Tislit (tullist)

2
768

{{-I-}}

Tiɣri umendayer, ttarrant-t-id tɣemmar n wexxam. Tekker tmeɣra di sin yexxamen yemqaraben aṭas ; d lǧiran. Yeggull Awmaṛ n Awmaṛ ar d nettat ara yaɣ u lemmer ad tenger tejmaɛt u ad ternu yid-s ddunit. Sebɛa iseggasen i la yettraǧu ad teqbel Ferruǧa.

Ulac ansi ur as-yekki ara, ulac tamɛayt ur yessexdem ara . Nnan-as medden txuṣṣ di leɛqel; Netta mazal-it yeṭṭef deg-s am iweṭṭ. Yugi ad as-iserreḥ; Yedda deffir-s s wawal aẓidan akked tirezzaf i s-yessawaḍ s axxam yal mi ara d-teɣli ssebba. Uɣalen armi i d-as-ssawalen s tuffra imezdaɣ n taddart, akken ad tmesxiren fell-as, Awmaṛ n Ferruǧa. Taddart meṛṛa testeqsay-itt ayɣer tugi Awmaṛ n Awmaṛ. Ula d imawlan-is tḥeyren amek ara s-xedmen. Teqqar-asen-d : “ulac acu i t-ixuṣen, zemreɣ ad t-ḥemmelleɣ, acu-kan..Ehh..” Werǧin i d-tenna d acu-t “ehh..” Yenwa-as tenna-d “ih”. Awmaṛ n Awmaṛ ineggez s igenni, isuden-d itran. Yecmumeḥ i iderɣalen, ifka lweɛda i imerkantiyen; ur yumin ara ! Yesḥerḥer deg imawlan n teqcict ar tmeɣra. Ifka-yasen ula d adrim akken ur ttɛeṭṭilen deg uheggi n lecɣal.

Tewweḍ-d tmeɣra. Tuɣ tmess ifurnuyen di sin yexxamen yemqaraben aṭas. Taddart tettwaɛreḍ irkelli ad tefreḥ yid-sen. Ɣas akken meẓẓiyet taddart, ger sin yexxamen, zlan mraw ikerriyen, mebla azgen uqenṭar n weksum i d-uɣen. Yečča win yebɣan ad yečč. Tilawin ṭṭfent tasga n wexxam. Gant annar i wurar; lsant-d merra tiqendyar tijdidin yezḍan s zagzag n yal nwel. Yekker ger-asent umyezwar ɣer ccḍeḥ, ta teqqar-as wtemt afus ad ceḍḥeɣ. Llant kra seg-sent ttbbehirent yessit-nsent ɣer tqaɛet akken ad ceḍḥent. Yerna ad as-rnunt acekker-nsent. Ad as-tiniḍ din ara-neɣlent tirint n lemḥayen d leḥzen i d-bbubbent seg wasmi llant d tiqrar.
Ttcabint ɣer imeslab yettruḥun ɣer zzawiya ad d-awin tarwiḥt-nsen. Tidi tesselxes idmaren-nsent; ulac nnefs deg uxxam merra.

Tameɣra mači kan n tlawin, imi ula d ilmeẓyen d ayla-nsen. Kra ṭṭfen ccukat aked tɣemmar; kra nniḍen ḥencen ar tyemmatin-nsen akken ad walin tullas, u ad ɛerḍen ad qesṛen yid-sent ɣas s unecraḥ kan, lebɣi-nsen iban amek-it; Bɣan ad tent-issinen.

Tislit teqqim ɣer lemri. Zzint-as-d yessi-s n xalti-s akked yessi-s n nanna-s; yal yiwet d acu i s-txeddem; ta d aberkan i wallen, tayeḍ d azzeggaɣ i tqemmuct, tayeḍ nniḍen d sbiɣa i wudem; Yal yiwet amek. Ulac rriḥa ur nemmir ara di texxamt-nni. Tekker Ferruǧa ɣer ṭṭaq, telli-t-id; iḍudan-is yerɣan kecmen daxel ucebbub-is; tenna-d s leɛqel : “dayen”. Wehment tullas-nni deg-s. Llin-t allen-nsent mi tt-walan la tessenṣal di leḥwayeǧ-is icebḥanen. Teqqim ger-asent, i usemmiḍ-nni n tmeɣra am wasmi i tt-id-tesɛa yemma-s. Uzzlent s lefqaɛ ɣer yemma-s n teslit ad as-inint acu i yuɣen yelli-s.

