Tadyant n Mḥend u Bujemɛa (IV)

0
861
Tadyant n Mḥend
Tadyant n Mḥend

TAMURT – Tassɛdit: Ɛaslam-nwen, mreḥeba-yis-wen, mreḥba yis-k a Ccix Aɛli ! Yekcem kan Ccix Aɛli, temmeɣ a ttsellem af uqerruy-is, dɣa netta yekna-d. Teddem-d diɣen afu-is a tessuden. Imiren, yenna : ḥacam, ḥacam a weltma !

Syenna temmeɣ tessers-asen-d tisumtiwin d waɛdil i Ccix ad itekki aɛrur-is. Tama tayeffust-is teqqubel amuḍin, netta lla yettkemmil deg unazaɛ, acku tawla ur s-tsubb ara. Iddem issers afus-is ɣef twenza-s, akken ad iḥuss i tawala ma teǧhed. Awal-is amazwaru, awal n Ccic, inna :

-D abeḥri n lǧunun-it yewwten ! D iɛafriten-it-id yewten, ur ken aɛniɣ d samɛin d lmalayek ! Ittkemmil as :

-Si kra n terga d d-yeswa aɛni wergaz agi inem ! Tura as-ṛquɣ kra n waman s yenna ad yaf ccfa ncalleh ma yebɣa bab nneɣ ! Iddem-d tattafttart-is, ibda lla yesgemrij tisurtin n taɛrabt d tteqvaylit, seg ul-is kan, ala icenfiren-is imi tettwiwilen. Ticki-kan a d-isufeɣ yiwen wawal. Afus-is ayeffus iṭṭef win n umuḍin wayeḍ iṭṭef ttesbiḥ iḥetteb tiɛeqqucin yiwet-yiwet ,yettmuqul ar ssqef. Tikelt ibra i wallen-is ar zzat-s kan. Ccix iga amzun d win mi iɣab laɛqel-is. Armi i yfuk, asgemrej-ines, s-yenna iddem-d tadwatt ni ines d umru n uɣanim deg uqrab. Ibda lla isxerbic af tewriqt ttamellalt, tira icban « am anida nnuɣen yemcac »*.

Ad ibbeɣ ixef n uɣanim, ad yaru, akken, akken armi iččuṛ tawrṛiqt s usxerbec* n taɛrabt. Yessendeh Ccix Tassaɛdit, yenna : – Awi-d lkas n waman as ten ṛquɣ a ten iew.

Texdem akken is yenna, tessers-as-id lkas n waman, iger iccer n lkaɣeḍ yuran iger-it ar daxel, yerwi-t s-uḍaḍ-is. Imir yefkat i umuḍin ad ten isew. Isgergeb-iten* ɣef tikelt, s yenn yessers aqeṛṛuy-is af tsumta, yuɣal ar tnazaɛt-is.

Tassaɛdit terra taɣellayt* ar lkanun ad serkem aman i lqahwa tura imi ig fuk Ccix lektiba-s. Ṭaher izdew-d ar tama tazelmaḍ-ṭ n Ccix, ittmuqul kan s-wallen deg-wayen yettwali ttikelt tamezwarut. Icewwel-iten s unazaɛ umuḍin segmi i d-kecmen mačči yeḥbes.

Ciṭuḥ akk-a, hatay wi d-yesṭebtuben seg tewwurt n beṛṛa. Nna Tassaɛdit (akken-is qaren kra) tekker ad ttwali anwa wagi ; tenna :

– Anwa kečč… ? Terra-yas-d taɣect n wergaz meqqeren : – A d nekk, Saɛid ! Terfed imiren azekrun* n tewwurt ; Tassaɛdit, tenna : – Ɛaslam-k a Dda Saɛid, mreḥa yissek ɣurneɣ ! Netta : – mselxiṛ fellawen, akem iɛuzz Ṛebbi a weltma ! Teddun, tezwar zzat-s, netta yenna :

ters-d kra n talwit af umuḍin…? Mazal ur d terra-yara s wawal, ččuṛen tawwurt. Am akken tetturebba, Nna Tassaɛdit tbedd ɣer-s xas akken n taddart yernu yettili yasen. Lemqadra yellan gar medden, tagi dayen ig zedɣen yal Aqγayli aḥrur. Teddem tejbed-d axellal deg ucacfal* d ttsumta, tezzewer asen ad iqqim.

Saɛid : -awi-d kan tasumta, fuḥel akk annect-nni !?

Tassaɛadit : – aha-kan a Dda Saɛid tuklalem akter n wakka, yak ar ticki ḥesleɣ d kunwi i ttafeɣ ! Issusem kan ur s-yerra yara s wala, yelha-d d umeslay netta d Ccix Aɛli ; inteq-d yenna :

-hatan d cwaṭṭen-it-d yewten ! Tura mi serqiɣ kra n waman ad yaf talwit ma yebɣa Ṛebbi ncallah !

Tassaɛdit lla-d slalay ifeǧalen asen d-serbi lqahwa. Terna-d ssniwa tt sekrit, tebda tesseqsay deg-sen qbel asen d-ffi. Anwa ara yesmugen ayefki, neɣ ttaberkant kan ? i sen tenna. Ccix Aɛli yenṭeq :

– Nekk axiṛ-iyi ttaberkant itt-ḥemmleɣ ! Tassaɛdit daɣen tesseqsa Saɛid : – i kečč a Dda Saɛid, ttaberkant neɣ s-uyefki ? Nekk :

– erra-as-d kra n uceffay d snat n teḥjurin ! Tessuter daɣen Ṭaher, i kečč a Ṭah…? Amek-itt tḥemmleḍ ? Ṭaher :

– azgen ttaberkant, azgen s ucefay, err-as snat d uzgen n sekkeṛ, ḥemleɣ a ttiẓẓid ! Ccix Aɛli atan tura ifuk taɣuri n tsurtin s usgemrej-ines s taɛrabt, ɣef umuḍin. Saɛid yenṭeq ar Tassaɛdit n At Aɛli u Meẓyan :

– A yak si zik d wagi i d ṭṭbib n tmurt n Iqbayliyen.

Amawal:
Asgemrej: mara ittmeslay yiwen, kečč ur tfehmeḍ ula d kra.
Acacfal: wagi d yiwen umesrag ig zegren i kessar d usawen n wexxam i ɣer ttɛalliqen iceṭṭen n wusu.
Ssniwa: d ayen ɣef ttawin iqahwaǧiyen leqhawi d lkisan n tissit n lgazuz
Tasekrit: sucriére

Expression comparaison: « Am anda nniɣen yemcac »: am akken d ayen ig ttwajerḍen s uqeccuḍ u yernu ur tifehhem yiwen. Wagi d lmɛana kan deg awal s uqesser.

Ad ay it-surfem: cḍeɣ deg tira n uḍris inu anda i d-uriɣ: « Werdiya Iɛemrucen », netta ilaq ad d-aruɣ : »Werdiya Uxemcan » neɣ Werdiya n At Sidi Yeḥya akken is-ssawalen di taddart n Tefrawt.

Illa wanda diɣen i d-uriɣ : »Bujemɛa u Mḥend » netta ilaq ad d-aruɣ : »Mḥend u Bujemɛa ».

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here