Tadyant n Mhend u Bujemaɛa (II)

0
439
Tadyant n Mḥend
Tadyant n Mḥend

TAMURT – Tasaɛdit n At-Aɛli Umeẓyan, ibda iffeɣ-itt laɛqel, tekker tewwi-d kra n lebxur n lǧawi d lḥentit di tqessult n tebxurt, lla yesduxxun, lqut nni amcum teǧǧa-t, tettu-t, telha-d kan d umuḍin. Tga akka, tenṭeq ar ɣur-s, tenna :

Ad ceggɛeɣ ar Ccix Aɛli n taddart n Tefrawt ad d-yas ak-yerqu kra n waman yernu ak yarru lḥerz…?
Argaz-is yerra-d s unazaɛ : Iiih a tameṭṭut, akken im yehwa xdem…, ceggaɛ alebɛaḍ ma yella win ara iruḥen,… ! Teddem tesbur lbaliṭa ɣef tuyat-is akken i lmeɣreb, truḥ ar uxxam n At-Aɛli-u-Meẓyan, tettili-asen, yiwen wedrum, yak n At-Umeẓyan ula d nettat. Akka kra n tikelt ara ten tiḥwiǧ, ma teteḥres ttaran-as-id anɛam, dɣa tessutur-asen. Mi tekcem tufaten imir kan id sersen imensi qimen zzin-as-d iterbut am umeqyas lla tetten. Dɣa, ula d nutni d seksu s tɣeddiwt i tuffa swejden-d d imensi. Dick, d aqjun-nsen, iqqim kan iqqubel-d at wexxam win as iḍeggeren talqim ad tt-yečč. Yuɣ lḥal, yak illa si zik deg awal, inna-t weqjun : “ad isemɣer Ṛebbi tawacult akken ay ifken merra talqimlt talqimt ad erwuɣ !” Tasaɛdit tbedd ɣef tewwurt, tenna :

Mselxir fell-awen…Ṛebbi akwen iqennaɛ !
Terra-d Nna Zubida Iɛemrucen : Rebbi akem i cebbaɛ a weltma !
Dda Saɛid d argaz-is, ula d netta yerra-yas-d : a mselxir lɛafia, mreḥba yissem ɣur-neɣ a Tasaɛdit ! D acu akk-a i kem-id yecqan taɛcit agi ? is-yenna umɣar n wexxam.
Tasaɛdit n At-Aɛli-Umeẓyan : Ih, a Dda Saɛid, is-tenna, afellaḥ nneɣ atan di tesga yuḍen, tuɣ-it tawla, ur kwen aɛni d samɛin d lmalayek iɣ-d-isellen…! Nebɣa as-d-nekteb ɣur Ccix Aɛli di taddart n Tefrawt, ma yehdaken Ṛebbi, ma yella win ara tceggaɛem seg arraw nwen ad iruḥ as-id yawi Ccix Aɛli.