Tuzzel-d temɣart tageswaḥt ɣer texxamt. Teṭṭerḍeq ɣef yimi n tewwurt d imeṭṭawen mi twala yelli-s d taɛeryant ɣer ṭṭaq, aqerru-s ur iban s anda isewweq. Syin temdel tawwurt, tsenned ɣur-s, telli allen-is, tebda asbecbec s iciwi-s. Tullas la d-ttmuqulent deg-s, teṭṭef-itent tergagit. Tuget seg-sent ad fkent azgen n tudert-nsent akken ur ttilint ara din di teswiɛt-nni. Tekker temɣart-nni ɣer yelli-s tɣumm-itt s umendil-is, syin tenna-yas:

—A yelli acu i kem-yuɣen ? Ahat d tawla i kem-yeṭṭfen; ma ulac ad nceggeɛ ɣer ṭṭbib ad d-yass. Aha ini-yi-d ma yella kra ur kem-neɛǧib ara? Ahat d llebsa i m-iqemḍen nnefs. Ma ulac beddel-itent. A yelli taḥnint ma ur d iyi-d-temliḍ d acu i kem-yerwin ? Ahat d ṣṣut umendayar d tiyyita ufus. Ma ulac ad sent-iniɣ ad ḥebsent.

Tkemmel temɣart aḥetet d usteqsi; tettaɛraḍ ma yella kra ara d-tefhem deg wayen i izedɣen yelli-s. Dɣa tenṭeq-d s ucmumeḥ: “Dayen ur tedduɣ ara”. Terna-d diɣen : “Kem a yemma, ẓriɣ ur tezmireḍ ara. Xfifet tasa-m. Ini-as i baba ad d-iruḥ ad as-sfehmeɣ.”

Tessawel-as tmeṭṭut i wergaz-is ger tejmayt. Teṭṭef-it di ccuka teḥka-yas acu yeḍran. Netta, segmi i tettaẓ deg umeslay, yettuɣal d azeggaɣ am tṭumaṭict, lemmer ad d-isuḍ ubeḥri ad yeɣli. Issers afus ɣef yimi-s, tecef-it-id tidi di dqiqa.

Yekcem ɣer yelli-s. Yufa-tt-in mazal-itt deg umendil, teqqim ɣer ṭṭaq la tettmuqul ɣer yefrax yellan tturaren di tneqlin-nni n lḥara. Inṭeq-d : “Ur teẓri ara acḥal weɛren warraw n Awmaṛ, ad aɣ-nɣen !”

Akken i t-id-twala tecmumeḥ-as-d, tɣumm iman-is s umenddil akken iwulem. Tessedḥa mi tt-id-yufa baba-s akkenni. Tenna-yasent imiren i tullas-nni ad as-d-awint leḥwayeǧ-nni i tuɣ tannumi tettlusu deg uxxam. Wwint-as-d taqendurt-is tacenneltaḥt s wacu tqeddec deg uxxam. Isers baba-s aqerru-is ɣer tqaɛett mi da tt-tettlusu.

Yeẓra yelli-s d yiwet si tidak irwin allaɣen n yelmeẓyen n taddart ; Lemmer mači d Awmaṛ n Awmaṛ i la iheddṛen fell-as belli d ayla-s, tili acḥal d aterras ara d-ibedden ɣer-sen. Ixemmem ger-as d yiman-is ɣef tagi n yelli-s, acu n twaɣit ara d-tawi. Mači d idrimen n at Awmaṛ ara yettwasxesren, sɛan ayen ara ten-yeččen, d yelli-s kan ara ɛellqen seg icekkaben-is am taɣaṭ. Imuqel ɣur-s s leḥnana:

—A Ferruǧa, tezriḍ acḥal iserrfen di tmeɣra-agi !? Mraw (10) ikerriyen i yezlan, sfuṛen iqenṭyar n seksu, ɛerḍen-d lɣaci si yal taddart; amek tebɣiḍ ad xedmaɣ nekk tura !?

