḥ. Di tallit nni i iḥsa wAarav iṭṭfen adavu d akken Aqvayli ur iveṛṛex ara am Aaraven n Llezzayer. Dinna i issers tiḥjurin is, yiwet yiwet. Ivna lkazirnat n ijjadarmiyen d tid n ipulisen. Lejjwama daγen ur jjin ara. Ulac taddart i deg ulac yiwen u ulac ljjama i umi ur d-svedden ara ccix (tikwal d irevraven isersen imrigen neγ leslaḥ). War ma nettu daγen ak temṣkyin n FLN irran imdanen d izumbiyen ddaw tvawalt. Akka ivdan ssentawen tuccar, ssaṛkazen ifadden nsen di tmurt nneγ.

Llalman, aqerruy n tmacint

Kra issegassen akka ar deffir, win id-yudren tamurt n Llalman ad d-iseddu amgaru neγ ṭṭrad amaḍlan amezwaru neγ wis-in. S nnqer n tiṭ i tt ttwalin medden almi d 1989, ass-mi isseγli Helmut Kohl aγerrav ivḍan tamaneγt n wassa Berlin. Seg ass-mi i t ddukel Llalman i tuγal, gar wallen n medden ama di Turuft ama anida nniḍen, deg umaḍal d tamurt am nettat am tiyaḍ. Imiren i tesfeḍ γef udem-is ayen is-igran am tukkist n tmara seg umagraw anad-lan wis-sin.

Inig d uvrid ur nessufuγ

Mi ara d-yaf iman-is umdan ulac dacu is d-iqimen, ulac dacu ara as iruḥen ikeffu deg-s usirem. Imiren i tt ittak i jjiḥ. Imiren i iḍelleq i yiman-is ittuγal ur d-iclig deg acemma, ur ittagad acemma. Izzuγur iman-is amzun ẓẓay γef yiman is. Mi ara as d-yivrik uvrid zdat wallen-is ikkat kan akken yufa.

Aylan, udem at war-tamurt

Isseqlev ikarciwen n medden deg umaḍal d tirni. Isendef tisiswa n tyemmatin d ivavaten anda vγun llan. Kra n win i t iwalan kan akken d aṭuṭaḥ, d aqrur, iṭṭes γef udem sufel n ujdi. Iman-is kan meskin am ugujil, am win jjan imawlan, iru ten. Ufan t deg yiwen uftis n Ṭṭurk, taglimt teccevḍeḍḍi deg aman. Taâebbuḍt tcuf. Am uqejmur, iffeγ it rruḥ. Yuγal assa d udem at war-tamurt, d aẓamul iminigen terra tmara ad rewlen γef cwal, ad nadin γef talwit.

Iḥarkiyen n 54-62

D igumiyen, d ixabiten, d ivaxusen, macci d irgazen, macci d taqvaylit, at qarraḍin, tiquvac n Fransa, imuzal n Fafa, tixenfucin, iḥiqel, atg. Lḥasun ulac amek ur asen sawlen ara medden di ttrad n 54-62. Nutni, iḥarkiyen n 54-62, aṭas isrewten diγen di tudrin nneγ. Wa d ttar i t ewwin, wa d ṭṭmaâ. Kra d Fransa i ten iḥettmen u xxubten war levγi nsen.

Abarbekyu n «CAM» d timlilit n leqbayel

Abrid iḍul alma d abraḥ n «Parc Angrignon», yebɛed af tlemmast n tmedint n maca wicqa, imi d timlilit n leqbayel, anda CAM (Centre Amazigh de Montreal) hegan-d yiwet n temlilit anda necden leqbayel yettidiren di temnaṭ-agi ɣer yiwen n Ubarbekyu.

Tudsa n useqqamu n Summam

Tuddar id-igren afus, ttikint di tudsa n useqqamu n Summam macci d yiwet macci d snat. Tuddar ak Izellagen kkint. Myal yiwet seg sent dacu is fkan d tamasit. Kra akken ad ssensent iâeggalen d wid id-ddan yid sen, tid nniḍen, tiqarniyin, ṭṭfent taâessast d usiweḍ n ucci i tuddar nniḍen. Deg sent ugar n 20 n tuddar. Inevgawen ama d wid n tmurt ama d Aâraven, ama d imawasen deg useqqamu ama d wid id-iddan yid sen, llan ahat ugar n 150-200 yid sen.
- Advertisment -

Most Read