Sendacu id-iteddun

0
304

Tekkar ṭanṭana ussan agi izrin di Llezzayer. Adavu iqlev udem n kra ineγlafen. Isub wid ur iḥwajj ara assa issuli at tciṭa. Gar asen kra iqeddacen udavu iqvayliyen i ttwasnen s tefransist: KDS.

Kra n win illan d aceyyat, d aqezzav, d stut neγ vu tqarraḍin imuqel ma illa kra ara d-yawi, ara d-iḥwes. Akka ihi i yuli Uld Ali Lhadi, yir argaz. Maca dulaqrar, ad iγli imi d aleqqac kan i illa gar ifassen nsen. Yak tura neẓra ak amem i t ḍerru d iḥarkiyen.

Eksen as aserwal diγen i Ben Yunes. Nezra t ak macci d argaz i illa maca timti d win it ittawin di teqlaḍt am uqjun is iksen aserwal di rreḥva n ssuq neqvar si teḍsa.

« Aselway » d amurḍus ur izmir ad ikfu awal. D gma-s, Ssaâid, i ittcaxen am temγarin nni zik deg ixxamen. Ihi ineq iḥellu. Ittheggi azekka imi gma-s atan γef umnar n laxart. Maca d netta ara iṭṭfen amḍiq is azekka. A tuγal am tgelda. Wa ittajjatt-id i wa.

Madigellakin s ufella, garzent ak temsal. Rrveh a tafat! D tugdut gar tmeqranin n umaḍal. Di tilawt, Ssaâid Butefliqa, aleqqac aleqqac ivenu aγrav i γef ara issenned azekka. Myal tiγmert deg uwanek isers as kra uterras i umi irra taqlaḍt d uzaglu u melmi is ihwa, mi d-ewweḍ lawan, ad t-id ijved γur-es.

Anwa ihi i d aselway n Llezzayer, tagduda ubanan, azekka? Sendacu id-iteddun? Ur telli d timsaâreqt ur illi wayen ifren.

Maca ayen ittuγaḍen d aserwat agikana issarwaten war tilisa, war axelles tameddit. Yerna aql aγ assa neḥsel gar tucar nsen. Akka tura. Maca, akken walaγ ur nettγimi ara ugar ddaw iḍaren nsen ifuḥanen. Dulaqrar a ncerreg tamurt!