Ccix Aɛli yagi, illa dɣa d yiwen wergaz yerwan aṭṭas laɛqel ; di teswiɛin n leḥzin neɣ n lweḥc, ittara-d tarwiḥt i wid yexfifen di laɛqel. Akka it-iga Ṛebbi ad ig laɛqel d lmaɛqul i bnadem ig xaqen. Ittaru leḥruz, ireqqu aman, isnefkay tiḥdayin mara zewjent, iqqar lfattiḥat di lferḥ. Illa yewjed ad ixdem lxir, ad isebber taswin i ijeríḥen. Maɛna d acu kan i yiswehmen ar Ccix Aɛli, mi d yiwen i iḥemmelen taɛebbuḍṭ-is, yernu irebba-tt kan armi i tewwi lmil ɣer zzat. D lqerḥ neɣ d lferḥ, netta taɛbbuḍṭ-is ad tt-yessed alamma tugi ad tawi ɣas ma d tagwella n nnɛi (imensi lmegget). Llebsa-s dima yiwet : aqendur amellal d ubernus iga-s tiqfilin i ḥrsent-tt ɣef tmegreṭṭ-is. Udem-is taɣezfan, d arqaq amzun mazal-it d ilemẓi. Taɛekkazt tezga deg ufus ayeffus amma ad yenderkal, macca mazal-it iǧhedd. Aqerruy-s yesburi-it s tqelmunt deg unebdu neɣ di tegrest. Akka id Ccix Aɛli icaxen di taddart n Tefrawt acḥal iseggasen uya. Saɛid n At-Aɛli Umeẓyan issusmen kan, tameṭṭut-is Nna Zoubida Iɛmerucen n ugemmaḍ ak-in i taddart n At-Busliman. D tamecṭuḥt i d-dda ttislit ar taddart n Iɣil, yerna nettat ttamrabeḍṭ. Nna Zubida tenna : Ih, yirbeḥ a weltma tamaɛzuzt…ma ur nemyufa ara di teswiɛin am tigi, melmi ara nemyeslak ihi ? Imiren kan tendeh ɣef Ṭaher, mmi-s alemmas, akken i d-zzin meṛṛa d tarbaɛt i terbut n seksu ; yernu tura kan-ha i-yewwa, maɛna imi akken lluẓen ifellaḥen nni tezwa-d deg-sen. Ikker meskin imir ɣef tesqamut, yuɣ-as awal i yemma-s ala fi yesseblaɛ snat neɣ tlata n tɣenjawin n seksu. Iddem yelsa tarkasin-is, yesbur tabernus ɣef taɛrurt-is, yelsa tacacit-is, ikker-d ad iffeɣ. Baba-s ismekti-t-id, inna-ya-s : Ur tettu yara lampul n trisiti, atan iɣli-d ṭṭlam yernu ulac tiziri ass-a ɣummentt isigna. Netta : ih, a baba, yirbeḥ ad gluɣ s lampul !

Baba-s : Maɛna ruḥ slemɣawla neɣ ma tebɣiḍ awi aɣyul agi ad trekbeḍṭ yerna a d-yerkeb fell-as Ccix akken ad d-ɣiwlem. Taher yeffeɣ ɣas akken yewḥec deg iḍ, maɛna terra-t tmara. Mi yewweḍ ar tmeqbert n lǧamaɛ ufella id yussan sennig n taddart-nsen, ibda lla ixezzuy amma a t-id wwten iɛefriten neɣ amma a d-imagger aruḥani deg ubrid. Di berra, lḥess ur yelli ala iɣezran mi ttkerkiren acku aqlaɣ d wayur n meɣres ; d iskuɛun n wuccanen ddaw-a n taddart deg tama n Udɣaɣ n Yiɣil. Iẓẓa allen-is i tegwnitt n tafat n trisiti ig zewwer zzat-s, lla yeqqar tisusrtin, lla yettsemmi ɣef ciṭan (at yexzu Ṛebbi) akken as yekkes kra n lweḥc. Akken yewweḍ ar lqarub nni n taddart n Tefrawt, ar Sidi Aɛmer Ufayed), illa daɣen tmezgida imi d tezzi tmeqbert ula dinn. Akk-a akk i gan-t tuddart n leqbayel anda tebɣuḍ truḥeḍ ! Ibda daɣen aksum-is iskaččew, acebbub-is yulli s igenni ibedd si lxuf. Mi ikcem talemmast n taddart amkan imi qqaren « amencar », yufa kra medden ttqessiren gar-asen, d ilmeẓyen, maɛna ɛeddan-t di laɛmer. Taher yenṭeq ar ɣur-sen : Salam-aɛlikum ! Nutni ɣef tikelt rran-as-id : Ssalam-ɛaslama ! Dɣa yesseqsaten : Ur teḥsam ara ma Ccix Aɛli ma deg uxxam-is i gella neɣ mdah ?! Kren ssin rran as-id : Ih ! Tura kan ig ruḥ syagi si tejmaɛt. (tajmaɛt n Tefrawt tusa-d ddaw umencar).

Hand Berkouk