Igrikiyen d twaγit nsen tadamsant

0
3341

Tekcem tmurt n Igrikiyen ar tdukla tarufit deg useggass n 1981. Xas imiren ur tessaweḍ ara tmurt ad tili tamurt n Turuft ama di tdamsa ama di tikli n tmetti ines. Yerna ar assa n ussan win iwexxern i temdinin ad iγil di tmura umaḍal wis qrad i illa. Maca Turuft ur tezmir ara ad tt-ejj Tagrikt deffir es imi amezruy n ta anect ilat. D nettat id-isnulfan Turuft n wassa d nettat i ttaâlima tadelsant, tamezruyt n Turuft.

Ama si tama n Turuft ama si tama n Tegrikt, xas akken txus Tegrikt γillen ad tt-jjevden d asawen. Dacu assmi teqqim kan d tidukla turufit ur d-illi iqiḥ n dir.

Anekcum ines ar umnaḍ n Euro yusa-d kif kif. Wa iγil d ayen ilhan i wa. Timura illan d lsas n tdukla tarufit am Llalman d Urumi iffeγ fell asent diγen imi anekcum n umaslaḍ amaynut d leswaq imaynuten illeddin i lluzinat nsen. Dagi nwalla d akken tevna γef ṭmaâ. Am useqqaḍ itetten s wallen: ittseqqi-d irennu-d almi i isseger kra din. Diγen netta Llalman d Fransa ldint tiwwura i tmura am Tegrikt d Purtugal s ṭmaâ, assa ḥeslent deg sent.

Di 2010 tevda twaγit tadamsant. Lbankat tigrikiyin vdant ttxasant deg isurdiyen d Turuft tessurug asent akken a tt sâeddi tagnitt. Maca simal tessurug simal Igrikiyen ttṣarifen mebla ceḥḥa. Simal ttṣerrifen ugar n wayen d-ssassayen simal tezren di lvir n ṭṭlava. Ṭṭlava teddun yid-s tγedweftin ittalin rennun.

Tadamsa n tmura am tin n umdan. Ma illa γur-s 200$ agur agi, akken ad iṣarf 300$ ilaq ad irḍel 100$. Lbanka as ireḍlen laqent as tγedweftin mawel fiḥel ma teṛza aqerruy is. Ad nenni s tγedweftin ilaq ad yerr 110$. Agur nniḍen kif kif, ilaq ad yerr wid izrin 110$ d wid n tura diγen. Simal iteddu wakud simal itezzer umdan almi yufa-d iman-s ulac avrid ulac tifrat.

Tagrikt akka is-teḍra.

Syin lbankat is d-ireṭlen idrimen am lbanka talemmast n Turuft neγ diγen FMI sersent fell-as ccurruḍt neγ tiwtiltin akken a ttcuḥ, ad teqmeḍ tâebbuḍt, ad ttzeyyer agus.

Igrikiyen akken vγun zeyyṛen agus ur teffiγ ara fell asen. Kra imusnawen n tdamsa, am vu Nobel, Paul Krugman, ittarun deg uγmis New York Times inna-d macci d ayen ilhan i tdamsa s umata, macci d ayen ittaṭafen afus i tdamsa iγlin akken ad tt ekker. Maca imḍebren n Turuft macci akka ittwalin tilufa. Masa Merkel, ma ur uγalen ara ar tqarâett Igrikiyen ur tettellez ara. Mazal ihi ad yili kra ger Igrikiyen d Turuft ussan agi id-iteddun xas akka rnan fkan asen cwiṭ n wakud (3 iseggassen) maca tawaγit ur tefri ara. U akud ur iferru ara tiwaγitin n tdamsa.