Terra-yas-d yelli-s:

—A baba ɛzizen, (teṭṭef aqerru n baba-s ger ifasen-is), ur t-bɣiɣ ara; ur t-yehwi ara wul-iw.

Yerra-as-d:

—Neɣ d kem i d-yennan ih, ulac win i m-izeyyren afus !

Terra-yas-d:

—D kenwi akked lɣači i yi-d-yeqqaren acu i ixussen Awmaṛ n Awmaṛ, a yelli tzemreḍ ad t-tḥemmleḍ! Tkkellexem-iyi.

Imuqel ɣer-s baba-s s ddɣel. Yeṭṭef-d taqerruct-is ger ifassen-is ččant tẓegwa. Iẓuɣer-itt ar ɣur-s am yizem mi ara yemmeɣ ɣef lefrisa, isuden-itt seg unyir; iḥennec-itt ɣer yedmaren-is dɣa yebda-as lehḍur s ameẓẓuɣ: “A yelli ugadeɣ ad aɣ-nɣen, ad nruḥ am yeqjan. Tezriḍ lḥukuma yakk nsen. Zemren ad aɣ-nɣen deg-iḍ am iɣerdayen, ur nettaf ula d yiwen unagi di taddart-agi n ccum. Awmaṛ n Awmaṛ d aqcic n lɛali. Ẓid yiles-is, iserreḥ ufus-is, aṭas n tullas i t-yessaramen. Yernu, netta, ḥala kemm i yebɣa..”

Tekkes-d iman-is seg-s. Tenna-yas :

—Ini-as ad d-iruḥ ad as-sfehmeɣ.

Yemma-s, yessi-s n xwali-s d yessi-s n nanna-s qiment la ttmuqulent deg-s am akken d leɛǧeb; Wehment amek i tezmer ad texdem akken; Acu i izemren ad yessiweḍ Ferruǧa ar tisselbi-agi ɣas ma si zik i tban ur tris ara deg wallaɣ-is; Si zik tḥemmel itran akked umuqel s igenni.

Yejbed-d baba-s n teslit isli si tejmaεt. Iṛuḥ-d ɣer-s s lefreḥ. Yewwi-t ɣer yiwet n teɣmert, yeḥka-as dacu yeḍran; Yeḥka-yas belli Ferruǧa tugi ad teddu. Ibbeher-it ɣer deffir, yuzzel-d imiren Awmaṛ n Awmaṛ qbala s axxam.

Awmaṛ n Awmaṛ yegzem s zzɛaf igulfan n lɣaci yellan ččuren axxam. Idegger s kra yakk yufa zdat-s. Baba-s n teslit yellan yugad ɣef yelli-s lemmer kra i s-ixeddem, idda-d deffir-es s tazzla, la yettḥellil deg-s am uɛeṭṭar.

Mi yewweḍ ɣer texxamt, yewwet tawwurt s rrkel. Yettsuɣu anida-tt Ferruǧa. Tullas-nni yellan din uzzlent ɣer Ferruǧa ammer kra i s-ixeddem. Qqiment ɣer-s. Akken i tt-iwala yessusem; ibdded am ujebbad, ṣṣut ulac-it deg-s. Tenṭeq-d Ferruǧa:

—Awmaṛ n Awmaṛ ur k-ttaɣeɣ ara. Mači d tidirin i diri-k, ḥemmleɣ yiwen nniḍen. Skud mazal ur d iyi-yeǧǧi ara, ur zmireɣ ara ad k-aɣeɣ. Ḥemmleɣ-t aṭas.

Yemdekwal ɣer deffir am win ara iruḥen ad yexsef. Yesxertem-d sin wawalen:

— Anwa wagi ?

— Amiṛuc.

— Anwa Amiṛuc ?

— Amiṛuc n Muḥdarab n Ḥmed

— Amiṛuc ?! ehh!!

— Ih , d netta.

