Ẓeddam ḥeggas

0
375

Tagara yagi kra n Iqvayliyen ttemyuzzamen γef kra n « teynatin id-innulfan tineggura yagi ». γur-sen tveddel tegnitt, veddlen medden. Macci d Taqvaylit ak! Win iten iḍefren deg awal inγec iten-id as-d-inin d akken « d ayen tekfa leḥya, ikfa uqader. Amγar ittwarkeḍ u ilmeẓyen assa myal yiwen seg sen ijebbed, ikkat i yiman-is. Ala nnfaâ nsen ittwalin. D ẓeddam ḥeggas anda terriḍ anda teddiḍ. « Tikli ihi tuγal d tazla, asurif yuγal d sin. Tikkemmict tuγal d uraw. Tardast tuγal d iγil. Ikfa uktili tekfa ceḥḥa. Asefsed d uḍegger snen-as tikli warrac nneγ u  yiwen ur ten ituha. »

D tidett vedlent tlufa, tveddel tegnitt, tveddel tmuγli d tikli n tmetti. Deg aya d tidett id-nnan. Maca ayen ur d-nnin ara d akken aveddel agi illa-d si zik. Ula d nutni vedlen γef imezwura nsen. Ula fell-asen nnan-t-id akka imezwura nsen. Maca aveddel d wacḥal zzint tlufa zik illa-d ddac aâqac. Yiwen yiwen usurif. Tagara agi imi nekcem seg umaḍal atrar tikli ar sdat tγawel. Ur terjji ara medden ad tt-id leḥqen neγ ad ddun yid-s. Aγiwel ar sdat tagarra yagi illa-d dihgen s uzuγer. D timettiyin izwaren i yezzuγuren tid igran imi azeḍḍa n Internet ikkes tilisa, irẓa uguren id-illan di taγwalt gar tmettiyin n tmura. Zik akken ad ttwaliḍ amek ddren wiyiḍ ilaq ad truḥeḍ ar tmura nsen neγ ad tesleḍ neγ teγreḍ wid iruḥen. Assa, arfed awanes u kra ik ihwan atan sdat-ek, yerna awal d wid idren deg-sent yuγal fessus, ishel am aman.

Assa ihi mqaravent tmettiyin u d aya i γef ttemâanadent, ittemzuγarent, ttnernint ta ar tama n ta. D aya i yessarfan iwessuren d imeqranen ur nekki ara deg anect-a neγ ur neddi ara di tqufett. Maca macci d taneflit i yugin. Macci d tikli ar sdat i γunzan. Macci d tatrart i γunfan. D tanumi kan. Acku aveddel di tudart nsen d ahudu, d timerẓa di tnumiyin nsen. Tettirzig asen tegnitt imi ttḥulfun am akken d war-taγellist, d lxiq i deg ddren. Akka ihi i tettezzi tudart trennu. Nekni ahaqel azekka a nenni i tsutiwin id-iteddun deffir nneγ d ssufajjat i tellam u tudart nwen d ẓeddam ḥeggas ugar n iḍelli! Akka i d tewser, ur tḥemmel ara win ara tt-izwiren. Acku temγar d tirmitin u tirmitin d tamusni. Tamusni d aweṣṣi deg ilmeẓyen. Ma mcci akka, terwi!