Assmi is ikkes rruḥ Obama

0
608
Assmi is ikkes rruḥ Obama
Assmi is ikkes rruḥ Obama

Deg iḍ n wass amenzu di magu 2011, mi ittnaγ wass d yiḍ, inγa yiwen wezlu n iγallen usligen  n Marikan vu ucamar n Ben Laden deg uxxam is n Abbutabad di tmurt n Pakistan. Nγan-t netta u ṭṭfen-d tameṭṭut-is. Assen dγa swa swa  ewweḍ ar tagara-s unadi ikkren fell-as ikkan mraw d assegass u isâeddan sin iselwayen n Marikan, Bush d Obama.

« Ssarameγ imiren mi bbarzen s axxam is isardasen nneγ immekta-d d akken Imarikaniyen ur ttun ara 3000 n medden i inγa ass n 11 di ctemver 2011. Ssarameγ irra-d ar gar wallen-is d akken tatut ur tt nessin » id-inna Obama deg yiwet n tdiwennit di CNN assa, ar umulli n tmettant n Ben Laden vu qendur.

Tuṭṭfa n Ben Laden macci d ayen isehlen imi macci d yiwen macci d sin i illan ittḥudun-t. Ama d iduva am win n Pakistan ama d irevraven t-icuvan. Maca xas akken, Imarikaniyen ufan as avrid, flan taγalaḍt ines n Abbutabad. Qelâen as zzarv is-svuren iqeddacen is d wid ak iḥnunfen ar ijufaṛ-is.

S kra ikuvṭiren, xas akken yiwen seg sen iṛṛez mi id-iresen ar ufrag n uxxam-is, iddan fell as. Mgagin-d γef uxxam u kemcen t-id am uqrur. Ur asen irri tiyita ur iḥud γef tarwa-s d =tmeṭṭut-is. Akka i d tirrugza n iwtal iṛwan taḍsa deg fran n Afganistan assmi tecca tiyita New York di 2001.

Sseknen t-id ihi s ucamar irwin, s ucebbuv ixarven, aqerruy d amellal, allen γzent amzun ur iṛwi ara iḍes. Yuγal win akken d-sseγlin tugdi fell aneγ am umenṭar ur neẓri sani iteddu.

Assen ihi n temgarḍt n Ben Laden d ass ameqran di tselwit  n Obama. D ass i deg imawlan n wid inγa di Marikan ssarsen taâkemt. D ass ameqran diγen deg umaḍal ilelli imi carhen ak wulawen. Ma d netta xas akken ur t-id skinen ara d aquran maca d iselman i t-iccan imi deqren-t ar yilel am ifarḍan ar ugudu. Xas aqader n tudart d talsa issufek fell aneγ maca llan wid ur t-nuklal, ur nestaḥeq xas akken netta qudren-t war tanḍelt. Acku limer i t-nḍilen, am akken illa deg ansayen inselmen, yelli ad erren Yenselmen aẓekka ines d tamezgida u myal tirrezzaf γur-es d asmenteg i tmes n uγucu d cwal. Yifit akka. Timti ar’as ittwakkes rruḥ i umdan, ddaw wakal neγ ddaw waman, yiwen is.

Mack Ait-Aoudia