{{-II-}}

Yuzzel-d Muḥdarab n Ḥmed s axxam s tergagit. Yufa-d tammeṭṭut-is di tɛecciwt yellan di lḥara la tettak lqeḍ i tyuzaḍ. Yenna-yas s yiles izelgen : “A tamɣart anida-t Amiṛuc ?!”. Terra-as-d belli hatan deg uxxam la yettnezzih i tilibizyu. Yekcem s axxam yufa-t-in yeẓẓel deg usu, yettnezzih i yimikiyen, imi yetti si taḍsa, iṭṭef ibeṛdiyen-is. Yewwet-it s uqeddam s aɛebbuḍ, yewwi-t-id di tqaɛet. Yenna-yas : “D tigi ara txeddmeḍ ay arruḍ, ur tettsedḥiḍ ara ad tawḍeḍ tilawin n yergazen. Muqel tura acu i ɣ-d-wwint lexdayem-ik”. Imuqel-it-id Amiṛuc si tqaɛet s wallen yebrarḥen, ur yeẓri d acu i d-yeqsed baba-s. Yewhem deg-s. D tinna i d tikkelt tamezwarut ara t-iwali yettergigi akken-nni.

Yenna-as-d Muḥdarab, s waleddayen deg yimi-s:

—Acu ara k-yawin ɣer Ferruǧa ?

Yerra-yas-d weqcic :

— Anta Ferruǧa!?

— Ferruǧa. Tameṭṭut n Awmaṛ.

— Anwa Awmaṛ?

— Awmaṛ n Awmaṛ, ay aɣyul ! Win ara ɣ-yezlun tameddit-a.

— Acu i t-yuɣen cekka ?

Yerna-yas tiyyita s rrkel. Yeglalez Amiṛuc di tqaɛet ɣef yiman-is dɣa iwala ɣer tilibizyu amcic iṭṭafar aɣerda, icmumeḥ.
Yenna-yas-d baba-s : “Mazal-ik d aɣyul. Nutni at Awmaṛ ḥellsen, beggsen. Ggulen ass-agi ad d-awin llqeḍ-ik. A keč i yekkren i wezrem bu meyya iqerra!”
Yekker-d weqcic, afus-is ɣef iberḍi-s i yuɣen tiyyita. Yeqqim ɣef usu yenna-yas: “bon (aha), ini-yi-d d acu akka yeḍran ?”

Yeddem-d baba-s taqejmurt. Yeqqim s iḍarren n mmi-s :

— Teẓriḍ Ferruǧa, tin akken yebɣa Awmaṛ n Awmaṛ?! Ass-agi d tameɣra-nsen, yak teẓriḍ !?

— Ah! Tin akken i yettmuqulen am bururu di lɣaci. Acu-tt yuɣen daɣen ?

— Ihi, tinna ass-agi tugi ad teddu d tislit. Ulac amek ur as-xdimen ara, ḥellelen-tt, ssaggden-tt, tugi ad teddu. Mi tt-steqsan tenna-yasen-d teḥemmel yiwen nniḍen, d wimi i tleḥḥu yid-es acḥal-aya.

— I nekk wac dexli, d acu i d iyi-iruḥen ?!

— Win akken ukkud tleḥḥu, akken i d-tenna, d keččini !

Ineggez Amiṛuc, inṭew seg usu am ubẓiẓ, inna-d am win ara i iberrin:

— Ayɣer d nekk, yella kra i s-xedmeɣ ? Ulac anwa ɣef ara teskiddeb ḥala ma d nekkini?! Teẓra ḥala nekk i wimi zemren, wiyaḍ ad as-d-seffin allen-is, ad as-gezmen iles-nni-ines n tderwict. Inεel ddin n tullas-agi, ugint ad iyi-hennint. « tant qu’il y aura des femmes il y aura des problèmes !! » (Skud llant tlawin, iɣeblan ur keffun ara !!)

— Qim tura. Acemma ur t-tefhimeḍ. Mači d “les prublim”, At Awmaṛ haten-in ddmen-d timegḥal-nsen. Lemmer mači d ccix n lǧameɛ i ten-in-yeṭṭfen tili, a-ten-in da. Ufan-iyi-d di tejmaεt mi d-ɛeddan, qeccuc meccuc, nnan-iyi-d ɣas aɣ-d lekfen. Ass-a d aɛwaz ɣur-wen. Wellah teṭṭef-iyi tcallawt lemmer mači d ccix i d-yegran ar deffir, yenna-iyi-d: “Γiwel sserwel mmi-k, lewḥuc-ina gullen ar t-nɣen”. Nniɣ-as tura ad truḥeḍ ɣer nanna-k ad tefreḍ dinna. Ẓran yakk medden belli nekkni yid-s ur nettemlaɛi ara. Mi tɛedda tezfuft n wussan-agi ad truḥeḍ ɣer xwali-k di Lezzayer.

