Dieudonné Mbala Mbala, ḥajj ḥajj kkes iyi-d asennan

0
592

Dieudonné Mbala Mbala d yiwen gar imseḍsiyen ifransisen ittwasnen nezzah nezzah imi atan gar wid iqefzen deg annar agi n teḍsa d unecreḥ. Di ndud is yiwen ur as issaweḍ ula ar ugarz. Yif-iten ak. Ikka-d nnig sen ak. Akken qqaren fell-as imeddukal-is s tefransist “un talent pur”. Maca tineggura yagi iccur d iγevlan u yufa u mazal ittaf uguren sdat-es anda ivγu idda, ansi ivγu ikka. Aarqen as ivardan u mcubbakent tlufa ines almi ur neẓri sani iteddu neγ ansi id-ikka. Ayen ihi? Ameki issaweḍ uterras idessen akken ad yidir innuγna anecta? Amek i tuγal teḍsa ines d taḍsa ur nesseḍsay?

Assa iγevlan n Dieudonné nneflen akk-in i tmurt is, Fransa. Kra n waguren ayagi ugin ad ikcem ar Hong Kong anda irra ad yeg ahanay. Smana izrin ugin as anekcum ar Kanada daγen xas akken ihegga-d aṭas n ihanayen di Québec. Di Biljik kif kif aṭas n ihanayen is ugin ama di Bruxelles ama di temdinin nniḍen. Wanag di Fransa tamurt is, ur as iqqim ugdal n ihanayen imi imeγiwanen n waṭas n temdinin gedlen-as tizeγγwin n temdinin nsent. Yerna awal i imesγiwanen  ikka-d seg inevdaden d ineγlafen. Aneγlaf amezwaru Manuel valls inna-d atan ikker ṭṭrad gar as d Dieudonné. Xarttum terwi tebberwi. Wanag taγdemt n Fransa d acudu i tcud yid-es. Ccreâ wa deffir wa u ittwaẓr macci d tikkelt macci d snat.

γef miḥyaf d usiwel d ulehhi γur-es i γef d-γli fell-as teγdemt n Fransa. Deffir ccreâ d adavu d tdukliwin mgal miḥyaf. Tidukliwin id-ineγlen fall-as war ceḥḥa d tid n wudayen am licra. Dieudonné ur ittaṭaf ara iles is ma d licra ur as tsuref ara seg assmi id ismejger yiwen umhares israyili am Hitler. Iqreḥ Udayen ayendin yes. Ismekta yasen-d d twaγit iḍran yid-sen di ṭṭrad amaḍlan wis sin i umi semman Shoa.

Diγen netta attan tekker gar as d wUdayen s umata. Uγalen gar wallen is d qqeḍran u γur-es netta kra d-iḍran ama yid-s ama di Fransa d afus n wUdayen. Ula kra d-iḍerrun tagara yagi ula deg umaḍal am Libya neγ di Iran d afus n wUdayen. Tamuγli-s d tin n wAâraven. Aγucu iγuc Udayen d tin n Isenselmen. Ula d wid i t-iṭṭafaren war tawtilt d ilmeẓyen aâraven izedγen deg icuḍaḍ n Paris i umi ssawalen Irumyen “les boeurs”. Maca win is ifkan tameẓẓuγt akken ad igzu ayen, ad yaf urfan ines zeglen avrid d umennuγ is ilaq ad t irfed. Izga iqqar d akken asufri n wUdayen ittwasali u ittwasuk-ed nnig wiyaḍ. Awal ala γef ayen iḍran fell-asen. Ulac awal γef ayen iḍran d iverkanen imi rran ten imellalen d aklan ugar n 400 iseggassen. Maca netta ur ittmeslay ara γef anecta, ilha d wUdayen. Tura limer yufi ad yili umeslay s waṭas γef usufri iverkanen u tidett uklalen. Maca d iverkanen s timad nsen i umi tefka tegnitt ad refden awal, ad d-kkren mgal tasusmi yagi imi atan deqs nsen di Fransa macci d Udayen.

Assa ihi Dieudonné izzer deg yiwet n temda ur nesâi talqaât. Iṭṭef avrid ur t nessufuγ d tmara ur terri. Tikwal ireffed kra n tlufa am imenγi n Ssaâid Burarac akken ad d-sken d akken netta deg uvrid n tidett d teγdemt i illa. Maca xas kra n tlufa issaxdam itent, isseqdac itent ur cukkeγ ara seg ul isfan d nnya. Limer ilha kan d iγevlan ines d wid iverkanen yelli ad ahat ad isken miḥyaf ddren d wayen iḍran yid-sen iḍelli. Macci s uγucu n wUdayen d tdukli d Robert Faurisson ara t issiwḍen. Ilaq ad yanef i ḥajj ḥajj kkes iyi-d asennan i warrac!