Sadiq Khan, amesγiwan n London neγ seg sennan ar tmellalt

0
287

Ussan agi izrin llant-ed tafranin timγiwanin di temdint n London, tamaneγt n tmurt n Llegliz ak d tgelda n Tebritanit tamuqrant.  Tura imi kkreγ a win awiγ awal fella-sent teḥsam illa deg sent kra uxeclaw. Wanag tafranin am tigi ttilint-ed myal ass di Turuft u lmirat ttwafernen war ma isla yisen umaḍal d tirni.

Di London ihi msazzalen sin imazwaren. Yiwen n Conservative Party akavar amagaẓ, wayeḍ n Labor Party akavar ixeddamen. Akavar amagaẓ d win David Cameron, aneγlaf amenzu n tmurt, amazwar ines d Zac Goldsmith. David Cameron iṭṭef as afus macci d tikkelt di tufγiwin ines ar gar medden. Maca imi d amerkanti amuqran wallant medden imgarad fell asen u d aya i γef ur t frinen ara. Yerna tazγint n tmezduγt di temdint n London tewweḍ ar wanida ur as zmiren medden. Rnu yas s ufella tazγint tudmist  d-slalayen uguren sdat medden myal ass. Ulamek ak ara fernen medden win ur neddir tilufa am nutni.

Win id-iqwimen di tama nniḍen id ivedden s yisem ukavar n ixeddamen d Sadiq Khan, mmi-s n yiwen iminig apakistani illan d anehhar n lkar neγ usakal. Tudart is d tin n twacult ines d tin ddren iminigen n Pakistan, d tin n lexṣaṣ d menwala. Llan kan. Sekren kan. Netta, Sadiq, iγra u iffeγ-d d avugaṭu. Maca ameslay ines imi d mmi-s uẓawali illa slan as d medden ugar n wid Goldsmith. Wid inḥafen, d wid ak tewṛza tazγint tudmist ufan γur-es cwiṭ n tmeẓẓuγt u irra yasen-d asirem.

Igliziyen ihi fernen Sadiq Khan s nnya imi wallan-t am yiwen nsen, d yiwen gar as en u d yiwen i ten icuvan, igzan iγevlan nsen. Limer Sadiq Khan d aglizi i illa yelli yiwen ur d-iqqar akkin akka maca netta d Ineslem neγ Isneslem akya i illa. Imi iga yagi isurag d wid itxeṭṭa teγdemt γef urevrev. Awal ines ma ara imlil d wid d-yusan si tmurt imawlan is d wid uγur icrek asγan di lejjwama macci d win akken iqqar i medden deg ivardan. Ttveddel tamuγli am tata talava.

Cwiṭ cwiṭ kan almi i=ṭtef leḥkem n temdint n London iḥafen yagi s tikli n Inselmen d Isneselmen ines. Imi kra anida win irewlen i teγdemt n tmurt γef urevrev ad tafed di London. U nutni iswi nsen d aγmar n utaram d umaḍal d tirni.  Akken ad ssiwḍen ar levγi nsen teddun kan ddac aâqac. Seg umazan ar umesγiwan. Seg umesγiwan ar uneγlaf syin ar uneγlaf amenzu. Seg usennan ar tmellalt. Assmi ara tteṭfen ad t nnger ad tekfu.

Am arezg i wid ur as nḥedder i tawiγit am ta.