Mi akken i s-d-yettmeslay baba-s, tekcem-it tegdi. Ifaq imiren d acu i yeḍran. Dɣa, yeddem-d yelsa asebbaḍ-is mezleg. Qbel ad iccud tinelwa-s, yekker ad iffeɣ seg uxxam almi i yesla i dderz n meyya iterrasen di lḥara akked umermeɣ n yiwen si twacult n Awmaṛ n Awmaṛ: “Ass-a d lmut-ik Amiṛuc a bu tfextin”. Yezzi-d Amiṛuc udem-is tikkelt taneggarut ɣer zdaxel n wexxam, snat tmeqwa ibecan ɣlint-d deg userwal-is. Yuzzel qbala ɣer texxamt-nni yettakken s agudu ineggez-d si ṭṭaq, yeffer ger leznug d yesɣaren usiɣi teffer yemma-s i tegrest. Yexmet din am tyaziṭ, iḥess-d yakk i ssuɣat d reggmat n At Awmaṛ mi la ttnadin fell-as; ttgallan din ar d a t-yaweḍ ufus-nsen u lukan ad yerwel ɣer tɛabbuṭ n yemma-s.

Yenser Amiṛuc syin s lexmata ger txaṛuǧay yellan ger yexxamen. Yedda lḥiḍ lḥiḍ armi d axxam n nanna-s i d-yezgan di tama ufella n taddart. Ihemmel-as ɣer zdaxel n tesga am yilef, iqqar-as: “Ffer-iyi, ffer-iyi, a nanna.” Tmuqel-it-id temɣart s ddaw tiṭ am tin i wimi yenta usennan, tenna-as-d:

— Kenwi s warraw n gma, mi akken kan ad ken-id-terr tmara, tettruḥum-d ɣer nannat-nwen. Ḥader, ɣur-k seksu-nni fesreɣ ɣef dekkan !

Cwiṭ ur yekcim di cci n Ṛebbi. Tagdi tzemm-as allen.

— A nanna ilaq ad iyi-teffreḍ. A-ten-in At Awmaṛ ad ttnadin fell-i ad iyi-nɣen. Ttxil-m muqel ma yella ucbayli iferɣen ad kecmeɣ deg-s.

— Daɣen, acu akka i d-tukreḍ ! Terna-d, ur sɛiɣ ara lqut ara k-fkeɣ ad t-teččeḍ, aql-i ussan-agi am tɛeṭṭart, d tisigert n lǧiran i da tettaɣ.

—Ur ttximem ara a nanna. Ma yella ulac ur tetteɣ ara.

—Ma yehwa-yak, hatt-an taɛrict. Ali ɣur-s, teffreḍ ger ucbayli n zzit d win iniɣman yeččuren d lqec. Yella daɣen uxican ma tebɣiḍ ad tɣummeḍ yes-s.
Yekker ad yali ɣer teɛrict, mi d-tsuɣ fell-as : “Γur-k seksu n At Awmaṛ, i nitni i t-fetleɣ. Lemmer ad yames ad iyi-zzuɣren deg iberdan n taddart seg iḍarren.”

Axxam n nanna-s n Amiṛuc d axxam nat zik, yebna s wakal d tumlilt. Yesɛa aḥanu ameqqran akked snat n teɛricin anda ur yezmir ad yebdded wergaz, imi aqerru-is ad yaweḍ ɣer isulas.
Iɛedda ger yecbayliyen, yesres azagur-is ɣer lḥiḍ. Yeddem-d axican iɛelleq-it ger-asen akken ad yeffer.

Krad (3) n wussan ur d-yeffiɣ! Yettxemim ɣef acu i s-yexdem i Ferruǧa-nni tadarwict akken ad tebɣu ad d-terr ttar seg-s. Yaɛreḍ ad d-yemmekti ma yella kra n wawal i s-yessexser netta ur ifaq, neɣ d ssebba kan i t-id-tufa akken ur tettaɣ ara Awmaṛ n Awmaṛ.
Imiren yemmekta-d belli yettwaɛreḍ ad d-yečč si tmeɣra-nsen. Yenna ger-as d yiman-is: “Acu i yuɣen Awmaṛ, ulac i t-ixussen, lemmer ad t-taɣ tezmer ad t-tḥemmel.
Nanna-s n Amiṛuc, ideg yexleḍ cwiṭ n nniya d cwiṭ n timmuhbelt, tebda la tettfaq i wacu i iḍerrun imiren di taddart, dɣa tefka tameẓẓuɣt i wayen ttawin imezdaɣ-is deg ilsawen-nsen am akken anect-nni ur tt-yeɛni ara. Twala medden di lehḍur-nsen mxallafen. Llan kra i s-yefkan lḥeqq i Awmaṛ n Awmaṛ; Qqaren-as : “Enɣ-it ad d-neched ulac-ik di taddart”. Ma d kra nniḍen, ɣas ma drus-iten, yernu s tuffra, ttmeslayen ɣef Ferruǧa am akken tettuɣaḍ. Tɣaḍ-iten imi ɣur-sen d aḥettem i tettuḥettem deg uxxam sɣur imawlan-is akken ad t-teqbel. Acu kan taddart merra myufan deg tiyyita di Amiṛuc n Muḥdarab n Ḥmed; Ur as-ǧǧin acemma.
Ɣur-sen d netta i d ssebba n twaɣit akked zhir-agi yeṭṭfen taddart. Iban mebla ccek d netta i s-yerwin allaɣ-is i teqcict. Llan widak i s-yeqqaren ad t-newwet alamma da yettfuḥu umbεed ad t-nessuffeɣ si taddart akken xeddmen At zik-nni. Llan wiyaḍ i s-yeqqaren ad t-nezzuɣer si tfednin alamma d tawwurt n kumiṣar, din ad as-nini ad t-iḍegger ɣer ssillul am uqjun.

Krad (3) n wussan ur d-yers si teɛrict. Yettaggad ad d-yeffeɣ ula s agudu. Mkul ma isell i lḥess ad yeǧɛel d nutni i d-yewwḍen, syin ad yebdu asbecbec s snat-nni n tṣurtin yessen d azgen kan, yeqqar-as xerṣum ad tent-nawi yid-nneɣ, ad aɣ-kksent lewḥec.
Mi iɛedda ṣṣut n dderz-nni ad d-yesḍil taqaruct-is si tewwurt n teɛrict, u ad yessiwel i nanna-s s ṣṣut arqaq am tmeṭṭut tafermact, ad tt-isteqsi ma yella tuɣal Ferruǧa-nni deg awal-is; ma yella dayen teqbel ad teddu. Dɣa ad s-d-terr nana-s:

— D keč i ɣ-yeǧǧan mebla aksum, lemmer teqbil tili aql-aɣ d iftaten i la nteffeẓ tura mači d seksu aḥerfi s tebṣelt. Ruḥ a mmi ad ak-d-yefk Rebbi lfal-ik. Ula d seksu-inu tekfiḍ-iyi-t s wučči. Lemmer mači d tasa i yugadeɣ ad teqdeḥ, tili d nekk ara k-yessiwḍen ɣer-sen; Ad iyi-d-fken xerṣum tameṣṣaṭ ikerri s wacu ara henniɣ tafaṭ-agi-inu yeqquren.
Dɣa ad d-imuqel ɣer-s s leḥnana, imi yeẓra-tt s neṣṣeḥ-is i la thedder akkenni, imi nniya-s tessaweḍ-itt tettmeslay ɣef lebɣi-ines ɣas d lɛib ad t-id-yini yiwen.

Krad (3) n wussan ur d-yeffiɣ si teɛrict. Yuɣal iḥetteb acḥal n lenwal is-s ttwasebɣen leḥyuḍ n teɛrict, yettmeyyiz ɣef tmuɣli n at zik yettakken azal ameqqran i cbaḥa, amek i ireqqmen ixxamen-nni n wakal akken ad ḥulfun s tizeṭ n tudert, ad izmiren i laẓ di sser d liser. Inuda anda yaf iccer n lkaɣeḍ akked ukaryun. Ur yufi ara. Yekkes-d yiwen uqeccaḍ si sqef-nni n yesɣaren. Syin yebda yessefruy ɣef lejdud-is yekkaten uzzal deg wakal. Yeččur leḥyuḍ-nni n teɛrict d ijerriḍen ur nettwafahem-ara; Ad as-t-iniḍ d tira n Imaṣriyen ɣef uẓru n Ferɛun. Amiṛuc, s leɛqel-is, imettel deg isekkilen am tmeṭṭut ma tezzer deg uzeṭṭa-s. Acu kan si teswiɛt ar tayeḍ ad d-yessiwel i nanna-s s ṣṣut-nni rqiqen ma yella mači d ṭbel i yekkren di taddart. Yessaram s wayen yakk yezmer wul-is ad teqbel Ferruǧa ad teddu ass-a d tislit. Yessutur di Rebbi amaɛzuz ad as-d-yazen leɛqel i teqcict akken ad truḥ s axxam-is amaynut.

Krad (3) n wussan ur d-yeffiɣ ara si teɛrict-nni igan am tbbewaṭ n ssardin, ur nesɛi la ṭṭaq la cqayeq. Dɣa ass wis kuz (4), tafejrit yesla i dderz akk d usṭebṭeb ɣef tewwurt, ixerra am lmal mi ara iwali uccen. Tekker-d nanna-s s lḥir, tefka tameẓẓuɣt ɣer tewwurt, testeqsa anwa. Telli-d imiren tawwurt s uɣiwel mi teɛqel belli d tawacult n At Awmaṛ i tt-id-iqesden. Akken kan i d-telli tawwurt, ẓedmen-d deg yiwen ubrid ɣer tlemmast n tesga. Rekkḍen yakk seksu-nni-nsen. Bdan rregmat d ulaqeb di temɣart taggeswaḥt. Qqaren-as, ad tt-seddun d mmi-s n leḥram n gma-s. Yal yiwen deg- sen sani yerra. Sin seg-sen, ulin ɣer taɛrict-nni i deg-i yella Amiṛuc. Akken kecmen di tewwurt tewet-iten-id yiwet n lfuḥa tazefrant s allen d wanzaren. Sersen ifasen-nsen ɣef imawen-nsen, neggzen-d si taɛrict-nni armi qrib rrẓen. Mi ten-id-walan wiyaḍ ṛuḥen-d s ddaw taɛrict, muqlen ɣer daxel. Walan axican-nni yellan ittuɛelleq ger sin yecbayliyen la yettembbiwil. Nnan i sin seg-sen : “Allit! Syin umbɛed, mi ɣummen imawen-nsen s tmacwaṛin, gan lkuraǧ i yiman-nsen, ulin iwsawen. Akken sersen iḍarren-nsen ɣef tqaɛet n taɛrict walan ɣer ger yecbayliyen, kksen-ed axican yellan ger-asen. Ufan-n Amiṛuc ikbel iman-is am ufrux, tigecrar ɣer yedmaren, aqerru ger ifassen. Jebden-t-id ar beṛṛa am ixinčew. Iserreḥ imiren i ibeccan deg userwal-is. Mi akken i iqerrben ɣur-s slan-as la yesbecbic tisurtin n leqran. Faqen-as d win yugaden aṭas.

Mi d-yewweḍ ɣer tqaɛet, iẓẓel ɣef seksu i ifesren ɣef ddekkan. Nutni bedden fell-as am tɣunam, wehmen acu i t-yuɣen. Dɣa yeṭṭerḍeq Awmaṛ n Awmaṛ d taḍsa. Ɛendent wiyaḍ. Inṭeq ɣur-es Awmaṛ:

— D keč tura i d ssebba. Ǧaɛleɣ acu-t yizem-agi, ziɣ d aɣerda kan yettfuḥun.

Yelli-d Amiṛuc allen-is, u s tergagit d usqewqew akked imeṭṭawen yenna-yas-d:

— Ddin yemma-s n tullas, « je ne l’ai jamais remarquée» (Werǧin walaɣ-tt). Teskaddeb nekkini ḥesleɣ «et puis » (yerna) tinna d tadarwict.

—Dayen fehmeɣ ! i s-yenna Awmaṛ

Ǧǧan-t-in, uɣalen-d s axxam.

{{-III-}}

Axxam n teslit, teɣli-d deg-s yiwet n tsusmi yettcabin ar tin n weɛwaz ɣef llufan. Kecmen-d At Awmaṛ ɣur-s s ẓgga ideg temlal taḍsa d unecreḥ; yal yiwen amek i d-ittɛawad ayen i iwala. Ɣas ma yella tadyant yiwet, yal yiwen d acu i issenqed deg-s s wallan-is. Wa iḥekku-d ɣef lfuḥa-nni i iqebbren, wayeḍ ɣef seksu i illexsen d ibeccan, wayeḍ nniḍen ɣef umermeɣ n Amiṛuc nat Ḥmed mi akken la yettggala s wayen i t-id-ixelqen belli ur yeẓri ara d acu-tt tbeεɛuct yeqqsen tislit.
Akken i ten-iwala baba-s n teslit, yuzzel-d ɣer-sen ad ten-yesteqsi ɣef wamek i sen-d-yerra weqcic n At Ḥmed. Ḍsan-as s udem. Syin ḥkan-as tamacahut yecban tin n Ǧeḥḥa. Ssawlen-as i Ferruǧa. Teffeɣ-d s umendil n yemma-s ɣef tuyat-is, ifeṭṭiwjen yerɣan deg taṭṭucin-is. Mi ttwalan akken, ḥebsen lehḍur ger-asen. Qemḍen taḍsa-nni i ssekkren. Dɣa, s leɛqel, ḥkan-as yakk acu yeḍran. Taggara kkren selmen ɣef bab n wexxam. At Awmaṛ fɣen-d qeccuc meccuc ḥala Awmaṛ i n-yeqqimen la yettmuqul di texḍibt-is s ukukru. Ixdem cwiṭ n wafud i yiman-is inṭeq-d:

—Ẓriɣ-kem, si zik ur d iyi-tebɣiḍ ara.

Imuqel ɣer baba-s n Ferruǧa, syin ikkemel:

—Acu kan ḍemɛeɣ umbɛed zwaǧ-nneɣ, xerṣum ad d-ters cwiya n leḥnana deg ul-im.

Yessusem cwiya :

—Yezmer daɣen ahat d tagdi-nni n teslatin mi akken ad d-yaweḍ wass n tuffɣa seg uxxam imawlan-nsent i kem-ikecmen. D ayen tura fehmeɣ belli Amiṛuc nat Ḥmed illa d ssebba kan i trewla-m fell-i.

Yessusem daɣen cwiṭ. Ikemmel lehḍur-is:

—Ad am-rnuɣ ma yehwa-yam alamma d aseggas, ma yella mazal-ikem tqebleḍ-iyi, ula d nek si tura i kem-qebleɣ.

Imuqel ɣer-sen, inna-yasen:

—Ǧǧiɣ-awen lehna.

Yeffeɣ Awmaṛ n Awmaṛ, yeqqim baba-s d yelli-s ad ttmesmuqalen. Inṭeq baba-s:

—A yelli ayen yakk n lbaṭel i xedmeɣ di yemma-m, kem tessuffɣeḍ-t-id deg-i. Ttxil-m ad k-em-steqsiɣ, ayɣer tqebleḍ, ayɣer tugiḍ. Acu i d-trebḥeḍ s uskiddeb ɣef wiyaḍ?

Tuẓa ɣer baba-s, yellan yeqqim ɣef umeṭraḥ, tesres taqerruct-is ɣef yedmaren-is. Tenna-yas s imeṭṭi di taɣect-is:

—A baba ɛzizen, lemmer ur ttaɣeɣ ara Amiṛuc at Ḥmed ur qqebleɣ ara ula d yiwen nniḍen ad t-aɣeɣ.

Yeẓmeḍ-itt imiren baba-s ɣur-s s imeṭṭawen deg wallen.

2 COMMENTS

  1. Azul fellak

    Tamacahut agi dayen igarzan, ak inattaka3 afud ameqwran i wakken at dhafradh deg uwbrid agie
    ahuddu ahunnu fella-k ar tufat

  2. Azul fellak

    Tamacahut agi dayen igarzan, ak inattaka3 afud ameqwran i wakken at dhafradh deg uwbrid agie
    ahuddu ahunnu fella-k ar tufat

Comments are closed.